MUHAFAZAKARLIK ve TÜRKİYE MUHAFAZAKARLIKLARININ BAZI HALLERİ

Ernur Genç
4.520 952

Öz


Bu makalede, bir taraftan tarihsel olarak muhafazakarlıkla örtüşen siyasal ve toplumsal görünümler üzerinde durulurken, diğer taraftan, gündelik sosyal yaşam dünyasındaki muhafazakarlıkla ve muhafazakar değerlerle örtüşen siyasal ve toplumsal görünümlerin irdelenmesi amaçlanmıştır. Muhafazakarlığın özgüllüğü, onun anlamının bulanıklığı ya da karmaşıklığıyla ilgilidir; ve bu durum, onun kavramsal olarak tanımlanışında bazı zorluklara yol açmaktadır. Muhafazakarlığın kendi özüyle çelişen, kuramsal, ideolojik ya da siyasal olarak karşı çıktığı ya da kendi inanış tarzınca reddedilen pek çok kuram, ideoloji ve siyasal aksiyonun cisimleşmesine de kolaylıkla eklemlenebildiği söylenebilir. Tarihsel arka planına bakıldığında,  korumakta öncelik tanıdıkları eğilimlere göreli olarak, farklı eğilimlere ve farklı özelliklere sahip birçok muhafazakarlıkların olduğu görülmektedir ve modernite paradoksal bir biçimde muhafazakarlığın biçimlendirdiği düşünce ve varoluş tarzlarının yolunu açmıştır. Makalede bunlar ele alınmış, Türkiye’deki muhafazakalıkların aldığı biçimler üzerinde durulmuştur.


Anahtar kelimeler


Muhafazakarlık, Sosyal Değerler, Milliyetçilik, Din, Cumhuriyet

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akçura, Yusuf (1987), “Üç Tarz-ı Siyaset”, Ankara: TTK Yay.

Allport G.W., Allpqort, Vernon P.E. ve Lindzey G. (1960), “A Study of Values”, Boston: Houghton Mifflin.

Aydın, Suavi (1993), “Modernleşme ve Milliyetçilik”, Ankara: Gündoğan Yay.

Beneton, Philippe (1991), “Muhafazakârlık”, çev.Cüneyt Akalın, İstanbul: İletişim Yay.

Berkes, Niyazi (tarihsiz), "Türkiye'de Çağdaşlaşma", İstanbul: Doğu-Batı Yay.

Bora, Tanıl (1996): "İnşa Döneminde Türk Milli Kimliği", Toplum ve Bilim, sayı: 71 (Kış 1996), 168-194.

Bora, Tanıl (1997), “Muhafazakarlığın Değişimi ve Türk Muhafazakarlığında Bazı Yol İzleri”, Toplum ve Bilim, sayı: 74 (Güz 1997), 7-31.

Bora, Tanıl (2003), “Türk Sağının Üç Hali -Milliyetçilik, Muhafazakarlık, İslamcılık-”, İstanbul: Birikim Yay.

Braithwaite, V. ve Blamey, R. (1998) , “Consensus, Stability and Meaning in Abstract Social Values”, Australian Journal of Political Science, volume:33, issue:3, sh.363-380.

Bulaç, Ali (2007), “AK Parti ve Muhafazakâr Demokrasi”, Köprü Fikir Dergisi, sayı: 97, 15-19.

Certeau, Michel de (2009), “Gündelik Hayatın Keşfi I”, çeviren: Lale Aslan Özcan, Ankara: Dost.

Cheng, An-Shou ve Fleischman, Kenneth R. (2010), “Developing A Meta-Inventory of Human Values”, Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, volume: 47, issue: 1, sh.1–10.

Coser, Lewis (1971), “Masters Of Sociological Thought”, New York: Harcounn Brace Javanovich Publishers.

Coşkun, M.Kemal (2013), “Sınıf Kültür ve Bilinç”, Ankara: Dipnot Yay.

Çiğdem, Ahmet (1997): “Muhafazakarlık Üzerine", Toplum ve Bilim, sayı: 74 (Güz 1997), 32-51).

Deluze, Gilels & Guattari, Felix (1990), “Kapitalizm ve Şizofreni 1”, çev.Ali Akay, İstanbul: Bağlam Yay.

Durkheim, Emile (1964), “The Division of Labour in Society”, New York: McmillanYay.

Durkheim, Emile (2004), “Sosyolojik Yöntemin Kuralları”, çev.Cenk Saraçoğlu, İstanbul: Bordo Siyah Yay.

Durkheim, Emile (2013), “İntihar”, çev.Z.Zühre İlkgen, İstanbul: Pozitif Yay.

