VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA HAFTANIN GÜNLERİ ETKİSİ VE TATİL ANOMALİSİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Fatih Burak Gümüş, Sedat Durmuşkaya
4.071 1.507

Öz


Finans literatüründe haftanın günleri etkisi, hafta içi günler içerisinde diğer günlere göre getirilerde bir farklılaşmanın varlığını savunur. Tatil anomalisi ise menkul kıymetlerin Cuma günü kapanış değerleri ile pazartesi günü kapanış değerleri arasında ilişki kurar. Hafta içi etkisi ve tatil anomalisi dünya üzerindeki pek çok borsada ve işlem gören menkul kıymetler üzerinde araştırılmış ve bu iki olgunun varlığına dair sayısız akademik çalışma çok sayıda kuvvetli bulguya ulaşılmıştır.

Bu çalışmada haftanın günleri ve tatil etkisi araştırmak için, İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB) işlem gören, İMKB Endeks 30 sözleşmesine ait 04.02.2005 yılı ile 09.06.2011 yılları arasında geçekleşmiş bulunan 1585 adet günlük kapanış fiyatı kullanılmıştır. Analizler sonucunda haftanın günleri etkisine dair kuvvetli bir bulgu elde edilememiştir. Bununla beraber hafta sonu anomalisi çalışmamızda tespit edilmişti. İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Cuma günü pozitif yüksek getiri oranıyla beraber pazartesi günü negatif getiri oranıyla kapanan piyasalar ile bu açıdan paralellik arz etmektedir. 


Anahtar kelimeler


Vadeli İşlem Piyasaları, Anomali, Haftanın Günü ve Hafta Sonu Anomalileri

Tam metin:

PDF

Referanslar


BONDT, W; “ Discussion Of Competing Theories Of Financial Anomalies”, The Review Of Financial Studies Special, 2002, Volume:15 , No:2, Pp: 607-613

BRAY Alon; Heaton J.B. ; “Competing Theories Of Financial Anomalies” The Review Of Financial Studies Special, 2002, Volume:15 , No:2, Pp: 575-606

BLOOMFİELD, Robert; “ Traditional Vs. Behavioral Finance”, Johnson Scholl Research Paper Series 22/2010, Www.Ssrn.Com/Abstract=1596888

HIRSHLIFER David; Teoh Siew Hong; Yu Jeff Jiewei; “Short Arbitrage, Return Assimetry And The Accrual Anomaly” Oxford University Press Www.Oxfordjournals.Org

KAHNEMAN Daniel, Knetsch Jack L.,Thaler Richard H.; ” Anomalies The Endowment Effect, Loss Aversion, And Status Quo Bias”, Journal Of Economic Perspectives, Volume:5, Number:1, Winter 1991, Pp: 193-206

AYRAMOY Daron; Chordıa Tarun; Jostava Gergena; Phılıpo Aleksander; “Anomalies And Financial Distress” ; Www.Ssrn.Com/Abstract=1593728 April 21,2010

FRANCIS Jenifer; Lafond Ryan; Olsson Per; Schıpper Katherine ; “Financial Anomalies And Information Uncertainty” Working Paper Series, 2004 Www.Faculty.Fuqua.Duke.Edu

BERK, Jonathan; “ A Critique Of Size Related Anomalies” ,The Review Of Financial Studies Summer Edition, 1995, Volume:8, No:2, Pp=275-286

AYRAMOY Daron; Tarun CHORDİA; “ Asset Pricing Models And Financial Market Anomalies”, The Review Of Financial Studies, Volume:19, Number:3, 2006

GÜNGÖR, Bener; “ Finans Literatüründe Anomali Kavramı Ve Etkin Piyasalar Hipotezi”; Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Nisan 2003, Sayfa=109-133

BARAK, Osman; “ İmkb’de Aşırı Reaksiyon Anomalisi Ve Davranışsal Finans Modelleri Kapsamında Değerlendirilmesi ”, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 10/1, Yıl: 2008, Sayfa:207-229

GÜMÜŞ, Fatih Burak; Mustafa KOÇ; Mirsarriyya AGALOROVA; “Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararları Üzerinde Etkili Olan Psikolojik Ve Demografik Faktörlerin Tespiti Üzerine Bir Çalışma: Türkiye – Azerbaycan Uygulaması, Kau İibf Dergisi, Cilt:4, Sayı:6; 2013, Sayfa:71-93

ATAKAN, T; “ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Haftanın Günü Etkisi Ve Ocak Ayı Anomalilerinin Arch-Garch Modelleri İle Test Edilmesi” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:37, Sayı:2, 98-110, 2008

GÜNGÖR, B; “ Finans Literatüründe Anomali Kavramı Ve Etkin Piyasalar Hipotezi”, Atatürk Üniversitesi , İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:17, Sayı:1-2, 99-128, Nisan 2003

ERGÜL, Nuray, Veli AKEL, Sezai DUMANOĞLU (2009): “Haftanın Günü Etkisi İmkb İkinci Ulusal Pazar’da Geçerli Midir?”, Maliye Finans Yazıları Dergisi, 22(82),47-64.

