ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Selen DOĞAN, Yavuz Sezer OĞUZHAN
3.848 685

Öz


Günümüzde artan rekabet nedeni ile örgütlerin diğer örgütlere üstünlük sağlayabilmelerinde örgüt içi faktörlerin düzeltilmesinin önemi gündeme gelmeye başlamıştır. Duygusal zeka kavramının öneminin anlaşılması ile duygusal zekanın kişisel, toplumsal ve örgütsel anlamda bir güç olduğu kabul edilmiştir. Duygusal zeka, çalışanların da motivasyonunu önemli ölçüde etkileyebilecektir. Bununla birlikte, örgütlerin korkulu rüyası olan çalışanların işten ayrılma niyeti ise bu sayede önlenmeye çalışılacaktır. Örgütler şunu çok iyi bilmektedir ki; çalışanlar tatmin olduğu sürece örgüt, verimli olup istenilen seviyeye gelebilecektir. Bu çalışmada, çalışanların duygusal zeka düzeylerinin işten ayrılma niyetlerine etkileri üzerinde durulmuştur. 


Anahtar kelimeler


Yönetim ve Organizasyon, Duygusal Zeka, İşten Ayrılma Niyeti

Tam metin:

PDF

Referanslar


Acar, F. T. (2001), “Duygusal zeka yeteneklerinin göreve yönelik ve insana yönelik liderlik davranışları ile ilişkisi: Banka Şube Müdürleri Üzerine Bir Alan Araştırması” Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Alkiş, H., & Öztürk Y. (2009), “Otel işletmelerinde motivasyon faktörleri üzerine bir araştırma” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8(28) : 212-236.

Barone, F. (2000), “Training tomorrow‟s leaders: Enhancing the Emotional Intelligence of Business Graduates” Journal of Education for Business Vol. 75 No. 6: 331-347.

Caruso, D. R., & Salovey P. (2007), Duygusal zeka yöneticisi, İstanbul: Yönetim Dizisi.

Cooper, R. K., & Sawaf A. (2000), Liderlikte duygusal zeka İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Çakır, Ö. (2007), İşini kaybetme kaygısı: İş Güvencesizliği, Çalışma ve Toplum, No: 1.

Çobanoğlu, Ş. (2005), Mobbing iş yerinde duygusal saldırı ve mücadele yöntemleri, İstanbul: Timaş Yayınları.

Davis, M. (2008), Duygusal zekanızı ölçün, İstanbul: Alfa Yayınları.

Deconninck, J. B. & Stilwell, D. C. (2004), “Incorporating organizational justice, role states, pay satisfaction and supervisor satisfaction in a model of turnover intentions” Journal of Business Research, Vol. 57, No. 3: 225–231.

Dysvik, A. & Kuvaas B. (2010), “Exploring the relative and combined influence of mastery-approach goals and work intrinsic motivation on employee turnover intention” Personnel Review, Vol. 39 Issue: 5: 622-638.

Elaine, R. (2002), “Organizational trust and emotional intelligence: an appreciate inquiry into the language of the twenty-first century leader by rehfeld” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Capella University, Minnesota.

Erdoğdu, Y. (2008), “Duygusal zekanın bazı değişkenler açısından incelenmesi” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.7, Sayı: 23: 62-76.

Goleman, D. (2005a), Duygusal zeka neden IQ’dan daha önemlidir, İstanbul: Varlık Yayınları.

Goleman, D. (2005b), İşbaşında duygusal zeka, İstanbul: Varlık Yayınları 4.Baskı,.

Gürpınar, G. (2006), “Örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, lider-üye mübadele ilişkisi ve ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler üzerine ampirik bir çalışma” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karahan, F. & Özçelik, Ö. (2006), “Bir duygusal zeka beceri eğitimi programının diabet hastalarının duygusal zeka düzeylerine etkisi” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2: 301-320.

Kaynak, T. (1990), Organizasyonel davranış ve yönlendirilmesi, İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım.

Kıdak, L. & Aksaraylı, M. (2009), “Sağlık hizmetlerinde motivasyon faktörleri” Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 7(1): 75-94.

Mayer, J. ve Salovey P. (1993), “The Intelligence of Emotional Intelligence” Intelligence, Vol. 17: 433-442.

Ökten, S. S. (2008), “Güçlendirmenin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde kalite kültürünün ara değişken olarak incelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Öner, B. (2010), “Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin performans değerlendirme sürecinde oluşan adalet algısının işten ayrılma niyetine etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özdevecioğlu, Mahmut (2003), “Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2: 109 – 126.

Rusbelt C.A.,& Farrell D., & Rogers G., & Mainous A.G. (1988), “Impact of exchange variables on exit, voice, loyalty and neglect: an integrative model of responses to decline job satisfaction” Academy of Management Journal, Vol.31 No. 2: 599-627.

Salovey P. ve Mayer, J.D. (1990) Emotional intelligence, Imagination, Cognition and Personality,

Şahin, F. (2011), “Lider-üye etkileşimi ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki üzerinde cinsiyetin etkisi” Ege Akademik Bakış, Cilt 11, Sayı 2: 277-278.

Titrek, O. (2007), IQ‟dan EQ‟ya duyguları zekice yönetme, Ankara: PegemA Yayıncılık.

Toktamişoğlu, M. (2003), Aklın öteki sesi duygusal zekayla başarı, İstanbul: Kapital Yayıncılık.

Tuncay, T. & İl S. (2009), “Sosyal hizmet uygulamasında empatiyi yeniden düşünmek” Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt 20, Sayı 2: 39-56.

Turunç, Ö. & Çelik M. (2010), “Algılanan örgütsel desteğin çalışanların iş-aile, aile-iş çatışması, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: savunma sektöründe bir araştırma” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 1: 209-232.

Wheeler, S. Christian & Kimberly R. M., & Kenneth G. D. & Richard E. P. (2008), “Does self-consciousness increase or decrease priming effects? it depends” Journal of Experimental Social Psychology, Vol. 44, No. 3: 882-889.