TÜRKİYE EKONOMİSİNDE NET TURİZM GELİRLERİNİN CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI AZALTMADAKİ ETKİSİNİN ANALİZİ: 1980-2015 DÖNEMİ

Mustafa ŞİT
2.141 487

Öz


Turizm sektörü ekonomiler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri ile dünyanın önemli dinamik hizmet sektörü haline gelmiştir. Türkiye ekonomisinde en önemli makro ekonomik sorunlardan biri olan cari işlemler açığının azaltılmasında turizm sektörü katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada net turizm gelirlerinin cari işlemler açığını azaltmadaki rolü ve etkisi ampirik analiz yapılarak incelenmiştir. Çalışmada 1980-2015 dönemine ait yıllık veriler üzerinden net turizm gelirleri ve cari işlemler açığı değişkenleri kullanılarak eşbütünleşme, VECM testi ve nedensellik testleri uygulanmıştır. Çalışma sonucunda; cari işlemler açığı ile net turizm gelirleri arasında uzun dönemli ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca net turizm gelirlerinden cari işlemler açığına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunarak, net turizm gelirlerinin cari işlemler açığının azaltılmasında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.


Tam metin:

PDF