ENERJİ TÜKETİMİ, DIŞA AÇIKLIK, FİNANSAL GELİŞME, SABİT SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞ TİCARETİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Bekir GÖVDERE, Muhlis CAN
3.933 720

Öz


Bu çalışmada, 1970-2011 döneminde Türkiye örnekleminde enerji tüketimi, dışa açıklık, dış ticaret, finansal gelişme ve sabit sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye etkisi incelenmiştir. Ampirik bölümde sınır testi yaklaşımı (ARDL) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre uzun dönemde enerji tüketimi, dışa açıklık, ihracat ve ithalat büyümeyi etkilemektedir. Fakat, sabit sermaye yatırımları ve finansal genişlemenin büyümeye etkisinin istatistiki olarak anlamsız olduğu gözlenmiştir. Hata düzeltme modellerinde hata düzeltme katsayılarının negatif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Afşar, A. (2007). Finansal Gelişme ve Ekonomi Büyüme Arasındaki İlişki. Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.38, 188-198.

Alkin, E., (1981). Gelir ve Büyüme Teorisi. İstanbul Üniv. Yayın No: 2751.

Altaee, H.H.A. and Al-Jafari, M.K. (2015). Financial Development, Trade Openness and Economic Growth: A Trilateral Analysis of Bahrain. International Journal of Economics and Finance, Vol. 7, No. 1, 241-254.

Altaee, H.H.A., Saied, S.M. and Esmaeel, E.S. (2014). Financial Development, Trade Openness and Economic Growth: Evidence from Sultanate of Oman (1972-2012). Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.5, No.23, 64-75.

Arısoy, İ., (2011). Fiziksel Sermaye Yatırımları ve Büyüme İlişkisinin AK Modeliyle Sınanması: Türkiye Örneği (1968-2006). Maliye Dergisi, S.161, Temmuz –Aralık, 283-297.

Asteriou, D. ve Hall, S.G. (2007). Applied Econometrics A Modern Approach using Eviews and Microfit. New York: Palgrave Macmillan.

Ateş, S. (2013). Türkiye’de Fiziksel Sermaye Yatırımlarının Büyüme Oranına Uzun Dönemli Etkileri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, C. XXXIV, S.I, 63-85.

Bayraktutan, Y. ve Arslan, İ. (2008). Türkiye’de Sabit Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ko-Entegrasyon Analizi (1980-2006). KMU İİBF Dergisi, Yıl:10 Sayı:14 Aralık, 1-12.

Bureau of Labor Statistics , http://www.bls.gov/, Erişim (09.11.2015).

Çetin, M. (2012). Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan, 7(1), 211-230

Dritsaki, C. And Dritsaki, M. (2014). CO Emissions, Energy Consumption, Financial Development and Economic Growth: A Multivariate Cointegration and Causality Analysis for Greece. World Applied Sciences Journal, 32 (2) 309-321.

Dünya Bankası, (2013). Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü, Türkiye Ülke Ekonomik Raporu, Rapor No. 66301-TR.

Güneş, S. (2013). Finansal Gelişmişlik ve Büyüme Arasındaki Nedensellik Testi: Türkiye Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 73-85.

Hayaloğlu, P. (2015). Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.11, S.1, 131-144.

Hiç, M. (1994). Büyüme ve Gelişme Ekonomisi. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Hossain S. (2012). An Econometric Analysis For CO2 Emissions, Energy Consumption, Economic Growth, Foreign Trade And Urbanization Of Japan. Low Carbon Economy, 3, 92-105.

İlkin, A. (1988). Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi. İstanbul Üniv. Yayın No: 3487.

Kar, M., Nazlıoğlu Ş. and Ağır, H. (2014). Trade Openness, Financial Development and Economic Growth in Turkey: Linear and Nonlinear Causality Analysis. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, C.8, S.1, 63.86.

Kaynak, M. (2011). Kalkınma İktisadı. 4. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.

