DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN SENDİKAL BAĞLILIK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ; İŞÇİ SENDİKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Levent Serhat BAYAR
2.151 492

Öz


Bu çalışmada ilk olarak işçilerin sendikal bağlılık düzeyleri analiz edilmiştir. İkinci olarak demografik faktörlerin sendikal bağlılık düzeyleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Anket yöntemi ile verilerin toplandığı araştırmada Sendikal Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. İşçi sendikaları üzerine yapılan araştırmada, işçilerin sendikal bağlılık düzeyleri yüksek olarak saptanmıştır. Sendika üyesi işçilerin sendikal bağlılık alt boyutlarından sendikal gönüllü çaba alt boyutuna en yüksek, sendikal sadakat alt boyutuna ise en düşük düzeyde değer atfettikleri saptanmıştır. Çalışmada ayrıca demografik faktörlerden cinsiyet, eğitim durumu ve üye olunan sendika ile sendikal bağlılık arasında istatistiki açıdan bir ilişki saptanmışken, yaş ile medeni durumun sendikal bağlılık üzerinde etkisi saptanamamıştır. Kuramsal ve metodolojik öneriler, sendikal bağlılığın demografik faktörler ilişkisi çerçevesinde araştırmanın sonunda tartışılmıştır.    


Tam metin:

PDF