KATILIM BANKALARININ KAR PAYI ÖDEMELERİ İLE MEVDUAT BANKALARININ FAİZ ÖDEMELERİNİN BİRBİRLERİNE YAKIN OLMASININ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUNAHAN AVCI, METİN AKTAŞ
3.712 824

Öz


 

KATILIM BANKALARININ KAR PAYI ÖDEMELERİ İLE MEVDUAT BANKALARININ FAİZ ÖDEMELERİNİN BİRBİRLERİNE YAKIN OLMASININ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının verdikleri kar payları ile mevduat bankalarının verdikleri faiz oranlarının birbirlerine eşit denebilecek seviyede olmasının nedenlerinin araştırılmasıdır. Bunun için, önce Türkiye’deki katılım bankalarının ödedikleri kar payları ile mevduat bankalarının ödedikleri faiz oranları karşılaştırılmakta ve katılım bankalarının kullandırdıkları fonlar, yöntem ve miktar bazında incelenmektedir. Araştırmada, 2010-2014 dönemini kapsayan veriler ve trend analiz yöntemi kullanılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda, katılım bankaları tarafından ödenen kar paylarının, mevduat bankaları tarafından ödenen faiz oranlarına eşit denebilecek seviyede olduğu, bunun sebebinin ise, katılım bankalarının fon kullandırırken kar ve zarara katılma yöntemini yok denebilecek kadar az kullanmalarından, buna karşın kar payının banka ve müşteri tarafından belirlendiği peşin al-vadeli sat (murabaha) fon kullandırma yöntemini büyük oranda kullanmalarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılığı, Faizsiz Bankacılık, Kar Payı Katılım Hesabı

Jel Kodları: G190, E440, P430, P450

RESEARCH OF THE REASONS WHY DİVİDENT PAYMENTS OF THE PARTİCİPATİON BANKS AND INTEREST PAYMENTS OF THE TRADİTİONAL BANKS ARE CLOSE TO EACH OTHER

Abstract                    

The purpose of this study is to search the reasons why divident rate of the participation banks and interest rate of the traditional banks,  in Turkey, are very close to each other. To do this, first, divident payment of the participation banks and interest payment of the traditional banks, in Turkey, are compared and then fund usage of the participation banks are investigated as methods and amount. In this research, data involving 2010-2014 term and trend analysis method are used. At the end of the study, it is seen that divident rate of the participation banks and interest rate of the traditional banks are almost same. According to the results of the study, the reson  why divident rate and interest rate are close to each other is that  participation banks’ usage of “profit/loss partnership” fund method (mudaraba and muşarake) is very little, on the other hand, usage of the “murabaha” method is very much.

Key Words: Participation Banking, Interest-Free Banking, Divident Participation Account.

Jel Codes: G190, E440, P430, P450


Anahtar kelimeler


Katılım Bankacılığı, Faizsiz Bankacılık, Kar Payı Katılım Hesabı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aktepe, İ. E. (2010). İslâm Hukûku Çerçevesinde Finansman Ve Bankacılık. TKBB Kitapları

İstanbul: Erkam Matbaası Aslan, H. (2012).Alternatif Bir Yatırım Ve Finansman Aracı Olarak Sukuk: Yapısı, İşleyişi Ve Türkiye Piyasası İçin Öneriler. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bağcı, H. (2013). Ticari Bankalar İle Katılım Bankalarının Kârlılık Performanslarının

TopsisYöntemi İle Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bulut, H. İ. & ER, B. (2012). Katılım Finansmanı: Katılım Bankacılığı ve Girişim Sermayesi.

TKBB Kitapları, Yayın No:3, İstanbul. Ceylan, A. & KORKMAZ, T. (2013). İşletmelerde Finansal Yönetim (13. Baskı). Bursa: Ekin Kitabevi.

Gudil, O. (2007). Türkiye’de Katılım Bankacılığı Ve Katılım Bankalarının Getirisi İle Alternatif

Yatırım Araçları Getirilerinin Analizi (2004-2006). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Güngören, M. (2011). Katılım Bankalarında Menkul Kıymet İhracının (Seküritizasyon) Yapısal

Farklılık Gösteren Finansal Piyasalarda Uyum Modellemesi: Sukuk Örneği. Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kalaycı, İ. (2013). Katılım Bankacılığı: Mali Kesimde Nasıl Bir Seçenek?. Uluslararası Yönetim

İktisat ve İşletme Dergisi, Yıl 13, Cilt 9, Sayı 19, sf. 51-74. Kaya, R. (2013). Türk Bankacılık Sisteminde Katılım Bankalarının Tercih Nedenleri Ve Bir

Araştırma. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü. Kınalı, F. (2012). Faizsiz Sistemde Bankacılık Anlayışı Ve Kredi İşlemleri. Yüksek Lisans Tezi,

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özgür, E. (2007). Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği Ve Mevduat Bankaları İle Rekabet

Edebilirliği. Doktora Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. TKBB (2015). Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi 2015 – 2025. Yıl 15, Yayın No: 5,

İstanbul: Erkam Matbaası. Türkmenoğlu, R. E. (2007). Katılım Bankacılığı Ve Türkiye’deki Finansal Yapı. Yüksek Lisans

Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ustaoğlu, D. (2014). Türkiye’ de Katılım Bankacılığı Sektördeki Yeri Ve Önemi. Yüksek Lisans

Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. www.tcmb.gow.tr (Erişim Tarihi: 10.08.2015) www.tkbb.gov.tr (Erişim Tarihi: 10.08.2015)

Yahşi, F. (2014). Katılım Bankalarında Risk Odaklı İç Denetim Ve Bir Model Önerisi. Doktora Tezi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü. Yeşilyaprak, M. (2011). Katılım Bankalarında Kredi Derecelendirmesi Ve Etkin Sübjektif

Kraterlerin Anket Yöntemi İle Ölçümü. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü.