GİBRAT ORANTILI ETKİ YASASININ BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE SINANMASI

Erdinç Karadeniz, Ömer İskenderoğlu, Yıldırım Beyazıt Önal
2.992 550

Öz


Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören turizm şirketlerinde Gibrat orantılı etki yasasının geçerli olup olmadığını tespit etmek ve dolayısıyla söz konusu turizm şirketlerinin büyüme süreçlerini analiz etmektir. Bu bağlamda çalışmada, 2002 – 2011 döneminde BIST’de işlem gören 8 turizm şirketine ait çeyrek dönemlik veriler üzerinde panel veri metodolojisi kullanılarak konu incelenmiş daha sonra Arellano Bond Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) yöntemi ile analizler yinelenmiştir.  Analiz sonuçlarına göre BIST turizm şirketlerinden küçük olanların büyük olanlara göre daha hızlı büyüdüğü ve bu bağlamda Gibrat orantılı etki yasasının geçersiz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca BIST turizm şirketlerinde, toplam aktiflerdeki büyümenin gelecekteki toplam aktiflerdeki büyümeyi anlamlı şekilde etkilediği saptanmıştır.


Anahtar kelimeler


Büyüme, Büyüklük, Gibrat Orantılı Etki Yasası, BIST, Turizm Şirketleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


Arellano, M. ve Bond, S. R. (1991), Some Tests Of Specification For Panel Data: Monte Carlo Evidence And An Application To Employment Equations”, Review of Economic Studies, 58, 277–97.

Chu, H.P., Sher, P. J. ve Yeh, M. L. (2008), “Revisiting Gibrat's Law Using Panel SURADF Tests”, Applied Economic Letters, 15, 137–143.

Cirillo, P. (2010), “An Analysis Of The Size Distribution Of Italian Firms By Age”, Physica A, 389, 459 – 466.

Doğukanlı, H., Özmen, M. ve İskenderoğlu, Ö. (2008), “İşletme Büyüklüğü İle Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme”, Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, 45 (522), 69-82.

Dunne, P. ve Hughes, A. (1994), “Age Size Growth And Survival: UK Companies In The 1980s”, The Journal of Industrial Economics, 42 (2), 115–140.

Gibrat, R. (1931), Les İnegalites Economiques; Aux İnegalite's Des Richesses, A La Concentration Des Entreprises, Aux Populations Des Villes, Aux Statistiques Des Familles, Etc., D'une Loi Nouvelle, La Loi De L'effet Proportionnel, Librairie du Recueil Sirey.

Goddard, J., McMillian, D. ve Wilson, J.O.S. (2006), “Do Firm Sizes And Profit Rates Converge? Evidence On Gibrat's Law And The Persistence Of Profits In The Long Run”, Applied Economics, 38, 267 – 278.

Goddard, J., Wilson, J. ve Blandon, P. (2002), “Panel Tests Of Gibrat’s Law For Japanese Manufacturing”, International Journal of Industrial Organization, 20, 415–433.

Hall, B. H. (1987), “The Relationship Between Firm Size And Firm Growth In The US Manufacturing Sector”, The Journal of Industrial Economics, 35(4), 583–606.

Hsiao, C. (2002), Analysis of Panel Data (Second Edition), UK: Cambridge University Pres.

Hymer, S. ve Pashigan, P. (1962), “Firm Size And Rate Of Growth”, The Journal of Political Economy, 70(6), 556 – 569.

BIST Web Sitesi, http://www.bist.gov.tr/FinancialTables/companiesfinancial statements.aspx. (Erişim Tarihi: 28.08.2014).

İskenderoğlu, Ö., Doğukanlı, H. ve Özmen, M. (2008), “Gibrat Yasasının Türkiye İmalat Sanayi İşletmelerinin Büyümeleri İçin Geçerliliğinin Sınanması”, Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, 45 (525), 73-84.

İskenderoğlu, Ö. (2008), İşletmelerin Büyümesinde Büyüklüğün Etkisi: Türkiye İçin Bir İnceleme. Nobel Kitabevi, Adana.

Jang, S.C.S. ve Park, K. (2011), “Inter-Relationship Between Firm Growth And Profitability”, International Journal of Hospitality Management, 30, 1027 – 1035.

Kamuyu Aydınlatma Platformu Web Sitesi, http://www.kap.gov.tr. (Erişim Tarihi: 28.08.2014).

Kılıçkaplan, S. ve Baştürk, F. H. (2007), “Gibrat Yasası Ve Firmalarda Büyüme”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 24 – 25 Mayıs 2007, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Monte, A. D.ve Papagni, E. (2003), “R&D And The Growth Of Firms: Empirical Analysis Of A Panel Of Italian Firms”, Research Policy, 32, 1003 – 1014.

Oliviera, B. ve Fortunato, A. (2004), “Determinants Of Firm Growth: A Comparative Study Between A Panel Of Portuguese Manufacturing And Service Firms”, Conference Paper of 31 th. European Association for Research in Industrial Economics.

Özmen, M., İskenderoğlu, Ö. ve Doğukanlı, H. (2010), “Gibrat Yasasının Geçerliliğinin Panel Ve Dinamik Panel Tahmin Yöntemi İle Sınanması”, Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47(543), 91-99.

Park, K ve Kim, J. (2010), “The Firm Growth Pattern İn The Restaurant İndustry: Does Gibrats Law Hold?”, International Journal of Tourism Sciences, 10(3), 49-63.

Reichstien, T. ve Jensen, M. B. (2005), “Firm Size And Firm Growth Rate Distributions – The Case Of Denmark”, Industrial and Corporate Change, 14(6), 1145 – 1166.

Rufin, R. (2007), “Sales Growth Of Spanish Tourist Firms: Some Implications Of Gibrat’s Law On Marketing Management”, Tourism Management, 28, 788 – 805.

Samuels, J.M. (1965), “Size And The Growth Of Firms”, The Review of Economic Studies, 32(2), 105 – 112.

Singh, A. ve Whittington, G. (1975), “The Size And Growth Of Firms”, The Review of Economic Studies, 42 (1), 15 – 26.

Tezcan, K., Önal, Y.B., Karadeniz, E., Kandır, S.Y. (2007), Türk Turizm Sektörü Ve Vergi Uygulamaları. Adana: Nobel Kitapevi.

Vural, T.M. (2010), “Gibrat Orantılı Etki Yasasının Türk Bankacılık Sektörü İçin Geçerliliğinin Sınanması”, Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47(541), 71-78.

Weiss, C. R. (1998), “Size Growth And Survival In The Upper Austrian Farm Sector”, Small Business Economics, 10, 305 – 312.