Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

Ali DERAN, İncilay SAVAŞ, Atilla SÜRER
5.436 1.107

Öz


İşletmelerin hem iç hem de dış çevresindeki finansal bilgi kullanıcılarına nitelikli finansal tablo sunabilmeleri, finansal tablolarında yer alan kalemlerin değerlerinin doğru bir şekilde ölçülmesine ve muhasebeleştirilmesine bağlıdır. İşletmelerin toplam aktifleri içerisinde önemli yer tutan finansal tablo kalemlerinden maddi duran varlıklar ve muhasebeleştirilmesine ilişkin ilkeler 16 Nolu Türkiye Muhasebe Standardında düzenlenmiştir. Söz konusu standardın amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri belirleyebilmelerini sağlayan maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir.Bu çalışmanın önemli iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; işletmelerin maddi duran varlık yatırımları ve bu yatırımlardaki değişimlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin esasları açıklamaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise muhasebe meslek mensuplarının TMS 16 Standardına ilişkin bilgi düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Söz konusu amaçlar kapsamında hazırlanan çalışma, işletmelere finansal tablolarında yer alan maddi duran varlıklarının muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan sorunlara ışık tutma ve bu tabloları hazırlayan muhasebe meslek mensuplarının bilgi düzeylerini tespit etme açısından son derece önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler


Maddi Duran Varlıklar, TMS 16, Finansal Tablo, Muhasebe Meslek Mensubu.JEL Kodları: M40, M49.

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKGÜN, Melek (2009), “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması”, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.

ALTUNIŞIK, Remzi, COŞKUN, Recai, BAYRAKTAROĞLU, Serkan ve YILDIRIM, Engin ( 2010), “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı”, Sakarya: Sakarya Kitabevi.

GÜCENME GENÇOĞLU, Ümit (2007), “Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamaları, İstanbul: Türkmen Kitabevi.

KAVAL, Hasan (2005), “Maddi /Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerlemesi ve Diğer Kapsamlı Gelirlerde Raporlanması”, http://www.akademikdenetim.com.tr/dosya/1323450503a0b9Maddi_Maddi_Olmayan_Duran_Varliklar_ve_Diger_Kapsamli_Gelirler_Tablosu _Prof.Dr.Hasan_KAVAL.pdf (Erişim Tarihi: 20.04.2014).

KIYMETLİ ŞEN, İlker (2013), “ Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (3); 21-36.

ÖRTEN, Remzi ve BAYIRLI, Rıdvan (2007), “TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönemsonu Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları”, MUFAD Dergisi, http://www.mufad.org/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemi d=99999999 (Erişim Tarihi: 25.04.2014).

PDNET, “International Accounting Standard 16 (IAS 16), Property, Plant and Equipment” , http://www.cgapdnet.org/Non_VerifiableProducts/ArticlePublication/IFRS_E/IAS _pdf , (Erişim Tarihi: 05.04.2014).

SAĞLAM, Necdet, ŞENGEL, “Salim ve ÖZTÜRK, Bünyamin (2007), “UFRS/UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması”, Ankara: Maliye Hukuk Yayınları.

SEKERAN, Uma (1999), “Research Methods For Business”, New York: John Wiley & Sons Inc.

ŞEN, Çiğdem (2011), “Türkiye Muhasebe Standardı – 16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulaması”, Mali Çözüm Dergisi, Temmuz Ağustos 2011, 133-162.

TEKİN, Vasfi Nadir (2009), “SPSS Uygulamalı İstatistik Teknikleri”, Ankara: Seçkin Kitabevi.

YÜKÇÜ, Süleyman ve İÇERLİ, Yılmaz (2007), “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardına İlişkin Uygulama Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, (82); 15-27.