DIŞA AÇIKLIĞIN ÜCRETLERE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Gürçem ORANSAY
1.978 500

Öz


Ticaret liberalizasyonu sonrası görülen etkin piyasalar, yüksek verimlilik, uluslar arası ticaretin önündeki engellerin kalkması gibi gelişmeler, maliyet rekabetini arttırmakta ve ücret düzeylerinde değişimler yaşanmaktadır. Dış ticaretin ücretler üzerindeki etkisinin ne yönde olduğu ise hala tartışma konusudur. Bu nedenle çalışmanın amacı ticaret liberalizasyonu sonrası artan dışa açıklık ile birlikte gelir dağılımında yaşanan değişimlerin ücretlere etkisinin incelenmesidir.

Çalışmada gerek teorik gerek uygulamalı literatürden sağlanılan bir model ile Türkiye’de 1988:Q1-2011:Q4 dönemine ait üçer aylık verilerle Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin (KPSS) Birim Kök Testi, Johansen Eşbütünleşme Testi ve Hata Düzeltme Modeli kullanılarak, dışa açıklığın ücretler üzerine etkisinin varlığı ve ne yönde olduğu analiz edilmiştir. Dışa açıklığın ücretler üzerindeki etkisi Türkiye İmalat Sanayi alt sektörleri için ayrı ayrı incelenmiş ve incelenen dönemler itibariyle dış açıklığın ücret üzerinde negatif bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Acemoglu, D. & Ventura, J. (2002). The world ıncome distribution. The Quarterly Journal of Economics, 117(2), 659-694.

Ar, K. N. (2007). Küreselleşme sürecinde Türkiye’de ücretlerin gelişimi, Ankara.

Bayraktutan, Y. (2003). Bilgi ve uluslararası ticaret teorileri. Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 175-186.

Bernard, A. B., Jensen, J. B. & Lawrence, R. Z. (1995). Exporters, jobs, and wages in U.S. manufacturing: 1976-1987. Brookings Papers on Economic Activity, 67-119.

Beyer, H., Rojas, P. & Vergara, R. (1999). Trade liberalization and wage ınequality. Journal of Development Economics, 59, 103-123.

Danışoğlu, A. Ç. (2004). Küreselleşmenin gelir eşitsizliği ve yoksulluk üzerindeki etkileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 35-59.

Emirhan, P. N. & Konyalı, G. (2010). Türkiye’de dış ticaretin ücretlere etkisi: imalat sanayi için bir uygulama. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 25(288), 29-50.

Faustino, H. & Leitao, N. C. (2008). Using the gravity equation to explain the portuguese immigration trade link. Technical University of Lisbon, Working Paper.

Feliciano, Z. M. (2001). Workers and trade liberalization: The impact of trade reforms in Mexico on wages and employment, Industrial and Labor Relations Review, 55(1), 95-115.

Freeman, R. & Revenga, A. (2004). How much has LDC trade affected western job markets?. Trade and Jobs in Europe: Much Ado about Nothing?

Ghose, A. K. (2001). Global inequality and international trade. Cambridge Journal of Economics, 28, 229-252.

Goldberg, P. K. & Pavcnik, N. (2004). Trade, inequality and poverty: What do we know? Evidence from recent trade liberalization episodes in developing countries. National Bureau of Economic Research Working Paper, 10593.

Greenway, D., Hine, R. C. & Wright, P. (1999). An Empirical assessment of the impact of trade on employment in the United Kingdom. European Journal Of Political Economy, 15, 485-500.

Haouas, I., Yagoubi, M. & Heshmati, A. (2002), The Impact of trade liberalization on employment and wages in Tunisian industries. WIDER Discussion Papers World Institute for Development Economics (UNU-WIDER), 102, 1-30.

Harrison, A. E. (2003). Has globalization eroded labor’s share? some cross-country evidence, UC Berkeley and NBER, Unpublished Paper, 1-48.

Jones, R. W. (2006). Protection and real wages: The history of an idea. The Japanese Economic Review, 57(4), 457-465.

Kim, H. & Thompson, H. (2009). Factor proportions wages in a structural vector autoregression. MPRA Paper, 17798, 1-20.

Kumar, U. & Mishra, P. (2008). Trade liberalization and wage ınequality: evidence from India. Review of Development Economics, 12(2), 291–311.

Lawrence, R. Z. & Slaughter, M. J. (1993). International trade and American wages in the 1980s: Giant sucking sound or small hiccup?. Brooking Papers on Economic Activity 2, 161-226.

Litwin, C. (1998). Trade and ıncome distribution in developing countries. Working Papers in Economics, 9.

Milner, C. & Wright, P. (1998). Modelling labour market adjustment to trade liberalization in an ındusttrialising economy. The Economic Journal, 108, 509-528.

Munch, J. R. & Skaksen, J. R. (2008). Human capital and wages in exporting firms. Journal of International Economics, 75, 363–372.

Oyvat, C. (2011). Globalization, wage shares and ıncome distribution in turkey. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 4, 123-138.

Robbins, D. J. (1996). Evidence on trade and wages in the developing world. OECD Development Centre Working Paper, 119.

Rodrik, D. (1997), Küreselleşme sınırı aştı mı?. Kızılelma Yayıncılık, Birinci Basım, İstanbul.

Santerelli, E. & Figini, P. (2002). Does globalization reduce poverty: some empirical evidence for developing countries, ILO (International Labour Office).