Spatial Concentration and Regional Diversification of Public Expenditures: The Case of Turkey

Süleyman Emre Özcan, Güner Tuncer
2.745 978

Öz


Public expenditure is one of the most important variables on determining both the share of public sector in an economy and the size of national income. Explaining the distribution of public expenditures across the country is as equally important as determining its relationship with other variables. The distribution of public expenditures may vary in terms of regional and functional classifications. The differences can provide information about the policies favored by the government. The aim of this paper is to analyze the spatial concentration and regional diversification of functional public expenditures in Turkey. For the purpose, Herfindahl–Hirschman and Duranton–Puga indices are generated for the period of 2004 and 2011. Statistical results indicate that, over the sample period, the government carried out a spatial concenration on housing and social welfare services expenditures. In addition, Bursa emerges as the province where regional diversification is highest.


Anahtar kelimeler


Functional public expenditures, spatial concentration, Herfindahl – Hirschman Index, Regional diversification, Duranton – Puga index

Tam metin:

PDF (English)

Referanslar


Allen, Franklin, Bartiloro, Laura and Kowalewski, Oskar (2005), “The Financial System of The EU 25”, MRPA Paper, No:652.

Bergstresser, Daniel (2008), “Market Concentration and Commercial Bank Loan Portfolios”, Harvard Business School Working Paper Series.

Borge, Lars-Erik (2000), “Charging for Public Services: The Case of Utilities in Norwegian Local Governments”, Regional Science & Urban Economics”, 30; 703-718.

Borge, Lars-Erik (2005), “Strong Politicians Small Deficits: Evidence from Norwegian Local Governments”, European Journal of Political Economy, Volume:21; 325-344.

Borge, Lars-Erik and Naper, Linn Renee (2006), “Efficiency Potential and Efficiency Variation in Norwegian Lower Secondary Schools”, Public Finance Analysis, Volume:62, No:2; 221- 249.

Borge, Lars-Erik, Falch, Torberg and Tovmo, Per (2008), “Public Sector Efficiency: The Roles of Political and Budgetary Intitutions, Fiscal Capacity and Democratic Participation”, Public Choice, 136; 475-795.

Calkins, Stephen (1983), “The New Merger Guidelines and the Herfindahl – Hirschman Index”, California Law Review, Volume 71, Issue 2.

Camadan, Ercüment ve Erten, İbrahim, E. (2010), “Üretim Özelleştirmeleri Öncesinde Türkiye Elektrik Piyasasında Piyasa Gücünün Değerlendirilmesi”, Enerji, Piyasa ve Düzenleme, Cilt:1, Sayı:1; 51-75.

Chortareas, Georgios E, Garza-Garcia, Jesus G and Girardone Claudia (2012), “Competiton, Efficiency and Interest Rate Margins in Latin American Banking”, International Review of Financial Analysis Volume: 24; 93-103.

Chung, Kevin YC, Derdenger, Timothy P, and Srinivasan, Kannan (2013), “Economic Value of Celebrity Endorsements: Tiger Woods’ Impact on Sales of Nike Golf Balls”, Marketing Science, Volume:32, Issue:2; 271-293.

Değer, Mustafa Kemal (2010), “İhracatta Ürün Çeşitliliği ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Deneyimi (1980 – 2006)”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 24, Sayı 2; 259-287.

Depken II, Craig, A. (1999), “Free-Agency and The Competitiveness of Major League Baseball”, Review of Industrial Organization, Volume:14, Issue:3; 205-217.

Doğan, Seyhun ve Kaya, Semanur S. (2011), “Gümrük Birliği Sonrasında (1996 – 2009) Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Dış Ticaretinin Ülke ve Fasıl Bazlı Yoğunlaşma Analizi”, Ekonometri ve İstatistik, Sayı 14; 1-18.

Duranton, Gilles and Puga Diego (2000), “Diversity and Specialization in Cities: Why, Where and When Does it Matter?”, Urban Studies, Vol 37, No:3; 533 – 555.

Durukan, Tülin ve Hamurcu Çağrı (2009), “Mobil İletişimde Pazar Yoğunlaşması “Türkiye ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan Karşılaştırması”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt:6, Sayı: 22; 75-86.

Erlat, Güzin (1991), “İhracat ve Endüstriyel Yoğunlaşma Arasındaki İlişkinin İmalat Sanayiinden Seçilmiş Bazı Göstergeler Açısından İncelenmesi”, TMMOB Sanayi Kongresi Bildirileri Kitabı, TMMOB – MMO Yayını, Ankara; 273-309.

Eser, Uğur ve Köse Seyit (2005), “Endüstriyel Yerelleşme Açısından Türkiye Sanayii: İl İmalat Sanayilerinin Analizi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60 (2); 97-139.

