2002 – 2012 YILLARI ARASINDA TÜRK İKTİSAT POLİTİKASINDAKİ GELİŞMELER

Zübeyir Turan
3.581 1.258

Öz


Kamu harcamaları, kamunun ve kamu tüzel kişilerinin doğrudan para ve mal olarak yaptığı harcamalardır. Ayrıca kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği harcamaları içerir. Özel sektör harcamaları ise kamu ve kamu tüzel kişileri haricindeki özel teşebbüslerin gerçekleştirmiş olduğu harcamalardan oluşmaktadır.

İktisadi kaynakların ne kadarının kamu ne kadarının özel kesim tarafından kullanıldığının ayrımı yapıldığı takdirde, devletin ekonomideki büyüklüğü belirlenmiş olur. Kamu harcamalarının sınıflandırılması; ekonomik, idari ve fonksiyonel ayrım olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. Kamunun ve özel sektörün gerçekleştirmiş olduğu harcamalarının nihai hedefleri birbirinden farklılık göstermektedir. Kamu harcamalarının nihai hedefi; toplumun ortak ihtiyaçlarından doğan hizmetleri en iyi şekilde yerine getirip refah düzeyi artırmak iken, özel sektörün nihai hedefi ise sadece karını en üst düzeye çıkarmaktır.

Gerek kamunun gerekse de özel sektör harcamalarının ülke ekonomisinin gelişimine katkıları tartışılmaz boyuttadır. Bu harcamaların ekonomik ve sosyal etkileri sayesinde ülkemizde üretimde artışlar gerçekleşmekte, yeni istihdam alanları oluşmakta, gelir dağılımındaki adaletsizlik asgari seviyelere düşmekte, toplumun refah düzeyinde artışlar yaşanmaktadır.


Anahtar kelimeler


Türk Ekonomi Politikası, Kamu Harcaması, Özel Sektör Harcaması, Kamu Yatırımları

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2008:1

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Dış Borçlar, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA Analiz). Karagöl, E.T .(2011).

Kenar, Necdet, (2000), “Dünyada ve Türkiye’ de İşsizlik” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tes-İş

Dergisi, Ağustos-Eylül, Ankara. Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA Analiz). s;69. (SETA Analiz) Karagöl, E.T. (2013)

Şahin, H. (2011). Türkiye Ekonomisi (8.Baskı) Bursa: Ezgi Yayınevi

Tokgöz, E. (2007). Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2007). 8. Baskı.

Turan, Zübeyir, Türkiye Ekonomisinde Kasım 2000 – Şubat 2001 Krizleri, Tühis Yayınları, Ankara, 2005.