SİBER KAYTARMA ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK EMNİYET ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hakan CANDAN, Mehmet İNCE
5.028 1.018

Öz


Teknolojik alandaki gelişmeler, iş yaşamında da önemli değişikliklere yol açmaktadır. Özellikle iletişim teknolojisinin sağladığı kolaylıklar, örgütler  ve işgörenler için önemli avantajlar sağlamaktadır. İşyerlerinde internet kullanımının yaygınlaşması, bir yandan avantajlar sağlarken diğer yandan bazı olumsuz işyeri davranışlarına da yol açabilmektedir. Siber kaytarma da iş yaşamının yeni dönemde karşı karşıya kaldığı olumsuz işyeri davranışları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, Karaman Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çalışanların siber kaytarma ve örgütsel bağlılıkları incelenmiş, söz konusu değişkenler arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, emniyet çalışanlarının orta düzeyde örgütsel bağlılık düzeyine sahip oldukları, düşük düzeyde siber kaytarma davranışlarında bulundukları belirlenmiştir. Ayrıca çalışanların, demografik özellikleri ile siber kaytarma ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki incelenmiş ve buna göre, sadece, hizmet süresi ile siber kaytarma davranışları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Siber kaytarma davranışlarının emniyet çalışanlarının görev yaptıkları birimlere göre farklılık gösterdiği ve çalışanların siber kaytarma davranışları ile örgütsel bağlılıkları arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Abidin, R., Abdullah C.S., Hasnan, N. and Bajuri A. L. (2014). “The Relationship of Cyberloafing Behavior with Big Five Personality Traits”. Australian Journal of Basic and Applied Sciences., 8(12), 61-66.

Alder, G. S. and M. L. Ambrose: 2005, “Towards Understanding Fairness Judgments Associated with Computer Performance Monitoring: An Integration of the Feedback, Justice, and Monitoring Research”, Human Resource Management Review 15, 43-67.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007), “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı”, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.Anandarajan, M. and Simmers, C. A. (2005). “Developing Human Capital Through Personal Web Use in the Workplace: Mapping Employee Perceptions”, Communications of the Association for Information Systems, 15, 776-791.

Anandarajan, M., & Simmers, C. (2004). “Constructive and destructive personal web use in the workplace: Mapping employee attitudes”. InM. Anandarajan & C. Simmers (Eds.), Personal web usage in the workplace: A guide to effective human resource management. Hershey, PA: Information Science Publishing.

Anandarajan, M., Devine, P., & Simmers, C. (2004). “A multidimensional scaling approach to personal web usage in the workplace”. In M. Anandarajan & C. Simmers (Eds.), Personal web usage in the workplace: A guide to effective human resource management. Hershey, PA: Information Science Publishing.

Anandarajan, M., Paravastu N. and Simmers, C. A. (2006). “Perceptions of Personal Web Usage in the Workplace: Aq-Methodology Approach”. Cyberpsychology and Behavior, 9, 325–335.

Anandarajan, M., Simmers, C. A ve D’Ovidio, R. (2011). “Exploring the Underlying Structure of Personal Web Usage in the Workplace”. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14 (10), 577-583.

Andreassen, C. S., Torsheim, T. ve Pallesen, S. (2014). Predictors of Use of Social Networks Sites at Work- A Spesicific Type of Cyberloafing. Journal of Computer-Mediated Communication ,19, 906–921.

Balanchard, A. L. ve Henle, C. A. (2008). “Correlates of Different Forms of Cyberloafing: The Role of Norms and External Locus of Control”, Computers in Human Behavior, 24, 1067-1084.

Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Bayram, L. (2005). “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Sayıştay Dergisi, 59 (Ekim-Aralık), 125-139.

Belanger, F., ve Van Slyke, C. (2002). “Abuse or learning?”, Communications of the ACM, 45, 64–65.

Beugre, C. D. and Kim, D. (2006). “Cyberloafing: Vice or Virtue?” in Mehdi Khosrow-Pour-Ed.book, Emerging Trends and Challenges in Information Technology Management, pp.834-835.

Blau, G, Yang, Y., &Wark-Cook, K. (2006). “Testing a measure of cyberloafing”. Journal of Allied Health, 35, 9–17.

Block, W. (2001). “Cyberslacking, business ethics and managerial economics”. Journal of Business Ethics, 33, 225–231.

