VERGİ CENNETLERİNİN KÜRESEL FİNANSAL KRİZ ÜZERİNE EKONOMİK ETKİLERİ: VERGİ KAÇIRMA, VERGİDEN KAÇINMA VE KARA PARA AKLAMADAKİ ROLÜ

Serdar ÖZTÜRK, Özlem ÜLGER
4.042 1.476

Öz


Vergi cennetleri, yetmiş yıldan fazla süredir dünyada varlığını sürdürmektedir. Ancak hala herkesin üzerinde uzlaştığı bir tanımı olduğunu söylemek zordur. Vergi cennetleri çok düşük vergi oranlarına ve vergiyle ilgili bazı kolaylıklara sahip özel yerlerdir. Yabancı yatırımcıları çekecek şekilde düzenlenmişlerdir. Artan uluslararası rekabet şartlarında işletmelere ve bireylere vergiden kaçınmak için çeşitli fırsatlar sunarlar. OECD 1960’lı yıllardan itibaren vergi cennetleriyle ilgilenmeye başlamıştır. Ancak, 1990’ların ortalarından itibaren bu konuyla ciddi olarak mücadeleye giriştiği söylenebilir. Özellikle küresel finansal kriz sonrasında vergi cennetleri ve kriz arasındaki bağlantıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan bu raporlarda bağlantının boyutları net olarak ortaya konamasa da ciddi bir etkileşim olduğu konusunda görüş birliği vardır. Aslında temel tartışma vergi cennetleriyle küresel finansal kriz arasındaki ilişkinin boyutu üzerinedir. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Addison, T. V. (2009). ShottingBlanks: TheWaron TaxHavens, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol:16, Issue:2, Article 14, p. 711.

Akdiş, M. (2006). Offshore Bankacılığındaki Gelişmelerin Karapara ve Karaparanın Aklanmasına Olan Etkileri, Süleyman Aydın ve Yakup Yılmazer (Eds), Yolsuzluk ve Mali Suçlar İçinde, Ankara Turhan Kitabevi, http://makdis.pamukkale.edu.tr

Arıkan, Z.& Akdeniz, H. A. (2005). Küreselleşen Dünyada Vergi Cennetlerinin Ekonomik Analizi, Review of Social,Ekonomic&Business, Studies, Vol:56, ss.285-338.

Arslan, M. O. (2011). Vergi Cennetleri ve Küresel Yoksulluk, Vergi Raporu Dergisi, Sayı: 142, ss.42-49.

Bajari, P. Chu, C. S.& Park, M. (2008). An Emprical Model of SubprimeMortgageDefaultFrom 2000 to 2007, NBER WorkingPaper 14625,December, Retrieved from, http://www.nber.org

Díaz-Berrio J. L. E. (2011). Thefightagainsttaxhavens and taxevasionProgress since theLondon G20 summit and thechallengesahead, Documento de Trabajo 59/2011,Retrievedfrom, http://www.fundacionalternativas.org

Baxandall, P. & Smith, D. (2013). AverageCitizens and Small Businesses Pay ThePricefor Offshore TaxHavens, U.S. PIRG StandingUpToPowerfulInterests, April,Retrievedfrom, http://www.uspirg.orgreportsusppicking

Bennedsen, M. &Zeume, S. (2015). “CorporateTaxHavens and Shareholder Value:

Evidencefrom Information Exchange Agreements”, Ross School of Business WP,

WorkingPaper No. 1272 June 2015, University of Michigan, Retrievedfrom,

http://ssrn.com

Bilici, N. (2004). Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları Önlenmesi Yolları, 19. Maliye Sempozyumu, Antalya,10-14, ss.601-620.

Buchanan, B. (2004). Money Laudering-A Global Obstacle, Research in International Business and Finance, Volume 18, Issue 1, pp. 115-127.

Desai, M. A.,Foley C. F. &HinesJr. J. R. (2004). EconomicEffects of RegionalTaxHavens, University of Michigan and NBER,October, Retrievedfrom, http://www.bus.umich.edu/otpr/WP2004-9pdf

Dharmapala, D.&HinesJr. J. R. (2009). WhichCountriesBecomeTaxHavens?,SocialResearch Network, May, Retrievedfrom, http://papers.ssm.com

Dharmapala, D. (2008). WhatProblems and OpportunitiesareCreatedbyTaxHavens?,Prepared Ford Oxford Review of EconomicPolicyIssueon,“BusinessTaxation in a Globalised World”, Vol:2, No:4, pp.1-29.

Elsayyad, M.& Konrad, K. A. (2012). FightingMultipleTaxHavens, Journal of International Economics, 86, pp. 295-305.

Eyüpgiller, S. S. (2002). Vergi Cenneti Ülkelerin Zarar Verici Uygulamalarından

Vazgeçme Taahhütleri, Vergi Dünyası, Sayı: 249.

Fisher, M. J (2014). FaırerShores: TaxHavens, TaxAvoıdance, and CorporateSocıalResponsıbılıty, Boston UnıversıtyLawRevıew, Vol. 94, pp. 337-365, http://www.bu.edu

Gravelle, J. G. (2013). TaxHavens: International TaxAvoidance and Evasion,CRS Report forCongress, CongressionalResearch Service, 23 January,Retrievedfrom, http://www.fas.org

Gravelle, J. G. (2015). TaxHavens: International TaxAvoidance and Evasion, CRS Report forCongress, CongressionalResearch Service, 15 January, Retrievedfrom, http://www.fas.org

Giray, F. (2005). Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti ve Boyutları, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9), ss.93-122.

