Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma

Hasan GÜL Mehmet İNCE
8.199 2.438

Öz


Bu çalışma, etik liderliğin iklimsel, iletişimsel, davranışsal ve karar vermeden oluşan dört alt boyutunun çalışanların prosedürel, etkileşimsel ve dağıtımsal adalet algıları üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey üniversitesinde görev yapmakta olan 84 idari personel üzerinde yapılan bir anket çalışması ile söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan model doğrultusunda hipotezleri test etmek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler etik liderliğin iletişimsel ve karar verme alt boyutlarının çalışanların etkileşimsel, davranışsal alt boyutunun da prosedürel adalet algıları ile ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Anahtar kelimeler


Etik liderlik, prosedürel adalet, etkileşimsel adalet ve dağıtımsal adaletJel Kodu: M1

Tam metin:

PDF

Referanslar


ACAR, Gökhan, KAYA, Metin ve ŞAHİN, Mustafa Yaşar, (2012), “School Administrators Ethical Leadership Behavior Effects On Physical Education Teachers Organizational Justice Level”, Turkish Journal Of Sport And Exercise, 14 (3), 51

ARSLANTAŞ, C. Cüneyt ve DURSUN, Meral, (2008), “Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Güven ve Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Dolaylı Rolü”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 111-128.

BEKTAŞ; Çetin ve KÖSEOGLU, M. Ali, (2008), “İş Etiği ve İş Etiğinin Yayılım Süreci”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt: 13, Sayı: 1, 145-158.

BERNETH, Jeremy B., ARMENAKIS, Achilles A., FEILD, Hubert S. and WALKER, H. Jack (2007), “Justice, Cynicism, and Commitment: A Study of Important Organizational Changes Variables”, The Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 303-326.

BROWN, Michael E. and TREVINO, Linda (2006), “Ethical Leadership: A Review and Future Directions”, The Leadership Quarterly, 12, 595‐616.

BROWN, Michael E., TREVİÑO, Linda K., ve HARRISON, David A., (2005), “Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97, 117- 134. COLQUITT, Jasone. A. and CHERTKOFF, Jerome M. (2002), “Explaining Injustice: The Interactive Effect of Explanation and Outcome on Fairness Perceptions and Task Motivation”, Journal of Management, 28 (5), 591-610.

CRAWSHAW, Jonathan R., CROPANZANO, Russell, BELL, Chris M. ve NADISIC, Thierry, (2013), “Organizational Justice: New Insights from Behavioural Ethics”, Human Relations, 0/0, 1-20.

EBERLIN, Richard. J. and TATUM, B. Charles (2008), “Making Just Decisions: Organizational Justice, Decision Making, And Leadership”, Management Decision, 46 (2), 310-329.

FREEMAN, R. Edward ve STEWART, Lisa, (2006), Developing Ethical Leadership, Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, http://www.corporateethics.org/pdf/ethical_leadership.pdf., Erişim Tarihi: 14.02.2014.

GEFEN, David, RAGOWSKY, Arik and RIDINGS, Catherine (2008), “Leadership and Justice: Increasing non Participating Users’ Assessment of an IT Through Passive Participation”, Information & Management, 45, 507 ‐5

HANSEN, S. Duane, (2011), “Ethical Leadership: A Multifoci Social Exchange Perspective”, The Journal of Business Inquiry, 10( 1), 41-55.

HERMOND, Douglas, (2005), “Ethical Leadership Is Not Optional: How Lpps Can Help”, International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Dıversity-Electronic, Vol: 8, No: 1, 1-5.

IRAK, Doruk Uysal, (2004), “Örgütsel Adalet: Ortaya Çıkışı, Kuramsal Yaklaşımlar ve Bugünkü Durumu”, Türkiye Psikologlar Derneği, Türk Psikoloji Yazıları, Cilt: 7, Sayı: 13, 25-43.

