TÜRKİYE'NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK ŞİRKETİNİN MİSYON VE VİZYON İFADELERİNE GÖRE GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ

ALİ RIZA İNCE
3.175 576

Öz


Özet

 Misyon ifadesi bir örgütün var oluş nedeni, vizyon ifadesi ise örgütün gelecekte ulaşmak istediği yerin bir görüntüsüdür. Örgütlerin misyon ve vizyon ifadelerinde risk alma, liderlik, yenilikçilik, yaratıcılık, güçlülük, proaktiflik, araştırma ve geliştirme, başarı ve rekabetçilik gibi bir takım kavramlara vurgu yapılmaktadır. Bu kavramlar, vizyon ve misyon ifadelerindeki yönlenmeyi özetlemekte ve örgütün değerleri, genel yaklaşımları ve girişimcilik özellikleri gibi konular hakkında bilgi vermektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki ikinci 500 büyük şirketin girişimcilik özelliklerini misyon ve vizyon ifadeleri yardımıyla değerlendirmektir. Bu doğrultuda örgütlerin girişimcilik özellikleri için anlamlı faktörler tanımlanmış ve ikinci 500 büyük firmanın misyon ve vizyon ifadeleri bu faktörlere göre incelenmiştir.

 

Çalışmada şirketlerin misyon ifadelerinde başarı, yenilikçilik, rekabetçilik ve proaktiflik; vizyon ifadelerinde ise başarı, liderlik, yenilikçilik ve rekabetçilik vurgusunun ön plana çıktığı görülmüştür. Bununla birlikte her bir sektördeki girişimcilik özellikleri hem sektör içinde hem de sektörler arasında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Girişimcilik, Misyon, Vizyon

JEL Sınıflandırması: L21, L25, L26


Tam metin:

PDF

Referanslar


Acuner, T., & Genç, K. Y. (2008). Türkiye’nin ve Avrupa’nın Büyük İşletmelerinin Misyon ve Vizyon Açıklamalarının içerikleri Bakımından Karşılaştırılması, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya

Acuner, T. & Genç, K. Y. (2007). KOBİ’lerin Stratejik Yönelimlerinin İncelenmesi, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık, İstanbul, 603-610.

Akbulut, E. & Yavuz, B. (2011). A Comparative Analysis of Web-Based Corporate Mission Statements. African Journal of Business Management, Vol. 5, No. 23, s. 10014-10022.

Alam, S. S. (2011). Entrepreneur's Traits and Firm Innovation Capability: An Empirical Study in Malaysia. Asian Journal of Technology Innovation, Vol. 19, No.1, s. 53-66.

Anderson, Robert B. Dana, Leo P. & Dana, Teresa E. (2006). Indigenous Land Rights, Entrepreneurship, and Economic Development in Canada: ''Opting- in'' to the Global Economy. Journal of World Business, Vol. 41, s. 45-55.

Barca, M. & Yıldırım, M. (2003). Vizyon ve Misyon Bildirgeleri Sektörel Rekabet Dayanaklarını Ne Ölçüde Yansıtmaktadır?, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F., 22- 24 Mayıs, Afyon, 189- 190.

Bart, C. K., & Hupfer, M. (2004). Mission state ments in Canadian hospitals. Journal of Health Organization and Management, 18(2), 92-110.

Bart, C. K., & Tabone, J. C. (1998). Mission statement rationales and organizational alignment in the not-for-profit health care sector. Health care management review, 23(4), 54-69.

Bird, B. (1989). Entrepreneurial behavior. Glenview, IL: Scott Foresman

Brockhaus, R. H. (1980). Risk taking propensity of entrepreneurs. Academy of management Journal, 23(3), 509-520.

Calder, W. B. (2011). Institutional VVM statements on websites. Community College Enterprise, 17(2), 19-27.

Campbell, A., & Yeung, S. (1991). Creating a sense of mission. Long range planning, 24(4), 10-20.

Casson, M. (2005). Entrepreneurship and the theory of the firm. Journal of Economic Behavior & Organization, 58(2), 327-348.

Choudhary, Amod. (2012). "Mission "Trust"", Academy of Strategic Management Journal, Vol. 11, No: 1, s. 101-113.

Colbert, F. (2003). Entrepreneurship And Leadership İn Marketing The Arts. International Journal of Arts Management, 30-39.

Collins, C. J., Hanges, P. J., & Locke, E. A. (2004). The relationship of achievement motivation to entrepreneurial behavior: A meta-analysis. Human performance, 17(1), 95-117.

Coulter, M. (2001). Entrepreneurship in Action, Small Business 2000, New Jersey: Prentice- Hall. Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1986). The organizational- levelentrepreneurship scale. in Ronstadt, R., Hornaday, J.A. and Vesper, K.H. (Eds), Frontiersof Entrepreneurship Research, Babson College, Wellesley, MA, pp. 628-39.

Cuckovic, N., & Bartlett, W. (2007). Entrepreneurship and Competitiveness: The Europeanisation of Small and Medium‐sized Enterprise Policy in Croatia. Southeast European and Black Sea Studies, 7(1), 37-56.

Çuhadar, T. & Özmen, H. İ. (2008). Mission Statement InstitutionalFamily Business: A Content Analysis, First International Conference On Management and Economics (Epoka University, 28-29 Mart)’ ne sunulan bildiri, Tirana, Albania, 120-132.