KIRLIOĞLU, Hilmi Ve Gülfen TUNA (2013), "Altın Piyasasında Ay Ve Mevsim Etkisinin İncelenmesi", Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl 13, Sayı. 39, Ss.27-40.

KAMSTRA, Mark J.; Kramer, Lisa A.; Levi, Maurice D. ; “ Losing Sleep At The Market: The Daylight-Savings Anomaly:Reply” The American Economic Review, Vol. 92, No. 4 (Sep., 2002), Pp. 1257-1263

CROSS, Frank; "The Behavior Of Stock Prices On Fridays And Mondays," Financial Analysts Journal, November-December 1973, 67-69.

THALER, Richard; “Seasonal Movements İn Security Prices Iı: Weekend, Holiday, Turn Of The Month, And Intraday Effects”; The Journal Of Economic Perspectives, Vol. 1, No. 2 (Autumn, 1987), Pp. 169-177

FRENCH, Kenneth, "Stock Returns And The Weekend Effect, Journal Of Financial Economics, March 1980, 8, 55-69.

TUNÇEL; Ahmet Kamil, (2007) ” İmkb’de Haftanın Günü Etkisi”, Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi, (13), 252-265

ROGALSKİ, R. (1984) “New Findings Regarding Day Of Week Returnsover Trading And Non-Trading Periods”, Joumai Of Finance, Volume.39. Issue 5, 1603-1614

CHEN, H., ; Singal, V. (2003). “Role Of Speculative Short Sales İn Price Formation: The Case Of The Weekend Effect.”, Journal Of Finance, Volume:58, Pages: 685-705

ABRAHAM Abraham And David L. Ikenberry (1994) “The Individual Investor And The Weekend Effect” ; Journal Of Fınancıal And Quantıtatıve Analysıs Vol. 29, No. 2,

KENNETH Högholm., Johan Knif., Seppo Pynnönen “Cross-Distributional Robustness Of Conditional Weekday Effects: Evidence From Europeanequity-İndex Returns” The European Journal Of Finance, Vol. 17, Nos. 5–6, May–July 2011, 377–390

BAKER, H. K; Nofsınger, J.R.; “ Psychological Biases Of Investors ” Financial Services Review Journal, Number:11 Pages: 97-116

LAWRENCE Edward R; Mccabe George; Prakash Arun ; “Answering Financial Anomalies: Sentiment-Based Stock Pricing” ; The Journal Of Behavioral Finance, Volume:8, No:3, Pages:161-171

CHRİS Brooks & Gita Persand; (2001)“Seasonality in Southeast Asian stock markets: somenew evidence on day-of-the-week effects” Applied Economics Letters, Volume 8, Issue 3.

SYED A. Basher ; Perry Sadorsky; (2006); “Day-Of-The-Week Effects İn Emerging Stock Markets” Applied Economics Letters, 13, 621–628

AYDOĞAN, Kürşat; Booth, Geoffrey; (2003) “Calendar anomalies in the Turkish foreign exchange markets” Applied Financial Economics, 13, 353–360

DOYLE, R. John; Chen, Catherine Huirong (2009);” The Wandering Weekday Effect In Major Stock Market”; Journal Of Banking And Finance 33; PP:1388-1399

PETTENGİLL, G.N., (2003). “A Survey Of The Monday Effect Literatüre”. Quarterly Journal of Business and Economics 42 (3–4), 121–137.

GAO, L. and G. Kling (2005) Calendar effects in Chinese stock market, Annals of Economics and Finance 6(1), 75-88.

JAMES Jordan-Wagner; Hai-Chin Yua; Ingyu Chioub (2008) ; “Does the weekday effect of the yen/dollar spot rates exist in Tokyo, London, and New York? An analysis of panel probability distribution” Applied Economics, 40, 2631–2643

STEELEY, J. M. (2001) “A Note On Information Seasonality And Disappearance Of The Weekend Effect In The UK Stock Market”, Journal of Banking and Finance, 25(10), 1941–56

ZHAİ, Weili; Kazemi, Hossein S.; He, Jibao; Cai, Jinghan; “Stock Market Volatility, Speculative Short Sellers and Weekend Effect: International Evidence”; Journal of Financial Risk Management, 2013. Vol.2, No.3, 47-54

BRUSA, Jorge; Hernandes, Rodrigo; Liu, Pu;” Reverse Weekend Effect, Trading Volume, and Illiquidity”; Managerial Finance, Volume 37, Issue 9, pp.817 – 839

O.LİNTON; Cho, Y.; Y. Whang, (2007); “Are There Monday Effects in Stock Returns: A Stochastic Dominance Approach.” Journal of Empirical Finance, Vol. 14, 736-755

GEORGANTOPOULUS, Andreas G.; Tsamis, Anastasios D.; “Calendar Anomalies in Developed EU Stock Markets” IJE : Volume 6 • Number 1 • June 2012, pp. 1-15