BAĞIMSIZ DENETİMDE KAMU GÖZETİM KURUMUNUN ROLÜ VE KURUMDAN BEKLENTİLERİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Jale Sağlar, Derya Yüce
3.274 1.354

Öz


26.09.2011 tarihinde kararlaştırılan ve 02.11.2011 tarihli, 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK) oluşturulmuş ve bağımsız denetim için kamu gözetimi getirilmiştir. İlgili kanunun 1.maddesinde bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek kurumun temel amaçları arasında sayılmıştır. Çalışmanın temel amacı bağımsız denetçi adaylarının Kurumdan beklentilerini tespit etmektir. Bu doğrultuda 2013 yılında Adana’da faaliyet gösteren ve her birinin bağımsız denetçi adayı olduğu varsayılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavire yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaya göre; ankete katılan meslek üyelerinin önemli bir kısmı eğitim görevinin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB) tarafından diğer görev ve yetkilerin ise KGK tarafından yerine getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda gerekli yaptırımların KGK tarafından yerine getirilmesi gerektiğine de inanmaktadırlar.

Anahtar kelimeler


Kamu Gözetim Kurumu, Bağımsız Denetçi, Bağımsız Denetim

Tam metin:

PDF

Referanslar


ACAR, Durmuş ve Serpil SENAL (2011), Bağımsız Denetim Kalitesinin Arttırılmasında Kamu Gözetim Kurulu’nun Rolü: Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, yıl 11, sayı 35, sf. 33-50.

RESMİ GAZETE, (02.11.2011 / 28103) 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kabul tarihi 26.09.2011, www.resmigazete.gov.tr

RESMİ GAZETE, (12.06.2006 / 26196) Seri X / 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ, Sermaye Piyasası Kurulundan, www.resmigazete.gov.tr; www.spk.gov.tr

SENAL, Serpil (2011), Bağımsız Denetim Kalitesinin Arttırılmasında Kamu Gözetim Kurulu’nun Rolü: Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

T.C.BABAKANLIK (RG 26.12.2012 / 28509), Bağımsız Denetim Yönetmeliği, www.mevzuat.gov.tr

T.C. BAŞBAKANLIK (kabul 13.01.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Resmi gazete tarih 14.02.2011 sayı 27843, www.mevzuat.gov.tr

T.C. BAŞBAKANLIK (Kabul 15.12.1999) 4487 no.lu Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete tarih 18.12.1999 sayı 23910.

T.C. BAŞBAKANLIK (RG 11.06.1990 / 20545) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği, Kanuni dayanak 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, www.mevzuat.gov.tr

UZAY, Şaban (2006), Denetçilerin Denetiminde Yeni Bir Model Olarak Kamu Gözetim Kurulu ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, MÖDAV-Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt 8, sayı 4, sf. 175-210.