KURUMSAL YÖNETİMİN BIST ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Songül Kakilli Acaravcı, Serkan Yılmaz Kandır, Ahmet Zelka
4.390 1.850

Öz


Bu çalışmanın amacı kurumsal yönetim uygulamalarının şirketlerin performansları üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Analizlerde, BIST İmalât Sanayi Sektörü’nde faaliyet gösteren 126 firmanın 2005 – 2011 yılları arasındaki yıllık verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada panel veri analizinden yararlanılmıştır. Regresyon modellerinde sırasıyla şirketlerin aktif kârlılığı, özsermaye kârlılığı ve Tobin q değerleri bağımlı değişkenler olarak kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler ise; en büyük hissedarın pay oranı, en büyük üç hissedarın pay oranı, halka açıklık oranı, yönetim kurulu büyüklüğü, kurumsal yatırımcıların sahiplik oranı, genel müdürün yönetim kurulu üyesi olup olmadığı, yönetim kurulu sahiplik oranı, firma büyüklüğü ve kaldıraç oranıdır. Analiz sonuçları, şirketlerin performansları ile kurumsal yönetim uygulamaları arasında ilişki olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler


Kurumsal yönetim, Şirket performansı, BIST şirketleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


ACARAVCI, Songül Kakilli (2004), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Türkiye’de Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

AMMANN, Manuel; David OESCH ve Markus M. SCHMID (2011), “Product Market Competition,Corporate Governance, and Firm Value: Evidence from the EU Area”, European Financial Management, DOI:10.1111/j.1468-036X.2011.00605.x.

ARKUN, Fırat (2011), “Yeni TTK ve Kurumsal Yönetim Alanında Getirdikleri”, .Kurumsal Yönetim Dergisi, 12: 34.

BAI, Chong-En; Qiao LIU; Joe LU; Frank M. SONG ve Junxi ZHANG (2004), “Corporate Governance and Market Valuation in China”, Journal of Comparative Economics, 32: 599-616.

BALTAGI, Badi H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons, England.

BHAGAT, Sanjai ve Brian BOLTON (2008), “Corporate Governance and Firm Performance”, Journal of Corporate Finance, 14: 257-273.

BIST [Borsa İstanbul (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası)] (2012), http://www.imkb.gov.tr/Data/StocksData.aspx, Erişim Tarihi: 19.01.2012.

BLACK, Bernard (2001), “The Corporate Governance Behavior and Market Value of Russian Firms”, Emerging Markets Review, 2: 89-108.

BOHREN, Oyvind ve Bernt Ame ODEGAARD (2004), “Governance and Performance Revisited”, ECGI Finance Working Paper, No: 28/2003.

CHUNG, Kee H.; Peter WRIGHT ve Ben KEDIA (2003), “Corporate Governance and Market Valuation of Capital and R&D Investments”, Review of Financial Economics, 12: 161-172.

DROBETZ, Wolfgang; .Andreas, SCHILLHOFER VE Heinz ZIMMERMANN (2004), “Corporate Governance and Expected Stock Returns: Evidence from Germany”, European Financial Management, 10(2): 267-293.

ERSOY, Ersan; Ali BAYRAKDAROĞLU ve Famil ŞAMİLOĞLU (2011), “Türkiye’de Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı (Tobin Q ve Anormal Getiri) Arasındaki İlişkinin Analizi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(554): 71-84.

FETTAHOĞLU, Abdurrahman ve H. Aydın OKUYAN (2009), “İşletmelerde Sahiplik Yapısında Kaynak Bileşimi Üzerindeki Etkisi: İMKB’de Bir Uygulama”, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi Tebliği, Eskişehir, Türkiye.

GOMPERS, Paul; Joy ISHII ve Andrew METRICK. (2003), “Corporate Governance and Equity Prices”, Quarterly Journal of Economics, 118: 107-156.

GREENE, William H. (2003), Econometric Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall, New Jersey.

KAP [Kamuyu Aydınlatma Platformu] (2012), http://kap.gov.tr/yay/Sirket/sirketListe.aspx, Erişim Tarihi: 02.06.2012.

KAP [Kamuyu Aydınlatma Platformu] (2012), http://kap.gov.tr/yay/Sorgu/SorguBildirim.aspx, Erişim Tarihi: 07.07.2012.

KARAMUSTAFA, Osman; İdris VARICI ve Bünyamin ER (2009), “Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17: 100-119.

KHAN, Khurram; Ali Raza NEMATI ve Moazzam IFTIKHAR (2011), “Impact of Corporate Governance on Firm Performance Evidence from the Tobacco Industry of Pakistan”, International Research Journal of Finance and Economics, 61: 7-14.

KULA, Veysel (2005), “The Impact of the Roles, Structure and Process of Boards on Firm Performance: Evidence from Turkey”, Corporate Governance: An International Review, 13: 265-276.

OECD [Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü] (2004), OECD Principles of Corporate Governance, http://www.oecd.org/corporate/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf, Erişim Tarihi: 07.07.2011.

RENDERS, Annelies; Ann GAEREMYNCK ve Piet SERCU (2010)., “Corporate Governance Ratings and Company Performance: A Cross-European Study”, Corporate Governance: An International Review, 18: 87-106.

SCHAUTEN, Marc B.J.; Dick Van DIJK ve Jan-Paul Van Der WAAL (2011), “Corporate Governance and the Value of Excess Cash Holdings of Large European Firms”, European Financial Management, DOI:10.1111/j.1468-036X.2011.00615.x.

TOSI, Henry L. ve Luis R. GOMEZ-MEIJA (1994), “CEO Compensation Monitoring and Firm Performance”, Academy of Management Journal, 37(4): 1002-1016.

TSPAKB [Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği] (2012), http://www.tspakb.org.tr/tr/Default.aspx?tabid=133, Erişim Tarihi: 29.08.2012.

VERGİL, Hasan ve Ertuğrul YILDIRIM (2006), “AB – Türkiye Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26: 1-21.

XU, Xiaonian ve Yan WANG (1999), “Ownership Structure and Corporate Governance in Chinese Stock Companies”, China Economic Review, 10: 75-98.

YILDIRIM, Murat (2007), “Türkiye’de Kurumsal Yönetim ve Şirketlerin Finansal Performansları Üzerine Etkileri”, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.