Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinde Muhasebe Sisteminin İncelenmesi: Marmaris Örneği

Çağrı KÖROĞLU, Levent KARADAĞ, Fırat BİÇİCİ
4.965 1.333

Öz


Günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda, ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet önemli bir unsur haline gelmiştir. Bunun sonucunda, tüm sektörlerde olduğu gibi, turizm sektörü ve işletmelerinde de rekabet yoğun bir biçimde yaşanmaktadır. İşletmeler bu yoğun rekabet ortamında kâr sağlayabilmek için, çevresinde meydana gelen değişimleri, riskleri ve belirsizlikleri göz önünde bulundurmalı ve kendisini bu değişimlere uygun bir biçimde stratejik olarak yenilemelidir. Bu yönde izlenecek stratejilerden en önemlisi, işletme bünyesinde etkin bir muhasebe sisteminin kurulmasıdır.Bu çalışmada Marmaris’te turizm sektöründe faaliyet gösteren ve aile işletmesi kapsamında değerlendirilen konaklama işletmelerine, örnekleme yoluyla anket çalışması yapılmıştır. Çalışma kapsamındaki konaklama işletmelerinde uygulanan muhasebe sistemleri incelenmiş ve bu sistemlerin rekabet üstünlüğü sağlamadaki etkinliği değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler


Turizm, Aile İşletmeleri, Maliyet, Rekabet.JEL Kodu: M1,M4

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKTAŞ, Cengiz. (2005), “Türkiye’nin Turizm Gelirini Etkileyen Değişkenler İçin En Uygun Regresyon Denkleminin Belirlenmesi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, c.6, s.2, ss.163-174.

AZALTUN, Murat (2006) “Konaklama İşletmelerinde Mali Tablolar Analizi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetimi Bakış Dergisi, Nisan, s.18, ss.92

AZALTUN, Murat ve Kaya, Ergün (2004) “Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları”, 3. Baskı, Detay Yayıncılık: Ankara.

DEMİR, Nazif. (1990), “Konaklama Tesisleri Muhasebesi”, Akdeniz Üniversitesi Basımevi: Antalya.

DİDİN, Saliha ve Köroğlu, Çağrı, (2008) “Konaklama İşletmelerinin Satışlar-Maliyetler Bakımından Rekabet Edebilme Durumu ve Gelecekten Beklentileri”, ZKU, Sosyal Bilimler Dergisi, c.4, s.7, ss.111-120.

DİNÇ, Engin ve ABDİOĞLU, Hasan, (2009) “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İMKB-100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.12, s.21, Haziran, ss.157-184.

DİNÇ, Engin ve VARICI, İdris, (2008) “Muhasebe Bilgi Sisteminin Kurumsallaşma Düzeyine Etkisi: Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, c.10, s.1, ss.67-85.

GENÇ, Nurullah ve KARCIOĞLU, Fatih, (2004), “Aile İşletmelerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Bir Uygulama”, İstanbul Kültür Üniversitesi 1. Aile Şirketleri Sempozyumu Kitabı: İstanbul.

GETZ, Donald ve Carlsen, Jack, (2000) “Caharcteristics And Goals of Family And OwnerOperated Businesses in the Rural Tourism And Hospitality Sectors”. Tourism Management, vol. 21, no.6, pp.38-42.

İYİİŞLEROĞLU, Salih Cem(2006), “Aile Şirketlerinde Nepotizm Uygulamasının Tespitine Yönelik Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi: Adana.

KİRACI, Murat ve ALKARA, İbrahim, (2009), “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmaya Verilen Önem ve Turizm Sektöründeki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma: Alanya-Eskişehir Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, c.11, s.1, ss.167-199.

KÖROĞLU, Çağrı (2007) “Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyetlerinin Kontrolü ve Muhasebeleştirilmesi”, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Muğla.

MINARS, David (2003), “Accounting,Barron’s Educational Series”, Inc: New York.

SARAÇ, Salih, (1989), “Konaklama Muhasebesi”, Adım Yayıncılık: Ankara.

SCOTT, Julie, (1997), “Chances and Choices: Women and Tourism in Northern Cyprus” In Gender, Work and Tourism, T. Sinclair, ed.,: London: Routledge.

SHEPHERD, Dean A. and Zacharakis, Andrew, (2000) “Structuring Family Business Succession: an Analysis of the Future Leader’s Decision Making” Entrep. Theory Pract. vol. 24, no.4, pp.25 – 39.

SÜRMELİ, Fevzi, (2007), “Muhasebe Bilgi Sistemi”, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları: Eskişehir. http:// www.arguden.net, Argüden, Y. (2006), Erişim Tarihi: 23.05.2010. http://kobifinans.com.tr/icerik.php?Article=455&where=danisma_merkezi_Category=0206 03%Topic=, Erişim Tarihi: 25.05.2010 http://www.bilisim2013.org/index/article/bilgi_toplumu.htm, Erişim Tarihi, 02.02.2014 http://www.tursab.org.tr/content/turkish/istatistikler/gostergeler/63TSTG.asp