Cilt: 5 Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Transmission Mechanism of Shocks for Global Economic Crisis Preiod: Turkey Case PDF
Okyay UÇAN, Başak Gül AKTAKAS
Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesinde Ortak Araştırma Merkezi’nin Kurulmasına İlişkin Model Önerisi PDF
Esen GÜRBÜZ, Elif Turhal UÇURUM
Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişilik Özellikleri ve Etik Karar Verme Davranışları Arasındaki İlişkiler PDF
Azzem ÖZKAN, Tansel HACIHASANOĞLU
Cameron-Freeman-Quınn Örgüt Kültürü Tipolojileri Ekseninde Örgüt Kültürü Farklılaşma Dinamikleri PDF
Belgin AYDINTAN, Aykut GÖKSEL
Kayıtdışı Ekonominin Gerçek Verimliliğe ve KOBİ’lere Etkisi PDF
Zübeyir TURAN
19. Yüzyilda Osmanlı Maliyesinde Değişim, Bürokratik Düzenlemeler ve Maliye Nezâretinin Kurulması PDF
Aslıhan NAKİBOĞLU
Halkla İlişkiler ve Reklam AjanslarınınHizmet Alanları: Web Sitelerine Yönelik Bir İnceleme PDF
Nesrin CANPOLAT
Yiyecek-İçecek Bölümü Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlikleri ve İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma PDF
Ebru TARCAN İÇİGEN, İsmail UZUT
Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Mortgage Banka Kredisi Seçim Problemine Uygulanması PDF
Arzu ORGAN, Murat Deniz KENGER
Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezi Testi (1980-2011) PDF
Fatih MANGIR
Belediyelerde Hizmet Pazarlaması: Elazığ Belediyesi Örneği PDF
Nurcan YÜCEL, Atilla YÜCEL, Erkan GÜLTER, Merve AK
ISO 500 Firmalarının Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Dokuma ve Giyim Eşya Sanayi PDF
Rüştü YAYAR, Mustafa Necati ÇOBAN
Yerel Enerji Fiyatlarının Ülkelerin Doğrudan Yabancı Yatırım Çekebilme Gücü Üzerindeki Etkisi PDF
Yavuz GAZİBEY, Ufuk TÜREN, Yunus GÖKMEN
Ziyaretçilerin Alişveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenlerinin Araştırılması: Karabük Şehir Merkezinde Bir Uygulama PDF
Ali Çağlar ÇAKMAK
Değer Zincirinde Entellektüel Sermaye PDF
Hülya ERKANLI, Süreyya KARSU
Siyasal Pazarlama Uygulamaları Açısından Belediye Başkanlarının Web Sitelerinin Değerlendirilmesi PDF
Mehmet Can DEMİRTAŞ, Nihan ÖZGÜVEN
BASEL II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı Süreci İçinde Gelen Ek Düzenlemeler Seti: BASEL III Kriterleri PDF
Ömer Faruk DEMİRKOL, Emel ABA


ISSN: 1308-4216