Gorton, G. B. (2008). TheSubprimePanie, NBER WorkingPaper 14398,October,Retrievedfrom, http://www.nber.org

Günaydın, İ. (1999). Vergi Cennetlerinin Özellikleri ve Kullanımları, Vergi Sorunları, Sayı:126.

Günay, T. K. (2011). Küreselleşme, Vergi Cennetleri ve Türkiye’de Vergi Cennetleri İle Mücadele, 5 Eylül, Erişim, http:www.muhasip.com.tr.

HinesJr., J. R. (2005). Do TaxHavensFlourish?,TaxPolicy and TheEconomy, InPaterba, J. M. (Eds.), MIT Press, September, Retrievedfrom, http://www.nber.orgbookpate05-1.

Jackson, J. K. (2010). The OECD Initiative on TaxHavens, Specialist in International Trade and Finance, pp 1-15.

Karaca, Y. (2001). Zararlı Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri OECD Bünyesindeki Çalışmalar Ne Aşamada?,Vergi Dünyası, Sayı: 238.

Lesage, D. (2010). The G20 and TaxHavens: MaintainingThe Momentum?,PreparedforThe Conference “GoverningThe Global Economy: The Role of The G20” Universtyof Toronto-Munk-School of Global Affairs, 18 June,Retrievedfrom, http://www.g20.utoronto.ca

Loomer, G. &Maffini, G. (2009). TaxHavens And The Financial Crisis, ResearchFellows, Oxford UniversityCentreFor Business Taxation, pp. 1-3

Mendoze, E. G. &Quadrini, V. (2010). Financial Globalization, Financial Crises and Contagion, Journal of MonetaryEconomics 57, pp. 24-39.

Mishkin, F. S. (2009). Is MonetaryPolicyDuring Financial Crises?,NBER WorkingPaper 14678,January,Retrievedfrom, http://www.nber.org.

Mian, A.,Sufi A. &Trebbi, Francesko. (2008). ThePoliticalEconomy of The U.S. MortgageDefaultCrisis, NBER WorkingPaper 14468,November,Retrievedfrom, http://www.nber.org

OECD (1998). “HarmfullTaxCompetition: An Emerging Global Issue, Paris, Retrievedfrom, http://www.oecd.org

Orlav, M. (2004). TheConcept of TaxHaven: A Legal Analysis, Intertax, Volume:32, p. 95.

Oxfam (2000). TaxHavens: ReleasingTheHiddenBillionsforPovertyEradication, Oxfam GB PoliciyPaper, 29 January,Retrivedfrom, http://www.policy-practice.oxfam.org.uk,2000

Öztürk, S., Sözdemir, A. & Ülger, Ö. (2012). Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye’nin Para Politikaları Üzerini Etkileri, International Conference on EurasianEconomies, 11-13 October, Almaty, Kazakhstan, pp.299.

Öz, S. (2005). Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Maliye ve Hukuk Yayınları.

Palan, R. (2010). TaxHavens, TheCrisisof 2007 and Financial Regulations, Retrievedfrom, 15 October,http://www.europeanfinancialreview.com/

Raftopoulos, S.,&Banks, S. (2009). TaxHavens: TheRedHerring Of The Global Financial Crisis, Cayman IslandsJournal, May retrievedfrom, http://www.applebyglobal.com

Smith, S. (1999). TaxHaven, The George Washington University Washington DC, Minevra Program, pp.1-25.

Smith, D. (2013). TheUse Of Offshore TaxHavensByThe Top 100 PubliclyTradedCompanies, Offshore Shell Games U.S. PIRG,July,Retrievedfrom, http://www.uspirg.org/sites/pirg/files/

TaxJustice_Network (2001). IdentifyingTaxHavens and Offshore Finance Centres, Retrievedfrom, 7 July, Retrievedfrom, http://www.taxjustice.net

TaxJustice_Network (2011). TheCost of TaxAbuse: A BriefingPaper on theCost of TaxEvasion World Wide, November, Retrievedfrom, http://www.taxjustice.net

TaxJustice_Network (2015). Financial Secrecy Index, http://www.financialsecrecyindex.com

Tobin, G &Walsh K. (2013). WhatMakes a Country a TaxHaven? An Assessment of International StandartsShowsWhyIreland Is Not a TaxHaven, TheEconomic and SocialReview, Vol. 44, No. 3, Autumm, pp. 401-424, Retrievedfrom, http://www.esr.ie

Tony's Musings, Whitelist, Greylist, Blacklist and Nolist, 3 April 2009, http://tonymusings.blogspot.com.tr

Ulusoy, A.,&Karakurt, B. (2009). Vergi Politikasının Mali Amacının Karşılanamamasında Vergi Cennetleri ve Offshore Finansal Merkezlerin Rolü, TİSK Akademi, Cilt:4, Sayı:8, ss.80-105.

Yetkiner, E. (2001). Vergi Cennetleri ve Yabancı Sermayenin Vergi Cenneti Ülkeleri Seçme Nedenleri, Vergi Dünyası, Sayı:235.

Wu, T. N. (1999). TaxHavens, The George Washington Universty, Retrievedfrom, http://www.gwu.edu-ibiminervaFall1999WU.Tun.pdf