Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

Adnan Çelik, Mehmet İnce, Sezen Bozyiğit
7.679 1.821

Öz


Girişimcilik ve girişimcilik eğilimi son yıllarda üzerinde sıkça durulan konulardan birisidir. Kişilerin girişimcilik faaliyetinde bulunabilmesi içinse girişimcilik niyeti taşımaları gerekmektedir. Girişimcilik niyeti de kişisel, demografik ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Aile de bu çevresel faktörlerden birisidir.  Bu çalışma Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F.'de okuyan öğrencilerin girişimcilik niyetleri ile ailesel faktörler arasında ilişki olup olmadığını ortaya çıkartmak için yapılmıştır. Çalışmada ki kare analizi yapılmış ve analiz sonuçlarına göre girişimcilik niyeti ile girişimci kişiliğe sahip olma, ailede girişimci olması ve ailede verilen kararlara katılma derecesi arasında ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler


Girişimcilik, Girişimcilik Niyeti, Ailesel Faktörler

Tam metin:

PDF

Referanslar


Başol, O., Dursun, S. & Aytaç, S. (2011). Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama, "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13 (4), 7-22.

Baydur, H. (2012). Önemlilik Testleri, http://www.hakanbaydur.net/wp-content/uploads/2012/12/ biyoistatistik_ders8_ki_kare_testi6slayt.pdf adresinden 03 Mart 2014 tarihinde edinilmiştir.

Bird, B. (1988). Implementing Entrepreneurial İdeas: The Case For İntention, Academy Of Management Review, 13(3), 442-454.

Çerik, Ş., (2002), Ailelerin Gençlere Karşı Tutumları ve Gençlerin Ailelerinin Tutumlarını Algılayışlarına Yönelik Üniversite Gençliği Üzerinde Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 21-24.

Davidsson, P. (1995). Determınants Of Entrepreneurıal Intentıons, Jönköping International Business School, RENT IX Workshop, Piacenza, Italy, Nov. 23-24.

Duygulu, E. (2008) Algılanan Kurumsal Görünüm, Proaktif Kişilik Özelliği ve İş Kurma (Girişimcilik) Tutumu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 95-120.

Düzakın, E. (2005). Bilimsel Araştırmalarda Örneklem Büyüklüğü Belirleme, Pazarlama Dünyası, Franco, M., Haase, H. & Lautenschlager, A. (2010). Students’ Intrepreneurial Intentions: An InterRegional Comparison, Education and Training, 52(4), 260-275.

Hmieleski, K. M.& Corbett, A. C. (2006), Proclivity For İmprovisation As A Predictor Of Entrepreneurial İntentions, Journal of Small Business Management, 44(1), 45-63.

İlhan, S. (2003). Sosyo Ekonomik Bir Fenomen Olarak Girişimciliğin Oluşumunu Etkileyen Başlıca Faktörler, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 11,61-79.

İrmiş, A. & Barutçu, E. (2012). Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini Ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (2), 1-25

Kalkan, A. (2011). Kişisel Tutum, Öznel Norm ve Algılanan Davranış Kontrolünün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 189-206.

Karabey, C.N. (2013). Girişimsel Düşünceyi Anlamak: Düşünme Tarzı ve Risk Tercihinin Girişimsel Özyetkinlik ve Girişimcilik Niyeti İle İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (3), 143-159.

Karabulut, A.T. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirleme, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 26(1),331-356.

Kristiansen, S. & Indarti, N. (2004). Entrepreneurial Intention among Indonesian and Norwegian Students, Journal of Enterprising Culture, 12(1), 55-78

Örücü, E., Kılıç, R. & Yılmaz, Ö. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 27-47.

Sezer, C.(2013). Kariyer Olarak Girişimcilik ve Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörlerin İçerik Analizi İle Belirlenmesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 49-59

Şeşen, H. & Basım, N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, Özel Sayı, 21-28

Tabak, N. (2007). İlköğretim 1.Kademede Davranış Sorunları Olan Çocukların Anne-Baba Tutumları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Afyon.