Merkez Bankası Kâr Etmeli Mi? T.C. Merkez Bankası Örneği

Yaşar Köse, Murat Atik, Bülent Yılmaz
3.105 987

Öz


Temel kuruluş amacı fiyat istikrarını sağlamak olan T.C. Merkez Bankası bu faaliyetini yerine getirmek için döviz, hazine, altın ve açık piyasa işlemleri gibi bir dizi faaliyetlerinin yanı sıra zorunlu rezerv ve reeskont oranlarında yaptığı düzenlemelerle piyasaları rahatlatarak ekonomide oluşabilecek problemleri çözmeye çalışmaktadır. T.C. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için yapmış olduğu bu işlemler sonucunda kar veya zarar elde edebilmektedir. Merkez Bankasının hangi işlemler sonucunda kar veya zarar elde ettiğinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve bu işlemler sonucunda elde ettiği kar veya zararın makro ekonomik göstergelerle olan ilişkisi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bunun tespiti için kullanılan OLS yöntemine göre makro göstergeler iyiye gittiğinde T.C. Merkez Bankasının kar elde etmediği, özellikle kriz dönemleri gibi göstergelerin olumsuza döndüğü zamanlarda yüksek karlılıklarının oluştuğu görülmektedir.

Anahtar kelimeler


Merkez Bankası Kar/Zararı, Merkez Bankası İşlemleri, OLS Analizi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Atik, M. (2013), “Bankacılık Sektöründe Faiz Dışı Gelirlerin Banka Geliri ve Riski Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: ABD ve Türkiye’deki Lider Bankalar Üzerine Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara;180-182.

Başçı, E. (2011), “Merkez Bankasının Döviz Piyasasına Müdahalesi”, http://www.ikdisadianaliz. wordpress.com Erişim Tarihi.30.06.2014

Doğan, S. (2014), “Merkez Bankalarının Faiz Oranı Politikasını Anlama”, http://www.gcmforex.com /eğitim/ makale Erişim Tarihi: 30.06.2014.

Duygulu, A. (1998), “Döviz Kuru İstikrarının Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi. Cilt:13, Sayı:1.

Dwyer, G.P. (1993), “Rules and Discretion in Monetary Policy”, Federal Reserve Bank of St.Lois Review, 3-13.

Gujaratı, D. (2006), “Temel Ekonometri”, Çev: Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, Dördüncü Baskı, Literatür Yayıncılık.

Güriş, S., Çağlayan, E. (2005), “Ekonometri Temel Kavramlar”, Der Yayınları, İstanbul.

Hoffmann, M., Kékesi, Z., Koroknai, P. (2013), “Changes In Central Bank Profıt/Loss And Theır Determinants”. MNB Bulletin.

Karaca, O. (2005), “Türkiye’de Faiz Oranı ile Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Faizlerin Düşürülmesi Kurları Yükseltir mi?”, Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2005/14.

Mandel, M., Tomšík V.(2013), “Causes and Consequences of Emerging Market Central Banks’ Long-Term Foreign Exchange Exposure”, Eastern European Economics, Vol. 51, No. 4,26–49.

Önder, T. (2005), “Para Politikası: Araçları, Amaçları ve Türkiye Uygulaması”, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.

Sarıtaş, H. (2011), “İşçi Dövizlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosuna Etkisi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,163-182.

TCMB Yayınları, (2006), “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bilançosu Açıklamalar”, Rasyolar ve Para Politikası Yansımaları, Ankara.

TCMB Bülteni, (2012), Sayı:26.

TCMB Yıllık Rapor, 1970-2013 (http://www.tcmb.gov.tr, Erişim Tarihi 20.01.2013)

Uzgören, N., Uzgören, E. (2005), “Zaman Serilerinde Sahte Regresyon Sorunu Ve Reel Kamu Harcamalarına Yönelik Bir Ekonometrik Model Uygulaması” Akademik Bakış.

Wooldrıdge, J.M. (2013), “Ekonometriye Giriş”, Çev.: Ebru Çağlayan, Cilt 1, 4.Basım, Nobel Yayıncılık.

Yardımcı, P. (2006), “Merkez Bankası Bilanço Kalemlerinin Para Politikalarını Yönlendirmedeki Rolü”, Selçuk Üni. Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 11.

http://www.genelbilge.com/merkez-bankasinin-tanimi-ve-kurulusu.html/Erişim Tarihi: 03.03. 2014.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Merkez_bankas%C4%B19, Erişim Tarihi: 08.04.2014

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomik_b%C3%BCy%C3%BCme, Erişim Tarihi: 08.04.2014.

http://www.kpssiktisat.com/iktisata-giris/31-para-politikasnn-amaclar.html, Erişim Tarihi: 08.04.2014.