Cilt: 6 Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt PDF
M. Serkan TAFLIOĞLU
Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi PDF
Yunus CERAN, Süleyman KARAÇOR
Türkiye Muhasebe Standartları – 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardının İncelenmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Geçiş Sürecinde Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşleri Uygulama Çalışması PDF
Vedat ACAR
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması PDF
Zeynep HATUNOĞLU, Mahmut UÇAKTÜRK, Mustafa KILLI
Yükseköğretimde Çevre Eğitiminin Çevre Bilinci Oluşumuna Etkisi: Niğde Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Örneği PDF
Selim KILIÇ
Karbon Vergisi PDF
İbrahim ORGAN, Taha Emre ÇİFTÇİ
Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması PDF
Arzu ORGAN, İrfan ERTUĞRUL, Seçil GÜLEÇ GÜREL
9-11 Yaş Arası İlköğretim Öğrencilerinin Ailedeki Satın Alma Kararlarına Etkileri: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma PDF
Ali Çağlar ÇAKMAK, Merve ÇAKIR
2008 Global Ekonomik Krizinin Öncü Göstergeleri ve Ülkeler Üzerinde Bir Uygulama PDF
Metin AKTAŞ, Bünyamin ŞEN
Ekonomik Büyümenin Belirleyicilerinden Biri Olarak Beşeri Sermaye: Yükseköğrenimin Türkiye Ekonomisi İçin Önemi PDF
Şerife ÖZŞAHİN, Zeynep KARAÇOR
Sağlık Göstergeleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği PDF
Ahmet AY, Oktay KIZILKAYA, Emrah KOÇAK
Türk Havayolu İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma PDF
Nuriye GÜREŞ, Seda ARSLAN, Ramazan YALÇIN
Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği PDF
Abdullah SOYSAL, Mehmet TAN
Menü Analizinde Geleneksel ve Çağdaş Yöntemlerin Karşılaştırılması PDF
Levent KOŞAN
Mesleki Stresin İş Tatminine Etkisi: Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü PDF
Erkan Turan DEMİREL
Ders Çizelgeleme Probleminin Melez Genetik Algoritmalar İle Performans Analizi PDF
Mustafa GERŞİL, Türker PALAMUTÇUOĞLU
Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri PDF
Evren Dilek ŞENGÜR
Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma PDF
M. Asıf YOLDAŞ, Çağrı ERGEZER
Ekonomik Kriz İle Mücadelede Maliye Politikasının Rolü PDF
Emine FIRAT
Türkiye’de Özelleştirmenin Maliyetler Üzerine Etkisi: Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Örneği PDF
Selami GÜNEY


ISSN: 1308-4216