MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALAN BAĞIMSIZ DENETİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK ORDU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Abitter ÖZULUCAN, Dursun KELEŞ, Seçkin ARSLAN
2.940 638

Öz


ÖZET

Bilgi kullanıcıları, sağlıklı kararlar alabilmek için işletmeyle ilgili şeffaf, doğru ve güvenilir bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bilgilerin güvenilirliğinin ve doğruluğunun sağlanması noktasında, bağımsız denetim en önemli araçtır. Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ortaya çıkan denetim skandalları, bilgi kullanıcılarının bağımsız denetime olan güvenlerini kaybetmelerine neden olabilmektedir. Bağımsız denetime olan güvenin yeniden sağlanması amacıyla birçok ülkede düzenlemeler yapılarak, yeni denetim sistemleri oluşturulmuştur. Bu çerçevede Türkiye’de de ticari hayata yön veren mevcut Türk Ticaret Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Uzun bir yasalaşma süreci geçirerek hazırlanan yeni kanun, 1 Temmuz 2012 tarihinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu adıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun ile birlikte sermaye şirketlerini konu alan zorunlu bir denetim sistemi getirilmiştir. Ayrıca, 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bağımsız denetimin gözetimindeki dağınık yapı ortadan kaldırılarak, bağımsız denetimin gözetimini yapmak ve denetim standartlarını belirlemek üzere tek yetkili otorite olan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur. Bu gelişmeler çerçevesinde yapılan bu araştırmanın amacı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bağımsız denetime yönelik getirdiği yeniliklerin ortaya konulması ve bağımsız denetçi olarak yetkilendirilecek meslek mensuplarının, yapılan düzenlemeler hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Ordu ilinde faaliyet gösteren meslek mensupları üzerine anket araştırması yapılmıştır. Anket verilerinin analiz sonuçlarına göre meslek mensuplarının genel olarak yapılan düzenlemelerin doğruluğundan ve gerekliliğinden yana oldukları sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

Altaş, Soner (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirket Denetimi. Ankara: Seçkin Yayınları.

Altaş, Mustafa Bahadır (2011). “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Limited Şirketler” http://www.alomaliye.com/2011/mustafa_balta_slimited .htm, (02.12.2012).

Bilgili, Fatih ve Demirkapı, Ertan (2013). Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa: Dora Yayınları.

Büyükipekçi, Semih (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İş Hayatına Yansımaları-Muhasebe Uygulamalarına Etkileri ve Muhasebe Meslek Mensuplarında Algı Değerlendirmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmamış Doktora Tezi Konya.

Güler, Ender (2012). “Muhasebe Mensuplarının Yeni TTK’da Yer Alan Denetim Uygulamaları Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma” Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Sayı: 3.

Keleş, Dursun (2013) “6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetim Göreviyle Yetkilendirilecek Muhasebe Meslek Mensuplarının Denetimle İlgili Görüşlerinin Tespitine İlişkin Ordu İlinde Bir Araştırma”, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (26.12.2012) Bağımsız Denetim Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (28509 Sayılı).

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (25.01.2013) Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (28539 Sayılı).

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (25.01.2013) Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (28539 Sayılı).

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (25.01.2013) Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (28539 Sayılı).

Kayış, Aliye (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Sanlı, Nail (2011), “Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdikleri”, (Çevrimiçi) http://www.cgscenter.org/doc/UFRS%20ve%20 TTK'n%C4%B1n%20Getirdikleri_%C3%96zel%20B%C3%BClten.pdf, (10.12.2012).

Şengel, Salim (2011). “Yeni Türk Ticaret Kanununun Sermaye Şirketleri ile İlgili Getirdiği Yeniliklerin Değerlendirilmesi” ZeitschriftfürdieWelt der Türken, Vol. 3, No. 2.

T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (27846 sayılı).

T.C. Yasalar (02.11.2011) 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Ankara: Resmi Gazete (28103 Sayılı).

Uluşahin, Hikmet, Eren, Elçin ve Köylü, Çağrı (2012). “6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler Üzerine Bir Araştırma” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 55.

Yavuz, Mustafa (2011). “Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler Üzerinde Kamu Denetimi ve Gözetimi” Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 107.

http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Istatistikler.aspx, (13.01.2013).