Dinçer, Ö. (2003). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, 6. Baskı, İstanbul.

Doğan, S. (2000). İşletmelerde Vizyon Ve Misyon Bildiri Geliştirme ve Önemi. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Erciyes Üniversitesi İİ BF, 25-27 Mayıs)’ne sunulan bildiri, 187-204.

Doğan, S., & Hatipoğlu, C. (2009). Küçük Ve Orta Boy İşletmelerde Vizyon Açıklamasının İşletmenin Performansına Etkisine İlişkin Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2).

Erken, H. (2008). Productivity, R&D and entrepreneurship (No. EPS-2008-147-ORG). Erasmus Research Institute of Management (ERIM).

Erola, Y., & Kanburb, E. (2014). Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye’nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri. Business & Economics Research Journal, 5(3).

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 105-112.

Hardy K. (1998). What Do Entrepreneurs Coutribute?, Ivy Business Journal, Vol 64 Issue 2.

Hayward, M. L., Shepherd, D. A., & Griffin, D. (2006). A hubris theory of entrepreneurship. Management Science, 52(2), 160-172.

Hisrich, R. D., and Peters, M. P. (2002). Entrepreneurship, Mcgraw-Hill Irwin, Fifth Edition, USA

Johnson, B. R. (1990). Toward a multidimensional model of entrepreneurship: The case of achievement motivation and the entrepreneur. Entrepreneurship Theory and practice, 14(3), 39-54.

Kılıç, M. (2010). Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki, Sosyo Ekonomi, Cilt. 6, Sayı. 13, s. 81-98.

Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayın, İstanbul.

Köseoğlu, M. A. (2008). İşletmeler Var Olma Sebeplerini Nasıl İfade Ederler?: KOBİ’lerin Misyon İfadeleri Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 89-97.

Köseoğlu, M. A. & Ocak, S. (2010). Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Sahiplik Yapısına Göre Değişir Mi?: Özel ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, S. 13, No. 1, ss. 63-82.

Köseoğlu, M. A., & Temel, E. K. (2008). Sektörlere Göre Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğelerdeki Farklılaşmalar: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2).

Krugman, P. (2001). Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü (istanbul: Literatür Yayınları, 2. Basım) (Çev.:Neşenur Domaniç).

Kunt, Ş. (2012). Türkiye’de Üniversitelerin Stratejik Planlarındaki Misyon, Vizyon Ve Stratejik Amaçların İçerik Analizi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Adana.

Lachman, R. (1998). Toward measurement of Entrepreneurial Tendencies, Management International Review, Vol. 20, pp. 108-16.

Lee, S. Y., Florida, R., & Acs, Z. (2004). Creativity and entrepreneurship: a regional analysis of new firm formation. Regional studies, 38 (8), 879-891.

Macko, A., & Tyszka, T. (2009). Entrepreneurship and risk taking. Applied psychology, 58 (3), 469-487.

Markman, G. D., & Baron, R. A. (2003). Person–entrepreneurship fit: why some people are more successful as entrepreneurs than others. Human resource management review, 13(2), 281-301.

Mitton, D. G. (1989). The complete entrepreneur. Entrepreneurship Theory and Practice, 13(3), 9-19.

Moore, S. L., Ellsworth, J. B., & Kaufman, R. (2011). Visions and missions: Are they useful? A quick assessment. Performance Improvement, 50 (6), 15-24.

Naktiyok, A. (2004). İç girişimcilik. Beta Yayınları, İstanbul.

Obschonka, M., Silbereisen, R. K., & Schmitt-Rodermund, E. (2010). Entrepreneurial intention as developmental outcome. Journal of Vocational Behavior, 77(1), 63-72.

Özdemir, A. Z. Ö. (2005). İşletmelerin Vizyon ve Misyon İadelerindeki Eşbiçimlilik, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Marmara Üniversitesi, 12- 14 Mayıs)’ ne sunulan bildiri, İstanbul, 435-436.

Pearce, J. A., & David, F. (1987). Corporate mission statements: The bottom line. The Academy of Management Executive, 1(2), 109-115.

Ramazanoğlu, F., & Bahçeci, B. (2006). Örgütlerde Vizyon ve Misyon Kavramı. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 52-56.

Robinson, P. B., Stimpson, D. V., Huefner, J. C., & Hunt, H. K. (1991). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, 15(4), 13-31.

Schmitt-Rodermund, E. (2004). Pathways to successful entrepreneurship: Parenting, personality, early entrepreneurial competence, and interests. Journal of Vocational Behavior, 65(3), 498-518.

Thompson, J. L. (2004). Thefacets of theentrepreneur: identifying entrepreneurial potential. Management Decision, 42(2), 243-258.

Vecchio, R. P. (2003). Entrepreneurship and leadership: common trends and common threads. Human resource management review, 13(2), 303-327.

Whiting, B. G. (1988). Creativity and entrepreneurship: how do they relate?. The Journal of Creative Behavior, 22(3), 178-183.

Zahra, S. A. (1996). Goverance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities. Academy of management journal, 39(6), 1713-1735.

Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2006). Linking creativity with entrepreneurial intentions: A structural approach. The International Entrepreneurship and Management Journal, 2(3), 413-428.