Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Geçiş Etkisi:Türkiye Örneği

Ayşe Ergin
4.594 1.043

Öz


 

çalışmada Türkiye’de döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişki Vektör Oto regresyon analizi ile 2005-2014 dönemleri için aylık veriler kullanılarak incelenmiştir. Modelin tahmini sonucunda döviz kuru hareketlerinin tüketici fiyatları üzerindeki geçişkenliğinin başlarda güçlü olmakla beraber sonrasında zayıfladığı görülmektedir.


Anahtar kelimeler


Geçişkenlik, Enflasyon, Vektör Otoregresyon Analizi(VAR)

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akat A. S. ve Yazgan E.,(2012) Döviz Kuru İhracat Fiyatlarına Yansıyor mu?, İktisat Toplum Dergisi, Retrieved March 16, 2015 from the World Wide

http://www.egeyazgan.com/uploads/akatyazgan2012-kurihracat-final.pdf

Aliyu, S.U.R., Yakub, M.U., Sanni G.K. & Duke, O.(2010). Exchange rate pass-through in nigeria: evidence from a vector error correction model, MPRA Paper No. 25053, posted 16.

Arat, K. (2003).Türkiye’de optimum döviz kuru rejimi seçimi ve döviz kurlarından fiyatlara geçiş etkisinin incelenmesi, Yayınlanmamış Uzmanlık Yeterlilik Tezi, TCMB Ankara, Turkey.

Allsopp C., Kara A. ve Nelson E. (2006). U. K. Inflation targeting and the exchange rate, Research Division Federal Reservc Bank of St. Louis, Working Paper.

Aydın, Ü. & Kara, O. (2012). Türkiye’de döviz kuru - enflasyon etkileşiminin para politikası üzerine etkileri, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 49, Sayı: 572.

Berber M. & Artan, S. (2004). Türkiye'de enflasyon-ekonomik büyüme ilişkisi: teori, literatür ve uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.18, Sayı.3-4.

Campa, J.M. & Goldberg, L.S. (2002). Exchange rate pass-through ınto ımport prices:a micro or makro phenomenon?, NBER Working Paper, No: 8934.

Ca’zorzi, M., Hahn E. & Sanchez, M. (2007). Exchange rate pass-through in emerging markets, europan central bank, Working Paper Series, No:739.

Daniel L., & Marco R.(2002). Exchange rate pass through in Turkey, IMF Working Paper, WP/02/204.

Ferreira, A., & Sansó, A.(1999). Exchange rate pass-through: the case of brazilian exports of manufactures. XII World Congress of International Economics Association, Buenos Aires.

Gül E. ve Ekinci A. (2006). Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984 – 2003, Sosyal Bilimler Dergisi, , s. 91-106.

Gündoğdu, M.K. (2014). Döviz kurunun fiyatlara geçiş etkisi: Türkiye çalışması, Retrieved June 14 from the World Wide, http://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ar_03_2013.pdf, 20.11.2014

Ito T. ve Sato, K. (2008). Exchange rate pass-through and domestic ınflation: a comparison between east asia and latin american countries, RIETI Discussion Paper Series, 07-E-040.

Korhonen L. & Wachte, P. (2005). A note on exchange rate pass-through in cıs countries ,BOFIT Discussion Papers.

Mc Carthy J.(1999). Pass-through of exchange rates and ımport prices to domestic lnflation in some ındustrialized economics, BIS Working Papers, No: 79.

Mihaljek D. & Klau,M. (2001). A note on the pass-through from exchange rate and foreign price changes to ınflation in selected emerging market economies, In BIS Papers, No. 8.

Rincon H., Caicedo E. & Rodríguez N. (2005). Exchange rate pass-through effects: a disaggregate analysis of Colombian imports of manufactured goods, Retrieved Novamber 14 from the World Wide,Web: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra330.pdf

Shah, Z.H.S. (2004). Exchange rate pass-through to domestic prices in pakistan”, SBP Working Paper Series, No. 05.

Tapşın,G. & Karabulut,A.T. (2013). Reel döviz kuru, ithalat ve ihracat arasındaki nedensellik ilişkisi: türkiye örneği, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (26), s.190-205.

Tarı, R. (2014). Ekonometri, Kocaeli: Umuttepe Yayınları, (9. Baskı).

Woo W.T. (1984). Exchange rates and the prices of nonfood, nonfuel products, Brookings Papers On Economic Activity.

Yüncüler, Ç. (2009). İthal fiyatlarının Türkiye’de Enflasyon Göstergelerine Geçişkenliği Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Ankara, Turkey.

Zengin, A. (2000). Reel döviz kuru hareketleri ve dış ticaret fiyatları (Türkiye ekonomisi üzerine ampirik bulgular), C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2.