MUHASEBEDE HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNDE İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞUNUN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ZEKİ DOĞAN, ELİF NAZLI
4.551 937

Öz


 

ÖZET

Günümüz işletme dünyasında meydana gelen muhasebede hata ve hile skandalları başta işletme dünyası olmak üzere birçok kesme zarar vermektedir. Oluşan zararlar da muhasebe ve yönetici mesleğine olan güvenin azalmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı da  Türkiye’de muhasebede hata ve hilelerin tespiti ve önlenmesinde işletme yöneticilerinin sorumluluğunun belirlenmesidir. Yapılan araştırma bulgularının hem literatüre hem de işletme yöneticilerinin çalışmalarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu amaca ulaşmak için ise Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı ve bu ilde faaliyet gösteren işletme yöneticilerine yönelik ankete dayalı bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler t testi ve tek yönlü varyans testi aracılığı ile analiz edilmiştir. Anketin sonuçlarının değerlendirilmesi ile muhasebe hataları, muhasebe hileleri ve muhasebede hata ve hilelerin önlenmesinde işletme yöneticilerinin sorumlulukları ile ilgili ortaya çıkan sonuçlar belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebede Hata ve Hileler, İşletme Yöneticilerin Sorumluluğu


Anahtar kelimeler


Muhasebede Hata ve Hileler, İşletme Yöneticilerin Sorumluluğu

Tam metin:

PDF

Referanslar


Abdioğlu, H.(2007), Hilelerin Önlenmesi ve Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Proaktif Yaklaşımlar, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:22, Mayıs, s.120-135.

Alagöz, A. (2008), İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Önemi ve Denetim Komiteleri İle İç Denetim Birimi www.alialagoz.com.tr/doc-dr-alialagoz.../isletmelerde_ic_kontrol.pdf(14/05/2014). Hata İlişkisinin ve Hilelerin

Önlenmesindeki Rolü,

Altıntaş, N. N.(2010), Denetimde Hata ve Hile, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, S:151-161, İstanbul.

Bozkurt, N.(2009), İşletmelerin Kara Deliği Hile Çalışan Hileleri, Alfa Basım Yayım, İstanbul. Bulut, Y.

Bakan, İ.(2012), Yönetici ve Yöneticilik Üzerine Kahramanmaraş Kentinde Bir

Araştırma, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Maraş.

Çatıkkaş, Ö.(2011), İşletmelerde Mali Tablo Hileleri, Denetişim Dergisi, Kamu İç Denetçileri Derneği, Sayı:8, s.18-30.

Çatıkkaş, Ö. Çalış, Y.E.(2007), İşletmelerde Muhasebe Hilelerinin Önlenebilmesi İçin Hile Belirtileri, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, Haziran, s. 187-210.

Dumanoğlu, S.(2005), Hata ve Hile Ayrımı: Hile Denetimi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, İstanbul.

Elif, N. (2014), Muhasebede Hata ve Hilelerin Özlenmesinde İşletme Yöneticilerin Sorumluluğunun Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Güvenç, Z.(2009), Termal Turizm İşletmelerinde Hata ve Hilelerin Önlenmesinde Belge Sisteminin Önemi ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Hatunoğlu, Z., Koca, N. Kıllı, M.(2012), İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:20, Hatay, s.169-189.

Kirik, Z.(2007), Muhasebe Hata ve Hileleri İle Muhasebe Mesleğinde Etik: Afyonkarahisar‟da Muhasebeciler Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Küçüksavaş, N. (2006), Finansal Muhasebe (Genel Muhasebe), Kare Yayınları, 10. Baskı, İstanbul.

Okay, S.(2011), Muhasebedeki Hata ve Hilelerin Meslek Etiği Açısından İrdelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Pazarçeviren, S. Y.(2005). Adli Muhasebecilik Mesleği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Zonguldak.

Terzi, S.(2012), Hile ve Usulsüzlüklerin Tespitinde Veri Madenciliğinin Kullanımı, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:54, Nisan, s.51-63.

Ulucanözkul, F. Pekdemir, P.(2009), Muhasebe Yolsuzluklarının Tespitinde Adli Muhasebecinin Rolü ve Veri Madenciliği Tekniklerinin Kullanılması, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, s.1-32.