KAPADOKYA BÖLGESİNDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE E-POSTA YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Kenan GÜLLÜ, Sezer KARASAKAL
2.533 572

Öz


Bu çalışmada, Kapadokya bölgesinde bulunan faaliyet gösteren 2, 3, 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin e-posta kullanım düzeyleri incelenmiştir. Konaklama işletmelerine gizli müşteri yaklaşımı ileTürkçe ve İngilizce e-postalar gönderilerek rezervasyon ve bilgi talebindebulunularak veriler toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular; Konaklama işletmelerinin yıldız sayısı ve biçim arasında pozitif bir ilişki olduğunu, dolayısıyla otellerin yıldız sayıları arttıkça e-postalara biçimsel olarak daha fazla önem verdiklerini göstermiştir.Ayrıca işletmelerin Türkçe e-postalara İngilizce e-postalara oranla biçimsel olarak daha fazla önem gösterdikleri belirlenmiştir. Sonuçlar web tabanlı ortamlarda daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutucu mahiyettedir.

Anahtar Kelimeler: E-posta yönetimi, web tabanlı pazarlama, konaklama işletmesi, Kapadokya


Tam metin:

PDF

Referanslar


Aghaei, S., M.A. Nematbakshs and H.K. Farsani. (2012). ‘‘Evolution of the World Wide Web: From Web 1.0 to Web 4.0’’. İnternational Journal of Web &Semantic Technology, 3(1); 1-10.

Aksaraylı, M. ve I. Özgen. (2010). ‘‘Otel İşletmelerinin İnternet Tabanlı Müşteri İlişkilerinde E- Posta Yönetimi ve Türkiye’deki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma’’. Ege Akademik Bakış, 10(2); 727- 744.

Alabay, N. (2010). ‘‘Geleneksel Pazarlamadan YeniPazarlamaYaklaşımlarına GeçişSüreci’’. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2); 213-235

Altınay, A. ve Sert, S. (2012). “Pazarlasak da mı Satsak Pazarlamasak da mı Satsak?” Pazarlamada Yeni Bir Boyut: De-Marketing (Pazarlamama) Kavramı”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1); 67- 73.

Çubukcu, M.İ. (2010). ‘‘Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin İncelenmesi’’. İnternet Uygulamaları ve Yönetim Dergisi, (1); 39-59.

Gürcü, İ. P. (2007). Satış Temsilcilerinin Performans Değerlendirmesinde Gizli Müşteri Araştırmalarının Kullanımı: XYZ Şirketinde Bir Uygulama, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi; İstanbul, s: 73

Karamustafa, K. ve M. Öz (2010). ‘‘Türkiye’de Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinde Yer Verilen Faktörlerin Başarımı’’. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, (5); 189-218.

Karamustafa, K., Güllü, K., Acar, N. ve Ş. Ulama (2010). ‘‘Konaklama İşletmelerinde Pazar Odaklılık Uygulamaları. Detay Yayıncılık, Ankara.

Lal, M. (2011). Web 3.0 in Education & Research. BVICAM's International Journal of Information Technology, 3(2); 335- 340.

Lehu, J.M. (2012). ''L'encyclopédie Du Marketing'' Eyrolles. Paris.

Matzler, K., Pechlaner, H., Abfalter, D. ve Wolf, M. (2005), Determinants of response to customer e-mail enquiries to hotels: evidence from Austria. Tourism Management, (26); 249-259.

Miloviç. B. (2010). ‘‘Social Media and eCRM as a Prerequisite for Hotel Success’’. Management Information Systems, 3(7); 26-31.

Murphy, J., Olaru, D., Schegg, R., Frey, S. (2003) The Bandwagon Effect: Swiss Hotels Web-site and E-mail Management, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, February, ss.71-87.

Naik, U. ve Shivalingaiah, D. (2008). Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0. In 6th International CALIBER, ss. 499–507.

Nakip, M., İ. Varinli ve M. Gülmez (2012). ''Güncel Pazarlama Yöntemi''. Detay Yayıncılık. Ankara.

Özdipçiner, N. S. (2010). ‘‘Turizmde Elektronik Pazarlama’’. İnternet Uygulamaları ve Yönetim Dergisi, 1, s. 5-22.

Rızaoğlu, B. (2007). ''Turizm Pazarlaması (5.Baskı)''. Detay Yayıncılık. Ankara.

Rosenberg, J.M. (1995). ''Dictionary of Retailing and Merchandising'' John Wiley & Sons. Inc. Canada.

Schegg, R., Murphy, J. and Leuenberger, R. (2003). Five Star Treatment E-mail Customer Service by International Luxury Hotels, Information Technology & Tourism, (6); 99-112.

Şahbaz, R.Pars ve Ali Turan Bayram, (2013). ‘‘Otel İşletmeleri Facebook Sayfalarının Pazarlama İletişimi Açısından Değerlendirilmesi: Antalya Örneği’’. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı: 249-265., 05-08 Aralık 2013, Kayseri.

Vural, Ö. ve M. Öz. (2007). ‘‘Bir Reklam Mecrası Olarak İnternet’’. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 23, 2007/2, s. 221-240.

http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/ (Erişim: 05.12.2013)

http://www.turizmdebusabah.com/haberler/iatinin-seminerinde-otelcilikteki-dijital-pazarlama-gercekleri-konusuldu-71331.html (Erişim: 26.10.2014)

http://www.nevsehirkulturturizm.gov.tr/TR,112504/konaklama-tesisleri-seyahat-acentalari-ve-balon-firmala-.html (Erişim: 01.06.2015)

http://www.kayserikulturturizm.gov.tr/ (Erişim: 01.06.2015)

http://sourcedigit.com/4233-much-email-use-daily-182-9-billion-emails-sentreceived-per-day-worldwide/ (Erişim: 19.06.2015)

http://seset.ceit.metu.edu.tr/2012/01/web-1-0-2-0-3-0-4-0/ (Erişim: 28.07.2015)

https://cayugahospitality.com/review/b2b-social-computing (Erişim Tarihi 28.07.2015)