OTOMOTİV ÜRÜNLERİ İHRACATINDA STRATEJİK DIŞ TİCARET YAKLAŞIMI: ABD VE JAPONYA ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Fatih Yücel, Ayşe Ergin
2.608 652

Öz


Yapılan çalışmanın amacı, ABD ve Japonya otomotiv sektöründe Stratejik Dış Ticaret Politikasının uygulanabilirliğinin belirlenmesidir. Yapılan analiz Balassa’ nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi hesaplanarak yapılmış olup, 2000-2013 yılları arasını kapsayan ABD ve Japonya’ ya ait otomotiv ürünleri ihracat rakamları, bu ülkelerin toplam mal ihracatı rakamları, dünyanın yapmış olduğu otomotiv ürünleri ihracat rakamları ve dünyanın toplam mal ihracatı rakamları kullanılmıştır. Böylece söz konusu sektörün rekabet gücü belirlenmeye çalışılmıştır. İndeksin sonuçlarına göre, Japonya otomotiv ihracatında ABD için önemli ağırlığa sahip en büyük rakip konumundadır.


Anahtar kelimeler


Stratejik Ticaret Politikası, Küreselleşme, İhracat

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akkoyunlu A.S. (1996). Yeni dış ticaret teorileri, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, C.7: 71-95.

Aktan C ve Vural İ. Korumacı politikalar ve rekabet politikası, Retrieved Novamber 12 from the World Wide www.canaktan.org/hukuk/rekabet-hukuk/korumaci-pol.htm.

Alkan S. (1996). Otomotiv sektorü, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Sektör İncelemesi: 9, Ankara,Turkey.

Ardıç O. ve Yılmaz P. (2002), para-banka uluslararası iktisat, Türkiye Ekonomisi, Ankara: Seçkin Kitabevi.

Ayaz T. (2010). Otomotiv endüstrisinde stratejik yönetim, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Turkey.

Aydoğuş İ., Diler G. (2009). Tekstil ürünleri ihracatında stratejik dış ticaret yaklaşımı: türkiye ve çin üzerine bir uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, c.11.

Ballasa, B. (1965). Trade Liberalisation and Revealed Comparative Advantage, The The Manchester School of Economics and Social Science, No.33.

Bedir A. (2002). Türkiye’de otomotiv sanayii gelişme perspektifi, Ankara: İktisadi Sektörler Ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayın No DPT: 2660.

Çelik K. (2004), uluslararası iktisat, Trabzon: Derya Kitabevi.

Çeştepe H. stratejik ticaret politikası: yarıiletkenlerde Malezya ve güney Kore Arasında bir karşılaştırma, Retrieved July 12 from the World Wide

Dalyanoğulları M. (2007). Küreselleşme, küreselleşmenin otomotiv ana ve yan sanayi sektörüne etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, Turkey.

Dumanlı S. (1987).Türkiye’de otomotiv sanayinin durumu, yapısal özellikleri ve sorunları” Ankara: DPT Yay.

Engin C. ve Polat E. (2010), Türk otomotiv sektörü ve küresel finansal Krizin sektöre etkileri (1996 – 2009)”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, c.2.

Görener A. Görener Ö. (2008). Türk otomotiv sektörünün ülke Ekonomisine katkıları ve geleceğe yönelik sektörel beklentiler, Journal of Yasar University, 3(10)

Krishna K.,Hogan K. & Swagel P.(1989).The Non-Optimality of Optimal Trade Policy:The U.S. Automobile industry revisited,1979-1985,NBER Working Papers 3118.

Krugman, P. (1990). Strategic trade policy and the new ınternational economics, Cambrige, Mas.:MIT Pres.

Özer I. (2001), Stratejik ticaret politikaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Turkey.

Seyidoğlu H. (2005), Uluslararası iktisat Eskişehir: Açıköğretim Yayınları.

Smith, A (1994). Strategic Trade Policy in the European Car Market, Retrieved Novamber 12 from the World Wide http://www.nber.org/chapters/c8676.pdf

Şah Ö.F. (2007), Türkiye otomotiv sektörünün ihracat performans analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (2013/1). Otomotiv sektörü raporu Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi. www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detayrk...623...