TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİ İLE RİSK VE BELİRSİZLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ALAN ARAŞTIRMASI İLE İNCELENMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ

Şevket Yirik, Burcu Ilgaz Yıldırım
3.179 513

Öz


Günümüz dünyasında hızla gelişmekte olan teknoloji ve endüstrileşme ile birlikte her geçen gün çalışma hayatına katılan kadın işgören sayısında artış olduğu görülmektedir. (Biner, 2011:11 ) Kadın girişimciliği, atıl durumda olan işgücü potansiyelinin harekete geçirilmesinde, kadınların istihdamında ve toplumsal hayata entegrasyonunun sağlanmasında kilit bir rol üstlenmektedir. Bütün bu sebeplerden dolayı girişimcilik özel olarak da kadın girişimciliği yoğun olarak çalışılan bir çalışma alanı haline gelmiştir. (Demircioğlu, 2010:3) Girişimcilikte risk almak ve belirsizlikler ile baş edebilmek aynı zamanda yeni imkânların yaratılmasında önemli bir etken olmaktadır. Bu çalışmada turizm sektöründeki kadın girişimcilerin bireysel değerleri ile risk ve belirsizlik algıları arasındaki ilişki alan araştırması ile incelenmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan bu çalışma neticesinde Kadın girişimcilerin bireysel değerlerinin, risk ve belirsizlik algıları üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, bireysel değer faktörlerinden güç faktörünün, risk ve belirsizlik algısı ile pozitif yönde en yüksek ilişkiye sahip olduğu görülmektedir. Kadın girişimcilerin evrensellik, yardımseverlik, uyum ve güven değerleri ile risk ve belirsizlik algıları arasında herhangi bir ilişki söz konusu olmadığı görülmektedir.

Anahtar kelimeler


Kadın girişimci, Bireysel Değer, Risk, Belirsizlik.

Tam metin:

PDF