Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi

Sibel Selim, Doğan Uysal, Pınar Eryiğit
8.761 1.959

Öz


Beşeri sermayenin son yıllarda önem kazanmasıyla birlikte beşeri sermayenin bileşenleri olan sağlık ve eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığını tespit etmek için birçok çalışma yapılmıştır. Genelde dikkati çeken, eğitimin beşeri sermayenin asıl kaynağı olduğunun bilinmesiyle birlikte sağlığın da bu kaynağı besleyen bir diğer önemli bileşen olduğudur. Bu çalışmanın amacı, ekonomik büyüme ile beşeri sermayenin sağlık harcaması bileşeni arasındaki ilişkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada, 27 AB üyesi ülke ve Türkiye’ye ait 2001-2011 yılları arasında kişi başı sağlık harcaması ve ekonomik büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler panel eşbütünleşme ve hata düzeltme modelleri kapsamında incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre kişi başı sağlık harcaması ve ekonomik büyüme arasında kısa ve uzun dönemde pozitif bir ilişki bulunmuştur.


Anahtar kelimeler


Kişi başı sağlık harcamaları, ekonomik büyüme, panel eşbütünleşme, hata düzeltme modelleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ağayev, Seymur (2011), “İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri”, Ege Akademik Bakış, Cilt 11, Sayı: 2, s. 241 – 254.

Bai, Jushan and NG, Serena (2004), “A Panic Attack on Unit Roots and Cointegration”, Econometrica, 72(4): 1127-1178.

Baltagi, Badi H. (2008), “Econometric Analysis of Panel Data”, 4rd Edition, Chishester UK, John Wiley & Sons Ltd.

Bhargava, Alok, Jamison, Dean T. ve Lau, Lawrence (2000), “Modeling The Effects Of Health On Economic Growth”, GPE Discussion Paper Series, 33, s.1-33.

Breitung, Jörg (2005), “A Parametric Approach to the Estimation of Cointegrating Vectors in Panel Data”, Econometric Reviews, 24(2): 151 ‐1

Breuer, Janice Baucher, Mcknown, Robert ve Wallace, Myles (2002). “Series-Specific Unit Root Test with Panel Data.”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics ,64(5): 527-546.

Choi, In (2001), “Unit Roots Tests for Panel Data.” Journal of International Money and Finance, 20: 2292

Çetin, Murat ve Ecevit, Eyyup (2010), “Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD İlkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, s.166-182

Dreger, Christian ve Reimers Hans-Eggert (2005), “Health Care Expenditures in Oecd Countries: A Panel Unit Root And Cointegration Analysis”, Iza Discussion Paper, 1469, s. 1-20..

Engle, Robert F. ve Granger C. W. J. (1987), “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, 55, s.251–276.

Erdil, Erkan ve Yetkiner, Hakan (2004). A Panel Data Approach For Income-Health Causality, [Erişim Adresi: , Erişim Tarihi: 20.01.2014].

Filiz, Yasemin (2010), “Ekonomik Büyüme ve Sağlık Harcamaları İlişkisi”, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansman Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Göçer, İsmet (2013), “Seçilmiş OECD Ülkelerinde Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eş-Bütünleşme Analizi”, Journal of Yasar University, 30 (8) ,s.5086-5104 Gujarati, D.N., (2004),”Basic Econometrics”, Fourth Edition, New York: The McGraw-Hill GUJARATİ, D.N., (2004),”Basic Econometrics.

Hadri, Kaddour (2000) “Testing for Stationarity in Heterogenous Panels”, Econometrics Journal 3: 148-161. Hahn, Franz R. (2004),” Long-run Homogenity of Labour Demand. Panel Evidence from OECD Countries”, Applied Economics, 36 (11), pp.1199-1203.

Heshmati, Almas (2001), “On The Causality Between Gdp And Health Care Expenditure In Augmented Solow Growth Model”, Sse/Efı Working Paper Series İn Economics And Finance, 423, s. 1-19..

Im, Kyung So, Pesaran, Hashem and Shin, Yongcheol (2003) “Testing for Unit Roots in Heterogenous Panels”, Journal of Econometrics, 115(1): 53-74.

Jones, Daniel B. (1990), “Public Policies and Economic Growth in the American States”, The Journal of Politics, Cambridge University Press on Behalf of the Southern Political Science Association, Vol. 52, No.1, February,s. 219-233.