TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNDE TEŞVİKLER VE 20 NOLU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

HÜSEYİN AKAY, MUSTAFA OĞUZ
2.992 880

Öz


Bu çalışmada, ülkemiz ekonomisi açısından önemi gün geçtikçe artan ve vazgeçilmez lokomotif sektörlerimizden biri olan turizm sektöründe uygulanan teşvikler ve bu teşviklerin 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer düzenlemeler karşısındaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Daha sonra ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları (eski adıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu olarak yayımlanan “Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” isimli 20 nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS – 20) ayrıntılı bir biçimde açıklanmaktadır. Ayrıca, Türk turizm sektöründe uygulanmakta olan teşviklerin TMS – 20 karşısındaki durumları ve bu teşviklerin TMS - 20 çerçevesinde muhasebeleştirilmeleri tanıtılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Türkiye Muhasebe Standardı 20, Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi, Turizm Teşvikleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akay, H. (2009). Türk turizm sektöründe teşvikler ve TMS 20 çerçevesinde muhasebeleştirilmesi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Akdeve, E., & Karagöl, E. T., (2013). Geçmişten günümüze Türkiye'de teşvikler ve ülke uygulamaları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 329-350.

Andaç, F. (2006). Turizm hukuku. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ataer, M. U., Erdemli, S., & Varışlı, A. (2003). Turizm sektörüne sağlanan devlet yardımları, Hazine Dergisi, 16, 21-31.

Atayeter C., & Erol A. (2011). Türkiye’de uygulanmakta olan ihracat teşvikleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 1, 1-26.

Aydoğuş, İ., Soybalı, H., & Baytok, A. (2006). Yunanistan ile Türkiye’de uygulanan turizm yatırım teşviklerinin karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, VIII, 1-22.

Bahar, O., & Sarı, Y. (2006). Küreselleşme sürecinde Türkiye’de turizm sektörüne sağlanan teşvikler, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi'nde sunulan bildiri, Balıkesir, 20-22 Nisan 2006.

Can, H., & Güner, S. (2000). Turizm hukuku. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Civan, M. (2008). TMS – 20 devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve devlet yardımlarının açıklanması. Ankara: Tesmer Yayın No: 81.

Duran, M. (2003). Teşvik politikaları ve doğrudan sermaye yatırımları. Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Dizisi, Hazine Yayını, Ankara.

Gökdeniz, A., Kurgun, O. A., Yaylı, A., Selvi, M. S., & Yıldırım H. (2008). Turizm hukuku ve mevzuatı. Ankara: Detay Yayıncılık.

Gökmen, S., & Kartaloğlu, E. (2012). Yeni teşvik sistemi. İstanbul: İSMMMO Yayıncılık.

Gümüş, E. (2013). Son değişiklikler çerçevesinde yeni teşvik sistemi, Mali Çözüm Dergisi, 115, 89-132.

Kandır, S. Y., Önal, Y. B., & Karadeniz, E. (2007). Turizm yatırım projelerinin yönetimi, değerlendirilmesi ve finansmanı. Ankara: Detay Yayıncılık.

Küçükkahraman, B. (2013). TMS 20 standardına göre devlet teşviklerin muhasebeleştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Mirza, A. A., & Holt, G. J. (2011). Practical implementation guide and workbook for ifrs. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Örten, R, Kaval, H., & Karapınar, A. (2007). Türkiye muhasebe – finansal raporlama standartları uygulama ve yorumları, Ankara: Gazi Kitabevi.

Özçam, M. (2003). Ekonomide teşvikler ve Türkiye'deki durum, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Ankara.

Tezcan, B. (2003). Turizm hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Toker, B. (2007). Türkiye’de turizm sektörü teşviklerinin değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14 (2), 81-92.

Yay Özer, E. (2015). Turizm sektöründeki teşviklerin TMS-20 çerçevesinde muhasebeleştirilmesi ve Mardin iline yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, Balıkesir.