MODERN DESENTRARLİZATİON DÜŞÜNCESİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ VE YERELLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ

Mehmet Özel
3.337 703

Öz


ÖZ

20.yy’ın ikinci yarısında ve özellikle son çeyreğinde kendini gösteren ve genelde Küreselleşme, Yeni Sağ Akım ve Postmodernizm başlıkları altında toplanan gelişmeler, modernizmin siyasal alana ilişkin görünümü olan “devlet”in yeni bir biçim alması yönünde sonuçlar doğurmuştur. Diğer bir ifadeyle, modern devletin klasik örgütlenmesinde, bu yeni düşünce ve yaklaşımlar, dönüştürücü etkide bulunmuştur. Bu gelişme, devletin kamu yönetimini de etkilemiş ve kamu yönetiminde temel örgütlenme ilkelerinden biri olan “desantralization” ilke ve düşüncesini farklılaştırarak, daha geniş kapsamlı bir düşünce haline getirmiştir. Bu gelişme aynı zamanda, desantralizationu (yerelleşmeyi) günümüz toplumlarında en önemli kavram ve ilkelerden biri haline getirmiştir.

En geniş anlamda düşünüldüğünde, (dar anlamda) “devlet”ten dışa doğru her yetki ve görev aktarımı, gücün sınırlandırılması ve özgürlük ve özerkliklere güvence sağlanması biçiminde sonuçlar yarattığı düşünüldüğünde, desantralization doğrultusundaki gelişmelerin önemi daha iyi kavranabilir. Bu çalışmanın amacı, anılan düşünce ve akımların, desantralization ilke ve düşüncesini ne yönde ve nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bu makale çalışması, bu amaç doğrultusunda, teorik-betimleyici ve çıkarsama yöntemi kullanılarak yürütülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Kamu Yönetimi, Postmodernizm, Küreselleşme, Yeni Sağ, Yerelleşme, Yerinden Yönetim İlkesi.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akay, A. (1993), “Postmodern Dönem Çokluk Olan Düşünceleri İçerir”, İzlenim Dergisi, S.12.

Aksoy, Ş (1995), “Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, II. Cilt, TODAİE, Ankara.

Aksoy, Şinasi (2012), “Yeni Sağ ve Devletin Değişimi”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Ed.) B. Aykaç, Ş. Durgun ve H. Yayman, Nobel Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 577-593.

Aktel, M. (2003), Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayınları, Ankara.

Arslan, H. (1995), J. W. Murphy’nin “Postmodern Toplumsal Analiz ve Postmodern Eleştiri” adlı kitaba yazılan “Türkçesine Önsöz Yerine” kısmından alıntılanmıştır, Eti Kitapları, İstanbul.

Aslanoğlu, Rana A.(1998) , Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Asa Kitapevi, 1.Basım, Bursa.

Ataay, F. (2005), Kamu Reformu İncelemeleri, Ankara Tabip Odası, Ankara.

Atalar, M. K. (1997), “Postmodernizm ya da Modernizmin Mistikleşmesi”, İktibas, S. 217.

Bilgiç, V. (2003), “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed.) A. Balcı, A. Nohutçu, N. K. Öztürk ve B. Coşkun), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 25-38.

Budaeus, D., FINGER, S. (1999), “Stand und Perspektiven der Verwaltungsreform in Deutschland, in: Die Verwaltung, Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaften, 32 (3), Berlin: Dunker und Humblot, 313-343.

Çukurçayır, A. (2004), “Yerel Yönetimler ve Yurttaş Odaklılık”, Kamu Yönetimi, (Ed.) M. Ökmen ve A. Yılmaz, Gazi Kitabevi, Ankara, 241-263.

Eryılmaz, B. (2012), Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Kocaeli.

Franzmeyer, Fritz (1999), “Welthandel und internationale Arbeitsteilung”, in: Informationen zur politische Bildung, 263, 2. Quartal, s.8-20.

Güler, B. A. (2005), Devlette Reform Yazıları, Paragraf Yayınevi, Ankara.

Haeussermann, Hartmut (2002), “Die fragmentierte Stadt kommunale Sozialpolitik und Globalisierung”, in: Globalisierung und lokales Handeln –Chancen der Globalisierung (IV), Dokumentation 10. Forum, Landeszentrale für politische Bildung, Baden Württemberg, 58-69.

Hamm, Bernd-Ingo Neumann (1996), Siedlungs- Umwelt- und Planungssoziologie, Leske + Budrich, Opladen.

Hinrichs, Karsten (2001), “Dezentralisierung als Handlungsfeld der Entwicklungszusammenarbeit- Erfahrungen und Perspektiven”, Dezentralisierung in Entwicklungsländern, W. Thomi/ M. Steinich/ W. Polte (Hrsg.), 1. Auflage, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 279-286.

Hirsch, Joachim (1995), Der nationale Wettbewerbsstaat -Staat, Demokratien und Politik im globalen Kapitalismus, Berlin.

http://www.bpb.de/veranstaltungen/VUPFLA,O,OGlobalisierung%3A_Gescichte_und_Dimension en_eines.Begiffs.html , Erişim: 15.11.2014.

Huyssens, A. (1994), “Postmodernitenin Haritasını Yapmak”, Modernite versus Postmodernite, (Der.), M. Küçük, Vadi Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 107-130.

Jeanniere, A. (1994), “Modernite Nedir?”, Modernite versus Postmodernite, (Der.), M. Küçük, Vadi Yayınları, 2. Baskı, Ankara, s.15-25.

Kapucu, N. (2003), “Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Yerel Yönetimler”, Yerel ve Kentsel Politikalar, (Ed.) M. A. Çukurçayır ve A. Tekeli, Çizgi Kitabevi, Konya, 279-310.

