KÜRESEL FİNANS KRİZİ SONRASINDA MERKEZ BANKACILIĞI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

Mehmet ŞENTÜRK, Selim KAYHAN, Tayfur BAYAT
3.114 651

Öz


2008 yılı son çeyreği itibariyle hemen tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri etkisi altına alan küresel finans krizi, uluslararası piyasalarda ciddi bir durgunluğa neden olmuştur. Şüphesiz bu durgunluk hane halklarının tüketim harcamalarını, ülkelerdeki fiyat istikrarını, istihdam seviyesini ve buna bağlı olarak da merkez bankalarının uygulamış oldukları para politikalarını önemli ölçüde etkilemiştir. Öyle ki; küresel kriz öncesinde dezenflasyon politikası izleyen bazı merkez bankaları küresel kriz sonrasında reflasyon politikaları uygulamak zorunda kalmışlardır.

Bu çalışmada, 2008 küresel finans krizinin nedenleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkileri ve merkez bankalarının uygulamış oldukları para politikalarına getirmiş olduğu yenilikler ele alınmaktadır. Bu bağlamda, ABD merkez bankası FED’in uyguladığı para politikaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uygulamış olduğu geleneksel olmayan para politikası araçlarının makro ekonomik etkileri değerlendirilmektedir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Alantar, D. (2008). “Küresel Finansal Kriz: Nedenler ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme”, Maliye Finans Yazıları, Sayı:81, 1-10.

Alper, K., Altunok, F. ve Çapacıoğlu, T. (2015). “ABD Merkez Bankası (Fed) Politikaları ve Bankacılık Sektörü Dış Borçlanması”, TCMB Ekonomi Notları, 2015(14).

Arestis, P. ve Karakitsos, E. (2009). “What Role for Central Banks in View of The Current Crisis?”, The Levy Economics Institute of Bard College, 2009(2).

Balmumcu, Ö. (2013). “Küresel Finans Krizi Ekseninde Para Politikası Tartışmaları”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 4(2), 32-55.

Başçı, E. ve Kara, H. (2011). “Finansal İstikrar ve Para Politikası”, İktisat İşletme Finans, 26(302), 9-25.

BIS. (2009). “79th BIS Annual Report, Ch. VI. Policy Responses to The Crisis”, Bank for International Settlements, 91-115

Erarslan, C. ve Bayraktar, Y. (2012). “Konut Balonlarının Oluşumunda FED’in Rolü ve Küresel Krizden Çıkartılacak Bazı Dersler”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 62(2), 38-59.

Hiç, M. (2009). “Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye”, Beykent Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.

Kara, A. H. (2012). “Küresel Kriz Sonrası Para Politikası”, İktisat İşletme Finans, 27(315), 9-36.

Kutlar, A. ve Gündoğan, H. (2012). “Türkiye’de 2008 Finansal Kriz Sürecinde Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi”, Türkiye Ekonomi Kurumu-Uluslararası Ekonomi Konferansı, 1-3 Kasım 2012, İzmir.

Önder, İ. (2009). “Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisi”, Muhasebe e Finansman Dergisi, 42, 12-25.

Özatay, F. (2012). “Para Politikasında Yeni Arayışlar ve TCMB”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Ocak, R201202.

Paya, M. (2007). “Para Teorisi ve Para Politikası”, Filiz Kitabevi, İstanbul.

TCMB. (2010). “Finansal İstikrar Raporu”, TCMB Yayınları, Ankara.

TCMB. (2013). “2014 Yılı Para ve Kur Politikası”, TCMB Yayınları, Ankara.

TCMB. (2015a). “Türkiye’de Finansal İstikrar Gelişmeleri”, TCMB Finansal İstikrar Raporu, Ankara.

TCMB. (2015b). “Bülten”, TCMB Yayınları, Aralık 2015, Sayı:40, Ankara.

Ünal, A. ve Kaya, H. (2009). “Küresel Kriz ve Türkiye”, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi, 1-35. ekopolitik.org, Erişim: 26.04.2016.

Vural, U. (2013). “Geleneksel Olmayan Para Politikalarının Yükselişi”, TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.

Elektronik Kaynaklar

Breau of Economic Analysis, bea.gov, Erişim: 26.04.2016.

Energy Information Administration, eia.gov, Erişim: 26.04.2016.

Federal Reserve, federalreserve.gov, Erişim: 26.04.2016.

S&P Dow Jones Indices LLC., my.spindices.com, Erişim: 26.04.2016.

TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, evds.tcmb.gov.tr, Erişim: 26.04.2016.

tr.investing.com, Erişim: 26.04.2016.