İŞCAN, Ömer Faruk, SAYIN Ufuk, (2010), "Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki", Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:24, Sayı: 4, 1952

KARRIKER, Joy H. and WILLIAMS, Margaret L. (2009), “Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior: A Mediated Multifoci Model”, Journal of Management, 35 (1), 112 ‐1

KLENDAUER, Ruth and DELLER, Jürgen (2009), “Organizational Justice and Managerial Commitment in Corporate Mergers”, Journal of Managerial Psychology, 24 (1), 29MAY, D. R., HODGES, T. D., CHAN, A. Y. L ve B. J. AVOLIO, (2003), “Developing the Moral Component of Authentic Leadership”, Organizational Dynamics, 32, 2472

MAYER, David M., AQUINO, Karl, GREENBAUM, Rebecca L., ve KUENZI, Maribeth, (2012), “Who Displays Ethical Leadership, and why does it Matter? An Examination of Antecedents and Consequences of Ethical Leadership, Academy of Management Journal, 55 ( 1), 151–171.

MCDOWALL, A. and FLETCHER, C. (2004), “Employee Development: an Organizational Justice Perspective”, Personnel Review, 33 (1), 8-29.

MIAO, Q., NEWMAN, A, YU, J ve XU, L., (2013), “The Relationship Between Ethical Leadership and Unethical Pro-Organizational Behavior: Linear or Curvilinear Effects?”, Journal Business Ethics, 116, 641-653.

MOORMAN, Robert H., (1991), “Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship?”, Journal of Applied Psychology, 76, 845-855.

MULLANE, Susan P., (2009), “Ethics and Leadership”, The Johnson A. Edosomwan Leadership Institute University Of Miami White Paper Series, s. 1-6.

NIRMALA, Maria C. and AKHILESH, K.B. (2006), “An Attempt to Redefine Organizational Justice: in the Rightsizing Environment”, Journal of Organizational Change Management, 19 (2), 136-153.

ÖKTEM, Şükran, (2013), “The Effect of The Ethical Leadership on Perceived Organizational Justice and Organizational Identification of The Employees: The Case of Tourism Businesses”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1 (3), 10ÖNDEROĞLU, Seçil., (2010), "Örgütsel Adalet Algısı, İş Aile Çatışması ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki Bağlar", Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

ÖZER, Pınar Süral ve URTEKİN, Gülden Eker (2007), “Örgütsel Adalet Algısı Boyutları ve İş Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, EÜ İİBF Dergisi, Sayı: 28, 1071

ÖZKALP, Enver ve KIREL, Çiğdem, (2004). “Örgütsel Davranış”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

PICKETT, Michael C., (2005), “Understanding Ethical Leadership”, ASBBS E-Journal, Vol: 1, No: 1, 44-54.

TURHAN, Muhammed, (2007), “Genel ve Mesleki Lise Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Okullardaki Sosyal Adalet Üzerindeki Etkisi”, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Elazığ. UĞURLU, Celal Tayyar, (2009), “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerin Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Davranışlarının Etkisi”, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Malatya.

YAVUZ, ERCAN, (2010), "Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Bir Karşılaştırma", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (2), 302312

YAZICIOĞLU, İrfan ve TOPALOĞLU, G. Işıl, (2009), "Örgütsel Adalet ve Bağlılık İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama" İşletme Araştırmaları Dergisi 1/1, 3-16.

YEŞİLTAŞ, Murat, ÇEKEN, Hüseyin ve SORMAZ, Ümit, (2012), “Etik Liderlik Ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Sapma Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2012, Sayı: 28, 18-38.

YIDONG, Tu ve XINXIN, Lu (2013), “How Ethical Leadership Influence Employees’ Innovative Work Behavior: A Perspective of Intrinsic Motivation”, Journal Business Ethics, 116, 441–455.

YILDIRIM, Ali (2010), Etik Liderlik Ve Örgütsel Adalet İlişkisi Üzerine Bir Uygulama, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Karaman.

YILDIZ, Müge Leyla (2013), “Liderlik Çalışmaları”, 1. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

YILMAZ, Ercan (2006), “Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Konya.

YÜRÜR, Senay (2005), “Ödüllendirme Sistemleri İle Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkilerin Analizi ve Bir Uygulama”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Bursa.

ZEL, Uğur (2006), “Kişilik ve Liderlik”, 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

ZHANG, Ling, NIE, Ting and YONGTAI, Luo (2009), “Matching Organizational Justice with Employment Modes Strategic Human Resource Management Perspective”, Journal of Technology Management in China, 4 (2), 180-187.