Bock, G.W. & Ho. S.L. (2009). “Non-Work Related Computing (Nwrc)”. Communications of The Acm., 52, 124-128.

Boylu, Y., Pelit, E. ve Güçer, E. (2007). “Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Finans&Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44 (511), 55-74.

Candan, H. (2014). “Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven Algılamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Kamu Kurumu Üzerinde Araştırma”. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (4), 889-917.

Chak, K. and Leung, L. (2004). “Shyness and Locus of Control as Predictors of Internet Addiction and Internet Use”, Cyberpsychology and Behavior, 7 (5), 559-570.

Cohen, A. (2001). “Worker Watchers”, Fortune 143(13), 70-75.

Coker, B.L.S. (2011). “Freedom To Surf: The Positive Effects of Workplace Internet Leisure Browsing”. NewTechnology, Work and Employment, 26,3, 238-247.

Çavuşoğlu, S., Palatmutçuoğlu, A. ve Palamutçuoğlu, B. T. (2014). “The Impact of Demografics of Employees on Cyberloafing: An Empirical Study on University Employees”. Research Journal of Business and Management, 1 (3), 149-168.

Çelik, N. (2014). “Job Satisfaction’s Impact on Cyberloafing: An University Example”. 03 June 2014, 10th International Academic Conference, Vienna, pp.171-181.

Çöl, G. (2004).” İnsan Kaynakları Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi”, 6 (2), 4–11.

De Lara, Z. M. P and Mesa, O. A. (2010). "Bringing Cyber loafers Back on the Right Track", Industrial Management and Data Systems, 110 (7), 1038–1053.

Ergün, E. ve Altun, A. (2012). “Öğrenci Gözüyle Siber Aylaklık ve Nedenleri”. Eğitim Tekonolojisi Kuram ve Uygulama, 2 (1), 36-53.

Fichtner, J. R., Strader, T. J. ve Scullen, S. E. (2013). “Creating, Clarifying, and Enforcing an Effective Non-Work Related Computing Policy: ALegal Perspective”. Journal of Information Policy, 3, 389-410.

Firoz, N. M., R. Taghi and J. Souckova: 2006,”'E-mails in the Workplace: The Electronic Equivalent of 'DNA' Evidenc”', Journal of American Academy of Business, 8, 71-78.

Galperin, B. L., & Burke, R. J. (2006). “Uncovering the relationship between workaholism and workplace destructive and constructive deviance: An exploratory study”. International Journal of Human Resource Management, 17, 331–347.

Garrett, R. K., ve Danziger, J. N. (2008). “On Cyberslacking: Workplace Status and Personal Internet Use at Work”, CyberPsychology & Behavior, 11, 287–292.

Greenfield, D. N., ve Davis, R. A. (2002).” Lost in cyberspace: The web @ work”. CyberPsychology and Behavior, 5, 347–353.

Greengard, S. (2002). “The high cost of cyberslacking”. Workforce, 12(December), 22–24.

Greengard, S. S. (2000). “The High Cost of Cyberslacking-Employees Waste Time Online”. Workforce, 79 (12), 22-24.

Griffiths, M. (2003). “Internet abuse in the workplace: Issues and concerns for employers and employment counselors”. Journal of Employment Counseling, 40, 87–96.

Griffiths, M. (2010).” Internet Abuse and Internet Addiction in the Workplace”. The Journal of Workplace Learning, 22(7), 463-472.

Grusky, O. (1996).” Career Mobility and Organizational Commitment”, Administrative Science Quarterly, 10, 488-503.

Gül, H. (2002). “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirmesi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2 (1), 37-55.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198 E.T: 04.03.2015

İyigün, N. Ö., Yıldız. B. ve Yıldız, H. 2014). “Çalışanların Sanal Kaytarma Davranışları Psikolojik Sözleşme Algısıyla Açıklanabilir Mi?” 2. Örgütsel Davranış Kongresi, ss. 57-64.

Jia, H., Jia, R. and Karau, S. (2013). “Cyberloafing and Personality: The Impact of the Big Five Traits and Workplace Situational Factors”. Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(3) 358–365.

Kaplan, M. ve Çetinkaya, A. Ş. (2014). “Sanal Kaytarma ve Demografik Özellikler Açısından Farklılıklar: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25 (1), 26-34.

Kaplan, M. ve Öğüt, A. (2012). “Algılanan Örgütsel Adalet ile Sanal Kaytarma Arasındaki İlişkinin Analizi: Hastane Çalışanları Örneği”. İşletme Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-13.

