LOJİSTİĞİN EVRİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YÖNÜNDEN LOJİSTİK ÖĞRETİMİ

Fevzi Serkan ÖZDEMİR, Mehpare KARAHAN GÖKMEN
2.833 632

Öz


Lojistiğin ortaya çıkışının, insanlık tarihindeki ilk savaş dönemleri olduğu kabul edilmektedir. Askeri bir kavram olarak ortaya çıkışından günümüze kadar geçen dönemde de çeşitli gelişmeler gösteren lojistik, bir kavram olmanın ötesinde bilim dalı haline gelmiştir.  Bu konuda çeşitli eserler üretilmesinin yanı sıra, yükseköğrenim programlarında öğrenim alanı olarak tesis edilmiştir. Bu çalışmanın amacı da lojistiğin dünya ekonomisi ve siyasetine dair gelişmeler karşısında nasıl bir evrim gerçekleştirdiği ile hâlihazırda önlisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarında lojistik öğretiminin durumuna dair incelemelerde bulunmaktır. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Ataç, B. (2002). Maliye Politikası. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları.

Baki, B. (2004). Lojistik Yönetimi ve Lojistik Sektör Analizi. Trabzon: LEGA Kitabevi

BT Haber Dergisi. (2006). Maliyet ile Zamandan Tasarruf ve Verimlilik İçin: E-Lojistik. (Sayı: 12–18 Haziran 2006)

Budak, F. (2000). Lojistik Mühendisliği Ders Notları. Ankara: Kara Harp Okulu Basımevi.

Demir, V. (2003) Lojistik Yönetim Sisteminde Fiziksel Tedarik ve Dağıtım Alt Sistem Maliyetlerinin Hesaplanması ve Bir Öneri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.

Dumanoğlu, S. (2005). Lojistik Maliyetler ve Etkili Bir Raporlama Tekniğine Uygun Olarak Lojistik Maliyetlerinin İzlenmesi”, MÖDAV Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 145-166.

Gökçen, G. (2003). Lojistik Maliyetler. Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Dergisi, Cilt 5, Sayı:3,63-74.

Hacırüstemoğlu, R. & Şakrak, M. (2002). Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Logisticsworld.com. What’s logisitcs. 11.05.2016’da indirildi. http://www.logisticsworld.com/logistics.htm (Logistix Partners Oy, Helsinki, FI, 1996).

Menon, M. & McGinnis, M. & Ackerman, K.B. (1998). Selection Criteria for Providers of Third-Party Logistics Services. Journal of Business Logistics, Vol. 19, No:1, 1998, 121-137.

Mucuk, İ. (2003). Modern İşletmecilik. (14.Baskı). İstanbul: Türkmen Kitabevi,

Orhan, O. Z. (2003). Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2003-39.

Tek, Ö.B. (1999). Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım: Türkiye Uygulamaları. (8. Baskı) İstanbul: Beta Basım.

Timur, N. (1988). Sanayi İşletmelerinde Lojistik Faaliyetlerinin Organizasyonu. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:266.

Torun, İ. (2003). Endüstri Toplumu’nun Oluşmasında Etkili Olan İktisadi Ve Sina-i Faktörler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 181-196.

Türk Dil Kurumu. Sözlükler. 11.05.2016’da indirildi. http://www.tdk.org.tr.

Wikipedia. Sanayi Devrimi 11.05.2016’da indirildi.

http://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCstri_Devrimi#D.C3.BC.C5.9F.C3.BCnsel_nedenler