Kartal, F. (2000), “Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi: Ankara’dan Örnekler”, ÇYY. Dergisi, 9 (1), 58-80.

Kraetke, Stefan (1998), “Internationales Staedtesystem im Zeitalter der Globalisierung”, Kommunalpolitik-politische Handeln in Gemeinden, H. Wollmann- R. Roth (Hrsg.), Bundeszentrale für politische Bildung, 2. völligüberarbeitete und aktualisierte Auflage, Bonn, 378-394.

Küçük, M. (1993), “Postmodern”, İzlenim, S.12.

Leborgne, D. ve A. Lipietz (1990), “Neue Technologien, neue Regulationsweisen: einige raeumliche Implikationen”, in: Das neue Gesicht der Staedte, R. Borst (Hrsg.), Basel, 109- 130.

Murphy, J. W. (1995), Postmodern Toplumsal Analiz ve Postmodern Eleştiri, (Çev.) H. Arslan, Eti Kitapları, 1. Baskı, İstanbul.

Müller, Klaus (2002), Globalisierung, Frankfurt am Main, Campus Verlag.

Nohlen, Dieter (2001), “Globalisierung”, in: Kleines Lexikon der Politik, D. Nohlen (Hrsg.), München.

Odabaş, H. (1997), “ABD Yerel Yönetimlerinde Alternatif Hizmet Sunma Yöntemleri: Özelleştirme”, ÇYY Dergisi, 6 (4), 65-77.

Özcan, K. Ve V. Ağca (2010), “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışında Postmodernizmin İzleri”, AİD, 43(3), Amme%20%DDdaresi%20Dergisi , E.T. 02.11.2014.

Ökmen, M., S. Baştan ve A. Yılmaz (2004), “Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Bir Yönetişim Faktörü Olarak Yerel Yönetimler”, Kamu Yönetimi, (Ed.) M. Ökmen ve A. Yılmaz, Gazi Kitabevi, Ankara, s.23-80.

Parlak, B. ve Z. Sobacı (2005), Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi, Alfa-Aktüel Yayınları, 1. Basım, Bursa.

Ryan, M. (1994), “Postmodern Siyaset”, Modernite versus Postmodernite, (Der.), M. Küçük, Vadi Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 298-315.

Sarıbay, A. Y. (1993), “Modernite ve Kültür Olarak İslam”, Türkiye Günlüğü, Kış.

Schuster, Wolfgang (2002), “Kommunalpolitik in Zeiten der Globalisierung: ‘Think global, act local’” , in: Die regierbare Stadt, W. Schuster- Klaus-Peter Murawski (Hrsg.), Kohlhammer- Deutsche Gemeindeverlag, Stuttgart, 1-14.

Schweigler, Gerhard (1999), “Globalisierung –eine Folge der Weltinformationsgesellschaft”, in: Informationen zur politische Bildung, 263, 2. Quartal, 21-26.

Sezer, B. U. (1993), “Postmodernizm ve İkinci Cumhuriyet”, AİD, 26(1), 22-40, http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/741ad76f07b243c_ek.pdf?dergi=Amme%20%DDd aresi%20Dergisi , E.T. 23.10.2014.

Soykan, Ö. N. (1993), “Postmodernizmin Kendisi Tartışmalı Kavram”, İzlenim, S.12.

Şengül, Tarık (1999), “Yerel Yönetim Kuramları Yönetimden Yönetişime”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 8(3), 3-19.

Şaylan, G. (2002), Postmodernizm, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara.

TAN, T. (1992), “KİT’lerin Özelleştirilmesi ve Sorunlar”, Amme İdaresi Dergisi, 25 (1), 27-64. Thomi, W. (2001), “Hoffnungstraeger Dezentralisierung”,

Dezentralisierung in:

Entwicklungslaendern, W. Thomi/ M. Steinich/ W. Polte (Hrsg.), 1. Auflage, Nomos

Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 17-41.

Toprak Karaman, Z. (1995), “Küreselleşmede Yönetimin Etkisi” Türk İdare Dergisi, Y.67, S.409, Ankara, 43-51.

Turner, B. S. (1996), “Oryantalizm, Postmodernizm ve Din”, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm, (Der.) A. Topçuoğlu ve Y. Aktay, Vadi Yayınları, 1. Basım, Ankara.

Von Plate, Berbard (1999), “Grundelemente der Globalisierung”, in: Informationen zur politische Bildung, 263, 2. Quartal, 3-7.

Walter, Gregor (1998), “Globalisierung- Begriffe, Prozesse, Konsequenzen”, in: Globalisierung als Chance, 7. Forum der LpB, 20.-22. Nov. 1997, Landezentrale für politische Bildung, Baden Württemberg, 7-16.

Weber, Reinhold (2003), “Globalisierung Aspekte einer Welt ohne Grenzen”, in: Politik und Unterricht, Zeitschrift für die Praxis der politischen Bildung, 4/2003, 4. Quartel, 29. Jahrgang, Landeszentrale für politische Bildung für Baden Württemberg, 3-18.

Willke, Gerhard (1998), “Standortkonkurrenz und Beschaeftigung- Ein internationalesvergleich”, in: Globalisierung als Chance, Dokumentation 7. Forum der LpB, 20.-22. Nov. 1997, Landezentrale für politische Bildung, Baden Württemberg, 17-28.

Zürn, Michael (1994), “Das Projekt ‘Komplexes Weltregieren’- Wozu Wissenschaft von den Internationalen Beziehungen?” , in: Wozu Politikwissenschaft, Claus Leggewie (Hrsg.), Darmstadt, 77-88.