Kilpatrick, I. (2003). “Employee Guidance for Email and the Web.” Logistics & Transport Focus, May, 47-49.

Klein, K. (2007). Setting A Realistic Web-Use Policy”. Business Week Online. Retrieved April 17, 2010, from http://www.businesSwee Lingk.com/smallbiz/content /jun2007/sb20070627_795237.htm

LaRose, R., and Eastin, M. S. (2004), “A Social Cognitive Theory of Internet Uses and Gratifications: Toward a New Model of Media Attendance”, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 48 (3),358–377.

Li, S., and Chung, T. (2006). “Internet Function and Internet Addictive Behavior”, Computers in Human Behaviour, 22, 1067-1071.

Liberman, B., Seidman, G., McKenna, K. ve Buffardi, L. (2011). “Employee Job Attitudes and Organizational Characteris¬tics as Predictors of Cyberloafing”, Computers in Human Behavior, 27 (6), 2192-2199.

Lim, V. K. G. and Chen, D.J. Q. (2012). “Cyberloafing at the workplace: gain or drain on work?” Behaviour & Information Technology, 31(4), 343–353.

Lim, V. K. G., & Chen, D. J. O. (2009).” Cyberloafing at the workplace: Gain or drain on work?” Behaviour & Information Technology, 1–11.

Lim, V. K. G., & Teo, T. S. H. (2005). “Prevalence, perceived seriousness, justification and regulation of cyberloafing in Singapore: An exploratory study”. Information and Management, 42, 1081–1093.

Lim, V. K. G., Teo, T. S. H., & Loo, G. L. (2002). “How do I loaf here? Let me count the ways”. Communications of the ACM, 45, 66–70.

Lim, V.K.G. (2002). “The IT Way of Loafing on the Job: Cyberlo¬afing, Neutralizing and Organizational Justice”, Journal of Organizational Behavior, 23, 675-694.

Mahatanankoon P, Anandarajan M, Igbaria M. (2004).”Development of a measure of personal web usage in the workplace”. CyberPsychology and Behavior, 7, 93–104.

Malachowski, D. (2005). “Wasted time at work costing companies billions”. Retrieved December 15, 2005, from http://www.salary.com/careers/layoutscripts/crel_display.asp?tab=cre&cat=nocat&ser=Ser374∂=Par555.

Mastrangelo P. M., Everton W., Jolton J. A. (2006). “Personal use of work computers: distraction versus destruction”. CyberPsychology and Behavior, 9 (6), 730–741.

McLean, L., Tingley, M., Scott, R.N., & Richards, J. (2001). “Computer terminal work and the benefit of micro breaks”. Applied Ergonomics, 32, 225-237.

Menzel, D. C. (1998). “www.ethics.gov: Issues and challenges facing public managers”. Public Administration Review, 58, 445–452.

Meyer, J.P. Allen, N.J. (1984). “Testing the Side Bet Theroy of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations”, Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.

Mills, J. E., Hu, B., Beldona, S., & Clay, J. (2001). “Cyberslacking! A liability issue for wired workplaces.” Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42, 34–47.

Morahan-Martin, J. (2001). “Caught in the Web: Research and Criticism of Internet Abuse with Application to College Students”. İçinde C. R. Wolfe (Ed.), Learning and teaching on the World Wide Web (ss. 191–219). San Diego, CA: Aca¬demic Press.

Mowday, R.T., Steers, R.M. ve Porter, L.W. (1979). “The Measurement of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247.

Needleman, S. E. (2010). “A Facebook-Free Workplace? Curbing Cyberslacking.” Wall Street Journal, May 20, 2010. http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703691804575254443707831052.html. E.T: 14.04.2015.

Niaei, M., Peidaei, M. M., Nasiripour, A. A. (2014). “The Relation Between Staff Cyberloafing and Organizational Commitment in Organization of Environmental Protection”. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Rewiev, 3 (7), 59-71.

Örücü, E. ve Yıldız, H. (2014), “İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma”, Ege Akademik Bakış, 14 (1), 99-114.

Özkalp, E., Aydın, U. ve Tekeli, S. (2012). “Sapkın Örgütsel Dav¬ranışlar ve Çalışma Yaşamında Yeni Bir Olgu: Sanal Kay¬tarma (Cyberloafing) ve İş İlişkilerine Etkileri”, Çimento İş¬veren, 26 (2), 18-33.