Friesenbichler, Klaus S. (2007), “Innovation and Market Concentration in Europe’s Mobile Phone Industries Evidence from The Transition from 2G to 3G”, WIFO Working Papers, No:306.

Gee, Felix-Oberholzer and Strumpf, Koleman (2007), “The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empiricial Analysis”, Journal of Political Economy, Volume:115; 1-42.

Gönel Feride D., Vardar Barış and Özer Fikret (2010), “Turkey is at a Crossroad in The Age of Globalization: Testing the Role of Turkey’s Trade Competitiveness in her Region”, Near East University Journal of Social Sciences, Volume III, Number:2; 2-29.

Günalp, Burak (2011), “Türk İmalat Endüstrilerinde Yoğunlaşma Oranlarının Belirleyenleri: Bir Dinamik Panel Veri Analizi”, Sosyoekonomi, Yıl:7, Sayı:14; 23-50.

Gyrogy, Attila (2012), “Social Contributions in Romania, Romanian Journal of Fiscal Policy”, Volume:3, Issue:2, (5); 7-26.

Hequan, Sun and Ruoli Shao (2009), “Herfindahl Index Applied to Fourier Analysis”, Digital Signal Processing, Volume:19, Issue:4; 726-730.

Herfindahl, Orris Clemens (1950), Concentration in the Steel Industry, Dissertation Thesis, Columbia Univeristy.

Hirschman, Albert Otto (1945), National Power and Foreign Trade, University of California Press, Berkely.

Iveta, Repkova (2012), “Market Power in Czech Banking Sector”, Journal of Competitiveness, Vol.4, Issue 1; 143-155.

Kalseth, Jorid and Rattso, Jorn (1998), “Political Control of Administrative Spending: The Case of Local Governments in Norway”, Economics and Politics, Volume:10, No:1; 63-83.

Karaalp, Simay Hacer ve Erdal Fuat (2012), “Sanayileşmenin Bölgesel Yığılması ve Komşu İllerin Büyümesi Gelir Farklılıklarını Azaltır mı? Türkiye için bir Beta Yakınsama Analizi”, Ege Akademik Bakış, Cilt:12, Sayı:4; 475-486.

Kurul, Defne Mutluer (2011), “Türk Bankacılık Sektörüne İlişkin Yoğunlaşma ve Hâkimiyet Göstergeleri”, Ekonomi Notları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sayı:2011-5.

Laderman, Elizabeth, S. (1995), “Changes in The Structure of Urban Banking Markets in The West”, Federal Reserve Bank of San Fransisco Economic Review, Number 1; 21-34.

Laposa, Steven, P. (2013), “Dynamics of Investor Concentrations, Pricing and Capital Flows: Does it Matter”, The Real Estate Finance Journal, Vol:2; 13-21.

Lijesen, Mark, G. (2004), “Adjusting the Herfindahl Index for Close Susbstitues: An Application to Pricing in Civil Aviation”, Transportation Research Part E, 40; 123-134.

McCan, Philip (2007), “Urban and Regional Economics”, Oxford University Press, New York.

Meilak, Chris (2008), “Measuring Export Concentration: The Implications for Small States”, Bank of Valletta Review, No:37; 35-48.

Owen, Dorian P., Ryan Michael and Weatherson Clayton (2007), “Measuring Competitive Balance in Professional Team Sports Using Herfindahl – Hircshman Index”, Review of Industrial Organization, Volume:31, Issue:4; 289-302.

Pehlivanoğlu, Ferhat ve Tekçe, Erkam (2013), “Türkiye Elektrik Enerji Piyasasında Herfindahl – Hirschman ve CR Endeksleri ile Yoğunlaşma Analizi”, AİBÜ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2; 363-385.

Silk, Alvin J. and King III, Charles (2008), “Concentration Levels in The US Advertising and Marketing Services Industry: Myth vs Reality”, Harvard Business School Working Paper, 09-044.

Sun, Hequan and Shao, Ruoli (2009), “Herfindahl Index Applied to Fourier Analysis”, Digital Signal Processing, 19; 726-730.

Tuncer, Güner. (2013), “Kamu Harcamaları ve Sosyo – Ekonomik Gelişmişlik İlişkisinin Mekânsal Analizi: Türkiye Örneği”. Doktora Tezi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Uysal, Erkan ve Özütürk, Bülent (2005), “Türk Menkul Kıymet Yatırım Sektöründe Yoğunlaşma”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 47. Seri.

Yayla, Münür (2007), “Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Rekabet: 1995 – 2005”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt 1, Sayı 1; 35-59.

Yıldız, Fazlı (2012), “Türkiye’de Mobil Telekomünikasyon ve Genişbant İnternet Hizmetleri Sektöründe Pazar Yoğunlaşmasının Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:3 Sayı: 6; 47-72.