TÜRKİYE İÇİN İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ TESTİ (1980-2011)                                                            

Fatih MANGIR

ÖZET

Geleneksel Keynesyen Yaklaşım, bütçe açıkları ile cari işlemler açığı arasında bir ilişkinin olduğunu savunurken, Ricardo Denklik hipotezine göre iki gösterge arasında herhangi bir ilişki söz konusu değildir. Bu çalışma 1980-2011 yıllık verileri kullanılarak Türkiye ekonomisi için ikiz açık hipotezinin (bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasındaki ilişki) geçerliliğini test etmektedir. Johensen eşbütünleşme yaklaşımı kullanarak, bütçe açığı ve cari açık arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna varılmaktadır. Çalışmada elde edilen test sonuçları Türkiye için bütçe açığından cari açığa tek yönlü nedensellik (Granger) ilişkisini göstermekte ve Keynesyen yaklaşımı desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bütçe Açığı, Cari Açık, İkiz Açık Teorisi, Eş Bütünleşme Analizi

JEL Sınıflaması: H62.

.

TESTİNG TWIN DEFİCİTS HYPOTHESİS FOR TURKEY (1980- 2011)

 

ABSTRACT

While traditional Keynesian theory have pointed to the budget deficits as the major cause of the trade deficits, the Ricardian Equivalence proposition, have argued that the deficits are not really twins. This paper examines the validity of twin deficits hypothesis (the relationship between the budget deficit and the current account deficit) using the data period 1980-2011 in Turkey.

Using Johansen approach, the study found significant long-run relationship between current account deficits and budget deficits. The findings support the Keynesian approach that shows the existence of bi - directional (Granger) causality and holds the validity of the twin deficits hypothesis in Turkey.

Key Words: Budget Deficit, Current Deficit, Twin Deficit, Co-Integration Analysis

JEL Classification: H62.

Attachments:
Download this file (10.pdf)10.pdf[ ]292 Kb