Özler, D. E (2012). “Cyberloafing Phenomenon in Organizations: Determinants and Impacts”. International Journal of eBusiness and eGoverments Studies, 4 (2), 1-15.

Özsoy, A.S. (2004). “Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”, 6 (2), 13-19.

Piotrowski, C. (2013). “Cyberloafing: A Content Analysis of the Emerging Literature”. Journal of Instructional Psychology, 39 (4), 259-261.

Restubog, S. L. D., Garcia, P., Toledano, L. S., Amarnani, R. K., Tolentino, L. R., & Tang, R. L. (2011). “Yielding to (cyber)-temptation: Exploring the buffering role of self-control in the relationship between organizational justice and cyberloafing behavior in the workplace”. Journal of Research in Personality, 45, 247–251.

Robbins, S. (2001). “Organizational Behavior” (9th Ed.), Upper Saddle River, Nj: Prentice Hall.

Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). “A typology of deviant workplace behavior: A multidimensional scaling study”. Academy of Management Journal, 38(2), 555–572.

Roman, L. A. (1996). “Survey: employees traveling in cyberspace while on the clock”. Memphis Business Joumal.10, 2-3.

Saraç, M. ve Çiftçioğlu, A. (2014). “What Do Human Resources Managers Think About the Employee’s Internet Usage?” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 1-12.

Sawitri, H. S. R. (2012). “Role of Internet Experience in Moderating Influence of Work Stressor on Cyberloafing”. Social and Behavioral Sciences, 57, 320–324.

Stanton, J. M. (2002). “Company profile of the frequent Internet user”. Communications of the ACM, 45, 55–59.

Ugrin, J. C., J., Pearson, M. and Odom, M. D. (2007). “Profiling Cyber- Slackers in the Workplace: Demographic, Cultural and Workplace Factors”, Journal of Internet Commerce, 6 (3), 75-89.

Ugrin, J. C., J., Pearson, M. and Odom, M. D. (2008). “Cyber-Slacking: Self-Control, Prior Behavior and The Impact Of Deterrence Measures” Review of Business Information Systems, 12 (1), 75-87.

Van Doorn, O. N. (2011). “Cyberloafing: A multi-dimensional construct placed in a theoretical framework”. Department Industrial Engineering and Innovation Sciences Eindhoven University of Technology, Unpublished Master Thesis, Eindhoven: Netherlands

Verton, D. (2000),” Employers ok with e-surfing”. Computerworld, 34, I, 16.

Vitak, J., Crouse, J. ve LaRose, R. (2011). “Personal Internet Use at Work: Understanding Cyberslacking”, Computers in Hu¬man Behavior, 27, 1751–1759.

Weatherbee, T. G. (2010). “Counterproductive Use of Technology at Work: Information and Communications Technologies and Cyberdeviancy”, Human Resource Management Review, 20, 35-44.

Weiner, Y. (1982). “Commitment in Organizations: A Normative View”, Academy of Management Review, 7 (3), 418-428.

Whyte, W. (1956). “The organization man”. Garden City, NY: Doubleday Anchor Books.

Yan, J. and Yang, J. (2014). “Trait procrastination and compulsive Internet use as predictors of cyberloafing”. 11. International Conference on Service Systems ans Service Management, pp.1-4.

Yellowlees, P. M. and Marks, S. (2007) “Problematic Internet use or Internet addiction?” Computers in Human Behavior, 23(3), 1447-1453.

Young, K. (2010). “Killer Surf Issues: Crafting an Organizational Model to Combat Employee Internet Abuse.” Information Management, Jan./Feb., 34-38.

Young, K. S., & Case, C. J. (2004). “Internet abuse in the workplace: New trends in risk management”. Cyberpsychology & Behavior, 7, 105–111.

Zhang, C. Y. ve Bock, G. W. (2006). “Why Employees Do Non-Work-Related Computing: An Investigation of Factors Affecting NWRC in a Workplace.” Proceedings of the Tenth Pacific Asia Conference on Information Systems, (PACIS), 1259-1273.

Zoghbi, P., Tacoronte, D.V., Ding, J.T. (2006). “Do Current Anti-Cyberloafing Disciplinary Practices Have a Replica in Research Findings? A Study of The Effects of Coercive Strategies on Workplace Internet Misuse”, Internet Research, 16(4), 450-467.