Cilt: 6 Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Hedef Programlama İle Tedarik Zincirinde Dağıtım Planlaması ve Bütçe Ayrıştırması PDF
Çiğdem SOFYALIOĞLU, Şule ÖZTÜRK
Yerel ve Küresel Krizler Işığında Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri: 2001-2010 Veri Analizi PDF
Feyyaz ZEREN, Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
Testing The Degree Of Monetary Autonomy: German Dominance Hypothesis Revisited PDF
Murat PÜTÜN
İş Tatminini Etkileyen Faktörlerle İlgili Hizmet Sektöründe Yapılan Bir Araştırma: Kilis İli Kamu ve Özel Banka Personeli Örneği PDF
Abdullah SOYSAL, Mehmet TAN
Petrol ve Doğalgaz Fiyatları İle İmalat ve Kimya-Petrol-Plastik Sektörlerinin Endeksleri Arasındaki İlişki PDF
M. Başaran ÖZTÜRK, Gülüzar KURT GÜMÜŞ, F. Dilvin TAŞKIN, Efe Çağlar ÇAĞLI
Eastern Enlargement’ Of The European Unıon – Changes In Trade Structure And Its Instabılıty PDF
Martin GRANČAY
Devre Mülk Sözleşmeleri ve Muhasebe Uygulamaları PDF
Vedat ACAR
KOBİ’lerde İnovasyon Yapma Eğilimi İle İnovasyon Performans Başarı Derecesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması PDF
A. Aslan ŞENDOĞDU, Yunus Emre ÖZTÜRK
The Impact Of Exchange Rate Volatılıty On Tourısm Sector: A Case Study, Turkey PDF
Baki DEMİREL, Barış ALPARSLAN, Emre Güneşer BOZDAĞ, Alp Gökhun İNCİ
Piyasa: Adam Smıth Versus Karl Polanyi PDF
Yeliz SARIÖZ GÖKTEN
İMKB-30 Endeksi ve VOB İMKB-30 Endeks Sözleşmeleri Arasındaki Arbitraj Olanaklarının Taşıma Maliyeti Yöntemi İle Değerlendirilmesi PDF
Adalet HAZAR
Finansal Kiralama İşlemlerinin TMS 17, Vergi Mevzuatı, BDDK Tebliği Açısından İncelenmesi ve Muhasebe Uygulamaları PDF
Ayşe Gül KÖKSAL, Beyhan BELLER
Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması PDF
Atilla YÜCEL, Fatma ÇUBUK
The Impact Of The Global Economic Crisis On The Public Finances Of Central And Eastern European Countries PDF
Tomáš DUDÁŠ
İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları PDF
Azzem ÖZKAN, H.Pınar KAYA
Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Şirket Kredibilite Değerlendirmesi Metal Eşya Makine ve Gereç Yapım Sektöründe Bir Uygulama PDF
M.Mustafa KISAKÜREK, Hüdaverdi BİRCAN, Yüksel AYDIN
Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin İç Denetim Faaliyetine ve İç Denetçilere Katkısı PDF
Ruveyda KIZILBOĞA, Filiz ÖZŞAHİN
Presidency As An Actor Of Executive İn The Islamic Republic Of Iran PDF
M. Serkan TAFLIOĞLU
II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’de Otoriter Yönetim Geleneğinin Sosyo-Ekonomik Kökleri: İttihatçılığın Sosyo-Ekonomik Temelleri Üstüne Bir Çözümleme Denemesi PDF
A. Vedat KOÇAL
Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Nesrin CANPOLAT, Adem KISAÇ, Güchgeldi BYASHİMOV
Chinese Investments In African Oil PDF
Nóra Szikorová
Siyasal Yozlaşma Olgusu ve Siyasetin Finansmanı Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış PDF
Ayfer DAĞDELEN
KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği PDF
Zeynep HATUNOĞLU, Yusuf AKPINAR, Adnan ÇELİK


ISSN: 1308-4216