Le, K-S., Gasbarro D. and Gullen, G. (2014). The Relation between Financial Development, Energy Consumption and Economic Growth: Empirical Evidence for the United States. 27th Australasian Finance and Banking Conference, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2484279, Erişim tarihi: 13.11.2015.

Mertcan, M. Ve Peker, O. (2013). Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan, 8(1), 93-120.

Mishkin, F. (2011). Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı. İstanbul: Akademi Kitabevi.

Morley, B. (2006). Causality Between Economic Growth and Immigration: An ARDL Bound Testing Approach., Economic Letters, 90, 72-76.

Nişancı, M., Karabıyık İ. ve Uçar, M. (2011). Finansal Gelişme Ve İktisadi Büyüme: Statik Ve Dinamik Panel Veri Analiz. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.16, S. 22, 107-118.

Parasız, İ. (2005). Kalkınma Ekonomisi. Bursa: Ezgi Kitapevi.

Penn World Table, http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt/, Erişim Tarihi: 09.11.2015.

Peseran, M.H. ve Shin, Y. (1997). An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/, Erişim Tarihi: 17.10.2015.

Rodrik, D., (2009). Tek Ekonomi Çok Reçete- Küreselleşme, Kurumlar ve Ekonomik Büyüme-.Ankara: Efil Yayınevi.

Salman D. M. and Etya, E.M. (2014). What is the role of Financial Development and Energy Consumption on Economic Growth?, New Evidence from North African Countries. International Journal of Finance & Banking Studies IJFBS,Vol.3 No.1, 137-149.

Saraç, T. B., (2013). İthalat ve İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi, C.13, S.2, 181-194.

Seyidoğlu, H. (2002). Ekonomik Terimler Sözlüğü, 3. Baskı, İstanbul: Güzem Can Yayınları.

Seyidoğlu, H., (2007). Uluslararası İktisat, 16.Baskı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.

Shahbaz, M., Khan S. and Tahir, M. (2013). The Dynamic Links Between Energy Consumption, Economic Growth, Financial Development and Trade in China: Fresh Evidence From Multivariate Framework Analysis. Energy Economics, 40, 8–21.

Shahbaz, M.A., Hye, Q.M.A., Tiwari, A.K. and Leitão, N.C. (2013). Economic Growth, Energy Consumption, Financial Development, International Trade and CO2 Emissions in Indonesia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 109–121

Siddique, H.M.A. and Majeed, M.T. (2015). Energy Consumption, Economic Growth, Trade and Financial Development Nexus in South Asia. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, Vol. 9 (2), 658-682.

Şahbaz, A. (2012). Sabit Sermaye Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, C.7, S.1, 1-12.

Tang, T. C. (2003). Japanese Aggregate Import Demand Function: Reassessment from the ‘Bounds’ Testing Approach, Japan and World Economy, 15, 419-436.

Tarı, R. (2011). Ekonometri. 11. Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Türedi, S. ve Berber, M. (2010). Finansal Kalkınma, Ticari Açıklık Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.35, Ocak-Temmuz, 301-316

Uçan, O. ve Koçak, E. (2014). “Türkiye’de Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkisi”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, C.7, S.2, 51-60.

Utkulu, U. ve Kahyaoğlu, H. (2005). “Ticari ve Finansal Açıklık Türkiye’ de Büyümeyi Ne Yönde Etkiledi?”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni. www.tek.org.tr, Erişim Tarihi: 10.10.2015.

Uzunoğlu, S. (2014). Bankacılığa Giriş. İstanbul: Literatür Yayınevi.

Ünsal, E. (2007). İktisadi Büyüme. Ankara: İmaj Yayınevi.

WDI, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators, Erişim Tarihi: 09.11.2015.

Yapraklı, S. (2007). Ticari ve Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Ekonometri ve İstatistik Dergisi, S.5, 67-89.

Yeldan E. (2010). İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri. Ankara: Efil Yayınevi.