Türkiye’de Cari Açığın Asimetrik Davranışının Analizi

Uğur ADIGÜZEL
4.720 1.249

Öz


Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde cari açığın 01:2002, 08:2012 dönemine ait belirleyicilerini Markov Switching vektör otoregresyon modelleri çerçevesinde etki-tepki fonksiyonu ile analiz etmektir. Ekonometrik modellerle yapılan uygulamalar sonucunda; Türkiye ekonomisinde yapısal sorunlardan dolayı genişleme döneminde direnç gösterdiği bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Markov rejim değişim modeli, cari açık.JEL Kodları: E43, H81

Tam metin:

PDF

Referanslar


BAŞAR, Selim, AKSU, Hayati (2009), “Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezi'nin Tahmini: Bir Sınır Testi Yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 64, Sayı 4, s. 1

BAYRAKTUTAN, Yusuf, DEMİRTAŞ, Işıl (2011), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari Açığın Belirleyicileri: Panel Veri Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, s. 1-28.

CHANG, T., HU, J-L.,(2009), “Incorporating a Leading İndicator into the Trading Rule Through the Markov-switching Vector Autoregression Model”, Applied Economics Letters,Cilt 16, Sayı 12, s.1255 – 1259

CHEUNG, Y-W., LAI, K. (1995) “ Lag Order And Critical Values of the Augmented Dickey-Fuller Test”, Journal of Business and Economics Statistics, Cilt:13, Sayı:3, , s. 2772

ÇALIŞKAN ÇAVDAR, Şeyma, KARAMAN, Filiz (2013), “Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, s. 405-416.

ÇEVİŞ, İsmail, ÇAMURDAN, Burak (2008), “The Determinants Of The Current Account Balance İn İnflation Targeting Countries”, İktisat işletme ve Finans, Cilt 23, Sayı 270, s. 111-131.

DAVIES, Robert B. (1977), Hypothesis Testing When a Nuisance Parameter is Present Only Under the Alternative. Biometrika, Cilt 64, Sayı 2, s. 247-254.

DEMİRBAŞ, Muzaffer vd. (2009), “Petrol Fiyatlarındaki Gelişmenin Türkiye’nin Cari Açığı Üzerine Etkisinin Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, s. 289- 299.

DICKEY, D. A., FULLER, W. A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive

Time Series With A Unit Root.” Econometrica, 49, s. 1057-1072.

ERBAYKAL, Erman (2007), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme Ve Döviz Kuru Cari Açık Üzerinde Etkili Midir? Bir Nedensellik Analizi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, s. 81–88.

ERDOĞAN, Seyfettin, BOZKURT, Hilal (2009), “Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: Mgarch Modelleri ile Bir İnceleme”, Maliye Finans Yazıları, Cilt.23, No.84, s.135- 172.

GARCIA, Rene, PERRON, Pierre (1996), “An Analysis of the Real Interest Rate Under Regime Shifts”, The Review of Economics and Statistics, Cilt 78, Sayı 1, s.1111

GUO, F., Hu, J., JİANG, M., (2013), “ Monetary Shocks and asymmetric effects in an emerging stock market:The case of China”, Economic Modelling, 32, pp:532-538 GÖÇER, İsmet vd. (2013), “Kredi Hacmi Artışının Cari Açığa Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:18, s. 1-17.

HAMILTON, James D. (1989), “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle”, Econometrica, Sayı 57, s. 357- 384.

KARA, Hakan (2012), “ Küresel Kriz Sonrası Para Politikası”, TCMB, Çalışma Tebliği No: 12/17.

KARABULUT, Gökhan, ÇELİKEL DANIŞOĞLU, Ayşe (2006), “Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Büyümesini Etkileyen Faktörler”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, s. 47-63.

KRUGMAN, Paul, WELLS, Robin (2011), “Makro İktisat”, Türkçesi: Fuat Oğuz vd., Palme Yayıncılık, Ankara.

MACKINNON, James G. (1991), “Critical values for cointegration tests. In R. F. Engle and C. W. J. Granger (eds), Long-run Economic Relationships”: Readings in Cointegration, Ch. 13, s. 267–76. Oxford: Oxford University Press.

MACKINNON, James G. (1996), “Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests”, Journal of Applied Econometrics 11, 601–18.

MAKI, D. (2012) “Tests For Cointegration Allowing For an Unknown Number of Breaks” Economic Modelling. Cilt 29, Sayı 5, s. 2011-2015.

MISHKIN, Frederic (2000), “Para Teorisi- Politikası”, Türkçesi: İlyas Şıklar vd., Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.

OBSTFELD, Maurice, ROGOFF, Kenneth (1994), “The Intertemporal Apparoach To The Current Account”, National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers No. 4893.

PEKER, Osman, HOTUNLUOĞLU, Hakan (2009), “Türkiye’de Cari Açığın Nedenlerinin Ekonometrik Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, s. 221- 237.

SEVER, Erşan., DEMİR, Murat (2007), “Türkiye’de Bütçe Açığı ile Cari Açık Arasındaki İlişkilerin VAR Analizi ile İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Nisan, Cilt 2, Sayı 1, s.47-64.

SONGUR, Mehmet, YAMAN, Demet (2013), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi”, Maliye Dergisi, Sayı 164, S. 220- 232.

TELATAR, Erdinç (2011), “Türkiye’de Cari Açık Belirleyicileri Ve Cari Açık-Krediler İlişkisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 78, s.22-34.

TELATAR, Osman Murat, TERZİ, Harun (2009), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme Ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, 119- 134.

UTKULU, Utku (2003), “Türkiye’de Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz mi? Koentegrasyon ve Nedensellik Bulguları”, DEÜ İİBF Dergisi, Cilt 18, Sayı1, s.45- 61.

VAROL İYİDOĞAN, Pelin, ERKAM, Serkan (2013), “İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye İçin Ampirik Bir İnceleme (1987-2005), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, s. 39- 48.

YANAR, Rüstem, KERİMOĞLU, Güldem (2011), “Türkiye’de Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme Ve Cari Açık İlişkisi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 3, No 2, s. 191- 201.

YILMAZ, Ömer, AKINCI, Merter (2011), “İktisadi Büyüme ile Cari İşlemler Bilançosu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), s. 363-377.

YILMAZ, Ömer, AKINCI, Merter (2012), “Türkiye’de Cari Açıkların Belirleyicileri: Bir Zaman Serisi Analizi”, TİSK Akademi Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, s. 54-83.