NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİ ANALİZİ: BIST–50 ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

İlhan EGE, Özlem KARAKOZAK, Emre Esat TOPALOĞLU
3.963 811

Öz


Şirketlerin, nakit yönetimlerinin etkinliğini ölçmek amacıyla nakit dönüşüm sürelerinin ortaya çıkarılması şirketler açısından son derece faydalı olabilmektedir. Nakit dönüşüm süresi (NDS), bir nakit yönetimi ve işletme sermayesi değerlendirme yöntemi olup, mamul veya hizmetlerin satışından kaynaklanan kısa vadeli nakit tahsilâtları ile kaynaklar için yapılan kısa vadeli nakit harcamaları arasındaki süre ile ölçülür. Bu çalışmanın amacı 2005-2013 döneminde BIST-50 endeksine giren ve sürekli olarak faaliyet gösteren firmaların nakit dönüşüm süresini hesaplamak ve değerlendirmektir. Analiz sonucunda, BIST-50 Endeksi’nde değerlendirmeye alınan 27 firmanın büyük çoğunluğunun NDS’nin negatif olduğu, her yıl itibariyle ortalama 4 firmanın ise pozitif nakit dönüşüm süresine sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda BIST firmaların çoğunluğu için nakit yönetiminin başarılı ve nakit düzeyinin ise yeterli olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Nakit Yönetimi, Nakit Dönüşüm Süresi, BIST-50 Endeksi.

Jel Kodları: G30, G32, M16

The Analysis of The Cash Conversion Cycle: An Application in BIST-50 Index Companies

ABSTRACT

Cash conversion cycle is a cash management and working capital evaluation method that measures the length of time between short-term cash expenditures on resources and short-term cash receipts from the sale of products or services. The aim of this paper is to evaluate and measure the cash conversion cycle of firms which introduce and continuosly operate in BIST-50 Index between 2005-2013 years. As a result of analysis, it was determinated that vast majority of 27 firms assessed in BIST-50 Index have negative cash conversion cycle but averagely four firms have positive NDS every year. In this regard, it can be said that cash management is successful and cash level is enough for the most part of the firms which include in BIST-50 Index.

Key Words: Cash Management, Cash Conversion Cycle, BIST-50 Index

Jel Codes: G30, G32, M16Tam metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

Akgüç, Öztin (2010), Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.

Akgün, M. (2002). İşletmelerde Etkinlik ve Nakit Çevirme Süresi Analizi Çimento Sektöründe 1995-2001 Dönemi, Mali Çözüm Dergisi, 60(12):186-198.

Arnold, Glen (1998), Corporate Financial Management, Prentice Hall, First Pub., England.

Aydın, Nurhan – Başar, Mehmet - Metin Coşkun (2010), Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık,

Ankara.

Aytekin, S. ve Güler, S. (2014). “Nakit Dönüş Süresi Ve Karlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: BIST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Endeksi’nde (XTAST) Ampirik Bir Uygulama”. KAU IIBF Dergisi, 5(8), 79-98.

Belt, Brain (1985), “The Trend of the Cash Conversion Cycle and its Components”, Akron

Business and Economic Review, Fall: 48-54.

Besley, Scott – Meyer, R.L (1987), “An Empirical Investigation of Factors Affecting the Cash

Conversion Cycle”, Presented at the Annual Meeting of the Financial Management Association, Las Vegas, Nevada, October.

Coşkun, E. ve Kök, D. (2011). Çalışma Sermayesi Politikalarının Karlılık Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması, Ege Akademik Bakış, Cilt: 11, Özel Sayı, ss. 75-85

Deloof, Marc (2003), “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian

Firms?”, Journal of Business Finance & Accounting, 30(3) & (4), April/May: 1-15.

Ercan, Metin Kamil – Ban, Ünsal (2005), Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim,

Gazi Kitabevi, Ankara.

Erol, Cengiz (1991), Nakit Akımı Yaklaşımı Yönetimiyle Kredi Değerlendirmesi Mali

Tablolar Analizi, T. Bankalar Birliği, Yayın No: 167, Ankara.

Gill, A., Biger, N., Mathur, N. (2010). The Relationship Between Working Capital Management And Profitability: Evidence From The United States, Business and Economics Journal, 1-9.

Gitman, Lawrence J. (1974), “Estimating Corporate Liquidity Requirements: A Simplified Approach”, The Financial Review, Vol: 9,No:3, pp. 79–88.

İşeri, Müge – Chambers, Nurgül (2003), “Üretim ve Perakende Ticaret Sektörlerinin Nakit

Dönüşüm Süreçlerinin İrdelenmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 62, s.2.

Karadeniz, Erdinç (2012), Turizm Sektörünün Nakit Dönüşüm Süresinin Analizi: İMKB Turizm Şirketleri ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma, Cag University Journal of Social Sciences, 9 (1), 122-145.

Karaduman, H. A., Akbas, H. E., Çalışkan, A. O., Durer, S. (2011). The Relationship Between Working Capital Management and Profitability: Evidence From an Emerging Market, International Research Journal of Finance and Economics, (62): 61-67.

Keown, Arthur J. – Martın, John D. – Petty, J.William - Scott Jr, David F. (2001), Foundations of Finance, 3’rd Edition, Prentice Hall, New-Jersey, p. 493.

Lazaridis, I., Tryfonidis, D. (2006). Relationship Between Working Capital Management And Profitability Of Listed Companies In The Athens Stock Exchange, Journal of Financial Management and Analysis, 19(1): 26-35.

Meder Çakır, Hafize (2013), Nakit Döngüsünün Firma Kârlılığına Etkisinin Sektörel Analizi, Journal of Yasar University, 30 (8), 4948-4965.

Moyer, R.C., McGuigan, J.R., Rao, R.P (2007). Fundamentals of Contemporary Financial Management. USA: Thomson SouthWestern.

Omağ, Aclan (2009), “Gıda Sektöründe Nakit Dönüşüm Süresi Analizi: Türkiye ve Amerika

Birleşik Devletleri Örneği”, Maliye Finans Yazıları, Yıl 23, Sayı 83, s. 45-58.

Önal, Yıldırım B. (1996), “Nakit Yönetiminin Önemi ve İşleyişi: Türkiye Örneği”, Çukurova

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 4.

Özerol, H. (2005). Finansçı Olmayanlar İçin Finans. Ankara: Elma Yayınevi.

Richards, Verlyn D. – Laughlin, Eugene J. (1980), “A Cash Conversion Cycle Approach to

Liquidity Analysis”, Financial Management, Vol: 9, No: 1, pp. 32–38.

Sakarya, Şakir (2008), “Nakit Yönetiminde Nakit Dönüşüm Süresi Analizinin Kullanılması:

İMKB’deki Kobi’ler Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, s. 227-248.

Shin, Hyun-Han – Soenen Luc (1998), Efficiency of Working Capital Management and

Corporate Profitability, Financial Practice and Education 8, pp. 37-45.

Uyar, A. (2009). The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profitability: An Empirical Investigation in Turkey, International Research Journal of Finance and Economics, (24): 186-193.

Yücel, Tülay – Kurt, Gülüzar (2002), “Nakit Dönüşüm Süresi, Nakit Yönetimi ve Karlılık:

İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma”, İMKB Dergisi, Cilt 6, Sayı 22, s. 1-15.