Efekan, H. (2011). “Muhafazakârlığın Hermenötiği”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, 25, 52-63.

Erdoğan, Mustafa (2004), “Muhafazakarlık: Ana Temalar”, Liberal Düşünce Dergisi (Bahar 2004), 5-9.

Friedman, Batya-Peter H. Kahn.ve Alan Borning (2006), “Value Sensitive Design and Information Systems”, Philosophy of Engineering and Technology, volume: 16, issue: 3, sh.55-95.

Garfînkel, H. (1967), “Studies in Ethnometbodology”, New Jersey: Prentice-Hall.

Gökalp, Ziya (1976), “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak”, Ankara: Devlet Kit.

Göle, Nilüfer (1991), “Modern Mahrem- Medeniyet ve Örtünme”, İstanbul: Metis Yay.

Guth, William D. and Renato Tagiuri (1965), “Personal Values and Corporate Strategy”, Harvard Business Review, no: 5, 38-67.

Hutcheon, Pat Duffy (1972), “Value Theory: Towards Conceptual Clarification”, The British Journal of Sociology, vol: 23, no: 2, 172-187.

Inglehart, Ronald F. (2008), "Mapping Global Values", in Measuring and Mapping Cultures : 25 Years of Comparative Value Surveys, Boston: Brill, sh.11-32.

İrem, C. Nazım, (1997) “Kemalist Modernizm ve Türk Gelenekçi-Muhafazakarlığın Kökenleri’, Toplum ve Bilim, sayı: 74 (Güz 1997): 52-101.

Kluckhohn, Clyde (1951), “Values and Value Orientations in the Theory of Action”, in T. Parsons and E. A. Shills (ed.), Toward A General Theory of Action, Harward: Harward University Press, 388-433.

Koçal, Ahmet Vedat (2013), “Türkiye’de Siyasal Değişme Bağlamında Küreselleşme Sürecinde Muhafazakârlığın Dönüşümü”, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı – II, (6-8 Mayıs 2013), TÜBİTAK, Bursa, 325-342.

Küçükömer, İdris (1993), “Düzenin Yabancılaşması”, İstanbul: Bağlam Yay.

Lefebvre, Henri (1998), Moden Dünyada Gündelik Hayat, çev: Işın Gürbüz, İstanbul: Metis Yay.

Mannheim Karl (1953), “Conservative Thought”, iç. Paaul Keeskemeti (der.), Essays on Sociologiy and Social Psychology, New York: Oxford Universitiy Press, 74-167.

Mannheim, Karl (1969). Essays on Sociology and Social Psychology, London: Routledge and Kegan Paul

Nietzsche, Friedrich (1998), “Ecce Homo –Kişi Nasıl Kendisi Olur-“, çev.Can Alkor, İstanbul: Yapı Kredi Yay.

Nisbet, Robert (1990), "Muhafazakârlık" (çev. Erol Mutlu). içinde: Bottomore-Nisbet (ed.), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara: V Yay., 97-133.

Oskay, Ünsal (1989), “Modern Toplumlarda Gündelik Hayatın Sistemle Bütünleşmemiz ve Birey Olamayışımız Açısından Önemi”, içinde: Bruce Brown, Günlük Hayatın Eleştirisi, çeviren: Yavuz Alogan, İstanbul: Ayrıntı.

Poole, Ross (1993), “Ahlak ve Modernlik”, çev.Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yay.

Robinson, Jhon P.-Shaver, Philip R. (1972), “Measures of Social Psychological Attitudes”, Michigan: Michigan University Press.

Rokeach, Milton (1973), “The Nature of Human Values”, New York: The Free Press.

Sennett, Richard (2005), “Karakter Aşınması”, 2. basım, çev.Barış Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı Yay.

Schutz, A. (1978), "Phenomenology and the Social Sciences," içinde: T. Luckmann (Der.), "Some Staıctures of the Life World", Harmondsworth: Penguin Books.

Schwartz, Shalom H. (1994), “Are There Universal Aspects in The Structure and Contents of Human Values?”, Journal of Social Issues, issue:50, 19-45.

Schwartz, Shalom.H. (2007), “Culture Rules: The Foundations of The Rule of Law and Other Norms of Governance”, Journal of Comparative Economics, volume: 35, issue: 4, 659–688.

Sezik, Murat (2013), “Muhafazakâr Siyaset İdeolojisi ve Türkiye’de Muhafazakârlık”, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı – II, (6-8 Mayıs 2013), TÜBİTAK: Bursa, 311-324.

Shils, Edward (1983). “Tradition”, Chicago: Chicago University Press.