TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜNÜN İKTİSADİ GELİŞİMİ VE SORUNLARI: TARİHSEL BİR BAKIŞ

Zeki Doğan, Seçkin Arslan, Ayberk Nuri Berkman
12.799 13.845

Öz


Ülkelerin ve toplumların kalkınmasında önemli rol oynayan tarım sektörünün önemi, küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının da etkisiyle giderek artmaktadır. Türkiye, içinde bulunduğu jeopolitik konumu, üç tarafının Akdeniz, Ege ve Karadeniz ile çevrili olması, sahip olduğu akarsular ve ekolojik çeşitlilik nedeniyle gerek bitkisel, gerek hayvansal ve gerek su ürünleri açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada tarım sektörü ile ilgili genel bilgilere yer verilmiş, tarım sektörünün ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri ile içinde bulunduğu sorunlar üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tarım Sektörü, Tarımsal Kalkınma, Türkiye’de Tarımsal Üretim

JEL Kodları: O13, Q10, Q19


Anahtar kelimeler


Tarım Sektörü, Tarımsal Kalkınma, Türkiye’de Tarımsal Üretim

Tam metin:

PDF

Referanslar


Demir, K. ve Çabuk, S. (2010), “Türkiye’de Metropoliten Kentlerin Nüfus Gelişimi” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 28, Cilt: 1, s. 205.

Deran, A. (2005), Meyve Bahçelerinde Maliyetlerin Muhasebe Kuramı Çerçevesinde Hesaplanması ve Uygulamaları, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Direk, M. (2010), Tarım Tarihi ve Deontoloji, Konya, Eğitim Akademi Yayınları.

Dura, C. (1987), Tarımın Türk Ekonomisinin Gelişmesine Katkısı Bugün ve Yarın, İstanbul, Enka Vakfı Yayınları.

Ege, H. (2011), Tarım Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Önemi, Ankara, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Yayınları, s.1.

Ertürk, M. (1998), İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul, Beta Yayınları.

Günaydın, G. (2006), “Türkiye Tarım Sektörü”, Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı 76-77, s.21.

Gürel, G., “Toplayıcılık ve Avcılık”, http://www.devadim.com/pagelist/konu.php ?id=8936&sayfa =1#lastMessage (07.10.2014)

Gürler, A. Z. (2008), Tarım Ekonomisi, Ankara, Nobel Yayın ve Dağıtım.

http://www.tdkterim.gov.tr/bts

Kıral, T. ve Akder H. (2000), “Makro Ekonomik Göstergelerle Tarım Sektörü”, Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 17-21 Ocak, Milli Kütüphane, Ankara, s.1.

Olalı, H. ve Duymaz, İ. (1987), Tarımın Türk Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik Gelişmeye Katkısı, İzmir, İzmir Ticaret Borsası Yayınları, Yayın No: 28.

Silsüpür, S. (2011) “Tarım Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkısı”, http:// www.ilgazetesi. com.tr/2011/06/25/tarim-sektorunun-turkiye-ekonomisine-katkısı. (05.10.2011).

Şahin, H. (2000), Türkiye Ekonomisi, Bursa, Ezgi Kitabevi.

Tarım Sektörü, Kosova Türkiye Ticaret Odası Yayınları, s.13., http://www.kt-to.org/kt/images /pdf/tarim-tur.pdf, (Erişim tarihi: 11.10.2014).

Tolan, Ö. (2006) , “Bizans Devletinde Ziraat”, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Tuna, Y. (1993), Tarımda Verimlilik Artışının Ekonomik Sonuçları: Türkiye İle İlgili Bir Değerlendirme, Ankara, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No:487.

Turan, Z. (2013), “Tarımsal Üretimde Örgütlenme”, Tarım Ekonomisi (ISBN:978-605-5044-08-4) Lisans Yayıncılık, 1. Baskı, s.133-170.

Uçak, H. (2011), “Tarım Sektöründe Erken Emeklilik Sistemi Ve Avrupa Birliği'ndeki Uygulamaları”, Tarım Ekonomisi Dergisi, Sayı: 17, Cilt: 1, s. 9-17.

Yalçınkaya, N., Yalçınkaya, H. ve Çılbant, C. (2006), “Avrupa Birliği’ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, s.102.

Yavuz, F. (2005), Türkiye’de Tarım, Ankara, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yayınları.

Zincirlioğlu, Ö. (1977), Tarımsal Yatırım Projelerinde Fizibilite, Ankara, Şark Matbaası.