TÜRKİYE’DE GSM OPERATÖRLERİ MÜŞTERİLERİNİN HİZMET VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Tolga Dursun, Samet Gürsev
3.192 775

Öz


İşletmeler piyasaya sundukları ürün ve hizmetlerin müşteri üzerinde istenilen memnuniyeti sağlaması büyük öneme sahiptir. Müşterinin verilen hizmetten memnun olması da hizmet kalitesine bağlı olarak sunulan farklı boyutlardaki çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır.  Müşterilerin firmalarından bekledikleri sosyal sorumluluk projeleri ve buna bağlı olarak müşterilerin hizmet algısı stratejik açıdan son derece önemlidir. Türkiye'de faaliyet gösteren GSM operatörlerinin müşterilerine yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırmada şirketlerin uyguladıkları sosyal sorumluluk projeleri ve müşterilerine yönelik sahip oldukları hizmet anlayışının araştırılması ve müşteriler üzerindeki etkileri hakkında veri toplanılması birinci amaç olmuştur. Yapılan Anket Çalışması sonucunda elde edilen verilerin analizleri yapılmıştır. İstatistik analizler sonucunda araştırmanın gerçekleştirildiği sektörde faaliyet gösteren işletmelere yönelik tavsiyeler ve bulgular ortaya konmuştur.


Anahtar kelimeler


GSM Operatörleri, Hizmet, Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aktan, C. C. (2007). ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk’,. İstanbul: İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Yayınları.

Ardıç, K., & Güler, A. (2000). Reklamlarda Vurgulanan Ürün ve Hizmet Kalite Boyutlarının Belirlenmesi ve Bir Uygulama. Pazarlama Dünyası Dergisi, 4, 46.

Bilişim Teknolojileri Kurumu www.btk.gov.tr (11.06.2014)

Booms, B., & Bitner, M. (1981). Marketing Strategies and Organization Structures for Services Firms. J. Donnelly, & W. George (Dü.), Marketing of Services içinde (s. 46-51). Chicago: American Marketing Association.

Grening, D. W., & Turban, D. B. (2000). Corporate Social Performance as a Competitive Advantage in Attracting a Quality Workforce. Business &Society, 39(3), 254-280.

Grönroos, C. (2000). Service Management and Marketing. A Customer Relationship Management Approach. Chichester: Wiley & Sons.

Karafakıoğlu, M. (1998). Sağlık hizmetleri pazarlaması. İstanbul: İşletme Fakültesi

Kotler, P., & Armstrong, G. (2011). The Principles of Marketing. New Jersey: Prentice Hall.

Özdamar K 2003, Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitapevi, Eskişehir

Pringle, H., & Thompson, M. (2000). Marka Ruhu. İstanbul: Scala Yayıncılık.

Tokol, T. (1998). Pazarlama Yönetimi (8 b.). Bursa: Vipaş Yayınları.

Uyguç, N. (1998). Hizmet sektöründe kalite yönetimi; stratejik bir yaklaşım. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.