KURUMUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE “İTİBAR RİSKİ” YÖNETİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN, Filiz ÖZŞAHİN KOÇ
3.463 622

Öz


İtibar, kazanımı yıllar alabilen; ancak kaybı beş dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşebilen kurumun maddi olmayan bir değeridir. Kurumsal risk yönetim sisteminin önem kazanması ile birlikte itibar riskinin nasıl yönetileceği ve kurumsal itibarın sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı konusu da hem özel sektör hem de kamu kurumları için önemli hale gelmiştir. Bu nedenle çalışmada itibar kavramı, itibar riski ve bu riskin yönetimi konusunda bilgi verilmektedir. Amaç, iyi bir itibarın kuruma sağladığı faydaları ortaya koymak ve itibar kaybı durumunda kurumu bekleyen olumsuzluklar hakkında açıklamalarda bulunmaktadır. Çalışmada, kurumların hem iç hem de dış paydaşlarınca itibarın önemli kabul edildiği ve etkin yönetilmemesi durumunda kurumun varlığının sona ermesine dahi neden olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma bu alandaki yerli ve yabancı literatür dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu alanda yerli literatürdeki çalışmaların azlığı dikkate alındığında çalışmanın hem literatüre hem de okuyucuya fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Tam metin:

PDF

Referanslar


BAYER, Daniel Sandy ve Ellen S. HEXTER, (2009). “Managing Reputation Risk and Reward,” The Conference Board, http://www.poole.ncsu.edu/erm/index.php/articles/entry/reputation-manage-risk/, Erişim Tarihi: 10.12.2013.

BEBBİNGTON, J., Carlos LARRİNAGA ve Jose M. MONEVA (2008). “Corporate Social Reporting and Reputation Risk Management”, Accounting, Auditing &Accountability Journal, 21(3):337-361

Burnaby, Priscilla ve Susan Hass. (2009). Ten steps to enterprise-wide risk management. Corporate Governance, 9(5):539-550.

ÇAKIR, Tülin (2012). “İtibar Risklerinin Yönetiminde Risk İletişiminin Rolü”, Marmara Üniversitesi İletişim Dergisi, Sayı:19:94-112.

Davies, David (2002). “Risk Management-Protecting Reputation Risk Management -The Holistic Approach”, Computer Law & Security Report,18(6):414-420.

Eccles, Robert G., Scott C. Newquist ve Roland Schatz (2007). Reputation and Its Risks, http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=e50a286c-d266-47ce-8d52-4379da325d08%40sessionmgr110&vid=2&hid=109, Harvard Business Review, Şubat, 104-115, Erişim tarihi: 10.11.2013.

Fone, Martin ve Peter C. Young (2005). Managing Risks in Public Organisations. Perpetuity Press.

Griffiths, Phil (2005). Risk- Based Auditing. Gower Publishing Limited.

Honey, Garry (2009). A Short Guide to Reputation Risk, İngiltere: Gower Publishing Limited.

INTOSAI. (2007). Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector-Further Information on Entity Risk Management. 1-39. http://www.issai.org/media(577,1033)/INTOSAI_GOV_9130_E.pdf [22.05.2011].

Kaya, Bertan (2008). “İtibar Riski Nasıl Yönetilmeli” http://bertankaya.net/2008/06/12/yeni-surumune-nasil-yukseltilir/ Erişim Tarihi: 23.12.2013.

Kızılboğa, Rüveyda. (2013). Kurumsal Risk Yönetimi Odaklı İç Denetim-İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçin Bir Model Önerisi, İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği.

Nazir, Muhammed, M. Implementation of ERM under COSO Framework, http://www.mubashirnazir.org/RM/R0001-ERM-COSO-Framework.pdf Erişim Tarihi:22.06.2011.

Olson, David L. ve Wu, Desheng (2010). Enterprise Risk Management Models, Berlin: Springer-Verlag Verlin Heidelberg.

Reding, Kurt F., Paul.J. Sobel, Urton L. Anderson, Micheal J. Head, Sridhar Ramamoorti, Mark Salamasick ve Cris Riddle (2009). Internal Auditing: Assurance&Consulting Services, 2. Baskı, The IIA Research Foundation.

Savram, Merve ve Ali Karakoç (2012). “Bankacılık Sektöründe İtibar Riskinin Önemi”, Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes 2012, 328-332.

Scott, Susan V. ve Geoff Walsham (2005). Reconceptualizing and Managing Reputation Risk in The Knowledge Economy: Torard Reputable Action, Organization Science, Mayıs-Haziran 16(3):308-322.

Topaloğlu, Sıddık (2013). “Sosyal Güvenlik Suiistimallerinin Tespiti ve Önlenmesi İçin Risk Analizi ve Sürekli Denetim Yöntemleri”, TİSK Akademi, 8(16):204-219.

Uzunoğlu, Ebru ve Burcu Öksüz (2008). “Kurumsal İtibar Risk Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü”, Selçuk İletişim,5(3):111-123.

Vose, David (2008). Risk Analysis: A Quantitative Guide, 3. Baskı. John Wiely&Sons Ltd.

The Bulletin- Ten Keys to Managing Reputation Risk, Protiviti -Risk &Business Consulting, Internal Audit, Cilt 5, Sayı 2, http://www.protiviti.com/en-US/Documents/Newsletters/Bulletin/The-Bulletin-Vol-5-Issue-2-10-Keys-Managing-Reputation-Risk-Protiviti.pdf, Erişim Tarihi: 18.12.2013.

Walker, P. L., William G. Shenkir ve Thomas L. Barton, (2002). Enterprise Risk Management: Pulling it alltogether, The Institute of Internal Auditors Research Foundation.