Mobbing’in Örgütsel Bağlılık İle İlişkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Burcu Ilgaz Yıldırım, Şevket Yirik, Furkan Yıldırım
7.534 1.602

Öz


Mobbing,  diğer sektörlerde olduğu gibi konaklama sektöründe de çalışanları doğrudan etkileyerek onların performanslarının düşmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla işletmelerde yönetim fonksiyonlarının özellikle de koordinasyonun bozulmasına sebep olmaktadır. Bu araştırma mobbingin işletme ve çalışanlara olan etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma sonuçları mobbingin çalışanların örgüte bağlılıklarını azaltarak örgütsel performanslarının düşmesine sebep olmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde çalışan personelin algıladıkları Mobbing ve Örgütsel Bağlılıkları ilişkisini incelemektir. Çalışma, Antalya İli’nin Belek beldesinde uygulanmıştır. Faaliyette olan 12 adet konaklama işletmesi çalışmaya dahil edilmiş ve toplamda 325 adet anketten geri dönüş alınmıştır. Çalışmanın sonucuna göre işgörenlerin mobbing algıları ile örgütsel bağlılıkları arasında bir ilişki vardır.


Anahtar kelimeler


Mobbing, Örgütsel Bağlılık.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Mansur, Fatma Akdemir, (2008), İşletmelerde Uygulanan Mobbingin (psikolojik şiddet) Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Çalışkan, Osman, (2005), Turizm işletmelerinde çalışanlara yapılan yıldırma davranışları, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin

Tınaz, Pınar, (2006), İşyerlerinde Psikolojik Taciz ( Mobbing ), Beta Basım Yayım, İstanbul.

Davenport, Noa, Schwartz, Ruth, D., Ellıott, Gail, P., (2003), Mobbing: İşyerlerinde Duygusal Taciz, (Çev: Osman Cem Önortay), Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Leymann, Heinz, (1996), “The Content and Development of Mobbing at Work”, European Journal Of Work and Organizational Psychology, 5(2).

Einarsen Stale, (2000); Harassment and Bullying at Work, A Review of the Scandinavian Approach.Aggression and Violent Behavior, 2000, Volume. 5.

Çobanoğlu, Şaban, (2005), Mobbing ve Başa Çıkma Yöntemleri, Timaş Yayıncılık, İstanbul.

Zapf, Dieter, (1999), “Organizational, Work, Group Related and Personel Causes ofMobbing / Bullying at Work”, International Journal Manpower, Vol.20, No: ½ , pp.70- 85.

Dı Martino, Vittorio, Hoel, Helge, Cooper,Cary, C., (2003),” Preventing Violence and Harassment in the Workplace”, © European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Tosun, Kemal (1992); İşletme Yönetimi, Savaş Yayınları, Ankara, Cemaloğlu, N. (2007). Örgütlerin Kaçınılmaz Sorunu: Yıldırma. Bilig. Sayı 42, (s: 111-126).

Mowday, R.T. Steers, R.M. Porter. ve Lyman W. (1979). “The Measurement of Organizational Commitment”. (Ed. Cooper D L), Fundamentals ofOrganizational Behavior. London. Sage Publications.

Hüseyiniklioğlu, B., (2010), Bireysel Değerler ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi İlişkisi: Asker Hastanesi Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Meyer, J. P. ve Allen N. J. (1991). A Three-Component Conceptualization ofOrganizational Commitment”, Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.

Northcraft, G. B. And Neale, M. A. (1990), “Organizational behavior, a management challange”, USA: The Dryden Press.

Yalçın, A., İplik, F. N. (2007). A Grubu Seyahat Acentelerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 483- 500.

Bolat, O., Bolat, T. (2008), Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (19), 75- 94.

Çetin, Münevver Ölçüm (2004), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, 1. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara.

Wasti, Arzu (2009), “Örgütsel Bağlılık Kavramı, Odakları, Öncül ve Sonuçları”, Editörler: KESER, A., G. Yılmaz ve S. Yürür, Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, Umuttepe Yayınları, İzmit.

Karacoğlu, Korhan, Güney, Y. Soner (2010), “Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının, Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi: Nevşehir İli Örneği’’, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt: 9, Sayı: 34, Temmuz, s. 137-153.

Allen N.J.; Meyer J.P., (1990), "The Measurement And Antecedents Of Affective, Continuance And Normative Commitment To The Organization", Journal Of Occupational Psychology.

Lyman W. Porter R.M, (1974), Organizational Commitment, Job Satisfaction, And Turnover Among Psychiatric Technicians, Journal of Applied Psychology, Vol. 59, No. 5.

Besser T.L. (1993), "The Commitment Of Japanese Workers And U.S. Workers: A Reassessment Of The Literature", American Sociological Review, Vol. 58.

Balay, R. (2000), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım ss. 3-90

Kurtbaş, D., (2011), Gazi Üniversitesi Akademisyenlerin Maruz Kaldıkları Psikolojik Şiddet İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Kamu Ve Vakıf Üniversitelerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Yıldız, G., Akbolat, M., Işık, O., “Psikolojik Taciz ve Örgütsel Bağlılık: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:2, Sayı:6, 2013.

Karcıoğlu, F., Çelik, Ü.H., “Mobbing (Yıldırma) ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi”, Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:26, Sayı:1, 2012.