KADIN GİRİŞİMCİLER SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİSİ OLURSA....

Bahar Araz Takay, İpek Kalemci Tüzün
3.354 1.203

Öz


Girişimciliğin iktisadi gelişmenin motoru olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Girişimcilik tarihsel süreç içerisinde farklı dönemlerde farklı yazarlar tarafından değişik anlamlarla ifade edilmiş olsa da, kavramın iktisadi gelişmedeki anahtar rolü herkes tarafından kabul edilmiştir. Bu çalışma, girişimciliğin iktisadi gelişme içerisindeki rolünü en anlamlı bir biçimde ortaya koyan Schumpeter’in girişimciliği üzerinedir. Schumpeter’in girişimciye atfettiği kişilik özellikleri ve girişimcileri motive eden güdüler; girişimcinin ortalama kişilerden farklı özelliklere sahip kişiler olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, Schumpeter’in girişimcilik teorisi sadece iktisadi değil; toplumsal özellikleri de içine alan bir girişimci profilini ortaya koymaktadır. Ankara ve çevre ilçelerinde 41 kadın ile yaptığımız görüşmeler, ilk ağızdan bunun kadın girişimciler üzerinde bir karşılığı olduğunu göstermektedir. Elde ettiğimiz mülakat sonuçlarını nitel analiz yöntemi ile değerlendirdiğimizde, Kadın girişimcilerin; Schumpeter’in girişimcisine atfettiği kişilik özelliklerine sahip olduğu ortaya çıkarken; temel motivasyon kaynaklarındaki benzerlik de dikkat çekicidir.


Anahtar kelimeler


Women entrepreneurship, Schumpeter, Qualitative analysis, Economic development

Tam metin:

PDF

Referanslar


ARAZ TAKAY Bahar ve GÜLER AYDIN Derya (2013); “Kapitalizmin Şövalyeleri ve Sanayi Kaptanları Üzerine” H.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 31, sayı 2: 153-165.

BASILGAN, Müslüm (2011); “Ekonomik Gelişmenin Yaratıcı Yıkımı: Schumpeteryen Girişimci” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 3: 27-56.

BROUWER, T. Maria (2002); “Weber, Schumpeter and Knight of Entrepreneurship and Economic Development” Journal of Evolutionary Economics 12: 83-105

ELLIOTT, E. John (2001); “Schumpeter’s Theory of Economic Development and Social Change: Exposition and Assessment”, International Journal of Sustainable Economy, 12, (6/7): 6-33.

PRAAG, Van Mirjam (1999); “Some Classical Views of Entrepreneurship” De Economics, 143(3): 331-348

LEGRIS, Andrea (2002);“On the Boundaries between Economic Analysis and Economic Sociology”, Arena, Richard - Dangel-Hagnauer, Cecile (Eds.), The Contribution of Joseph A. Schumpeter to Economics: Economic Development and Institutional Change, Routledge, London and New York: 89-105.

REISMAN, A.David. (2004); Schumpeter’s Market: Entrprice and Evolution, Edward Elgar, UK.

OSEIFUAH, E. Koja (2010); “Financial literacy and youth entrepreneurship in South Africa”, African Journal of Economicand Management Studies, 1(2): 164-182.

SCHUMPETER, A. Joseph (1934); The Theory of Economics Development, Oxford University Press, Oxford, U.K.

SCHUMPETER, A. Joseph (1939); Business Cycless: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, Vol: I, McGraw-Hill Book Company, Inc.,New York and London.

SCHUMPETER, A. Joseph (1943); Capitalism, Socialism and Democracy, London: George allen and Unwin Ltd

SCHUMPETER, A. Joseph (1954); History of Economic Analysis, Oxford Press, UK