POLİTİKA ANALİZLERİNDE KULLANILAN MAKROEKONOMİK MODELLER VE YENİ NEOKLASİK SENTEZ

Fındık Özlem ALPER
2.574 869

Öz


1970’li yılların sonlarında mevcut makroekonomik modeller, bu dönemde ortaya çıkan sorunların çözümünde yetersiz kalmaları nedeniyle çeşitli yönlerden eleştirilmişlerdir. Bu eleştiriler neticesinde de makroekonomi ve makroekonomik modelleme alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Henüz üzerinde kesin bir görüş birliğine varılmış tek bir modelden bahsetmek mümkün olmasa da, 1980’lerden bu yana makroekonomide yaşanan gelişmelerin bir dinamik stokastik genel denge (DSGD) modeli olan Yeni Neoklasik Sentez (YNS) ya da Yeni Keynesyen Makro Model olarak isimlendirilen bir yaklaşım etrafında toplandığı söylenebilir. Çalışmada, makroekonominin 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında yaşadığı dönüşüm ve bu dönüşüm çerçevesinde para politikası modellemesinde ortaya çıkan gelişmeler neticesinde yeni bir teorik yaklaşım olarak literatürde yerini alan ve gittikçe popüler hale gelen YNS’in teorik gelişmelerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.   


Tam metin:

PDF