ÜCRETLİ BİR İŞTE ÇALIŞMANIN KADININ SOSYAL KONUMUNA ETKİSİ

Yücel Can
2.883 875

Öz


Kentleşme, sanayileşme, artan eğitim ve kitle iletişim araçlarında görülen hızlı gelişme kadınların toplumsal hayattaki görünürlüklerini daha da artırmaktadır. Son yıllarda, başörtüsüyle somutlaşan, kılık kıyafet konusunda yapılan yasal düzenlemeler ve varılan toplumsal mutabakat sonucunda, kendilerini dindar olarak tanımlayan kadınların da çalışma yaşamındaki görünürlükleri artmıştır.

                Kadınların bu görünürlük artışı sadece niceliğe dair bir artış mıdır, yoksa niteliksel bir dönüşüme de yol açmış mıdır? Bu çalışmada kendilerini dindar olarak tanımlayan kadınların ailelerindeki işbölümünün, çalışma hayatındaki konumlarının ve kadın hareketlerine bakış açılarının niteliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede Niğde ili örneğinde kendilerini dindar olarak tanımlayan kadınlarla görüşmeler yapılmış ve alınan cevaplar analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, kadınların çalışma hayatındaki nicel görünürlük artışına paralel işbölümünde, yöneticilik konumlarında ve kadın hareketlerine bakış açılarında niteliksel bir dönüşümün olmadığı, ataerkil anlayışın davranışlarında büyük oranda belirleyici olduğu görülmüştür.

 


Anahtar kelimeler


Dindarlık, kadın, toplumsal cinsiyet, çalışma hayatı, ataerkillik

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akgül Sarpkaya, O. (2012). Boşanmış Kadınların Yaşam Deneyimlerine Sosyolojik Bakış, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, s.3-43.

Aktaş, C. (1995). Mahremiyetin Tükenişi, İstanbul: Nehir Yayınları.

Aktaş, C. (1996). Devrim ve Kadın, İstanbul: Nehir Yayınları.

Bahtiyar, S. (1994). İhtilafların Çemberinde Kadın, İstanbul: Esra Yayınları.

Başak, S. (2009). Cam Tavanlar, KÖK Araştırmalar KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt XI, Sayı 2, s. 119-132.

Bhasin, K. (2003). Ataerkil Sistem: Erkeklerin Dünyasında Yaşamak, Kadınlarla Dayanışma Vakfı.

Bilton, T. ve diğerleri (2008). Sosyoloji, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Bora, A. ve Üstün İ. (2008). ‘Sıcak Aile Ortamı’ Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkek, İstanbul: TESEV Yayınları.

Can, Y. (2013). Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Cinsiyet Temelleri: Niğde Örneği, Journal of Worldof Turks, Vol. 5, No. 1, s.203-216.

Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet Ayrımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, Cilt 44, Sayı 511,s.11-27.

Ecevit, Y. (1998). Türkiye’de Ücretli Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Temelinde Analizi, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Ergin, H. ve Yıldız, S.A. (2012). Gelişim Psikolojisi, Ankara: Nobel Yayınları.

Fine, C. (2011). Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Freud, S. (2012). Totem ve Tabu, İstanbul: Say Yayınları.

Gülnaz, M. (1996). Türkiye’de Müslüman Kadın Hareketi Üzerine Gözlemler, İzlenim, No:37.

Kader, Kadın Adayları Destekleme Derneği 2011-2012 İstatistikleri.

Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü, Bilim Sanat Yayınları, Ankara.

Merçil, İ. (2012). İslam ve Feminizm, Cinsiyetli Olmak Sosyal Bilimlere Feminist Yaklaşımlar, (Ed. Zeynep Direk), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Mora, N. http://akademikperspektif.com/2012/11/05/iletisimsel-eylem-olarak-siddet-tore-ve-namus- cinayetleri/

Ramazanoğlu, Y. (1998). Bir Dünyanın Kadınları, İstanbul: Ekin Yayınları.

Suğur, S. ve Cangöz, İ. (2013). Türkiye’de Kamu Yönetiminde Kadının Konumu: Anadolu Üniversitesi Örneği, VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2-5 Ekim 2013, Muğla.

Şenlikoğlu, E. (1993). İslamda Erkek, İstanbul: Mektup Yayınları.

UNDP, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu, 2011. https://data.undp.org/dataset/Table-4- Gender-Inequality-Index/pq34-nwq7

Zihnioğlu, Y. (2009). Kadın Kurtuluş Hareketlerinin Siyasal İdeolojiler Boyunca Seyri (1908-2008), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Dönemler ve Zihniyetler, Cilt 9, s.805-815, İletişim.