Yabancı Sermayeli Bankaların Örgütlenme Şekilleri ve Ev Sahibi Ülkede Oluşturabilecekleri Avantajlar ile Dezavantajlar

Zübeyir TURAN, Nefise KAYA
4.211 1.479

Öz


Küreselleşmenin yirminci yüzyılın son çeyreğinde hız kazanması ile birçok sektör gibi bankacılık sektörü de bu gelişmeden etkilenmiştir. Küreselleşmeye bağlı olarak, özellikle 1980’li yıllarda bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde gerçekleşen hızlı gelişmelerin de etkisiyle bankacılık sektöründe birçok değişim meydana gelmiştir. Bankacılık sektöründe yabancı bankaların sayısının artması küreselleşmenin bir sonucudur. Yabancı bankaların ev sahibi ülkeye giriş ve örgütlenme şekilleri çeşitlilik arz etmektedir. Son yıllarda yabancı banka girişleri kadar yabancı bankaların ev sahibi ülkedeki etkileri de önem kazanmıştır. Yabancı bankaların ev sahibi ülkede bulunmasının avantajlı mı dezavantajlı mı olduğu konusunda değişik görüşler ve farklı veriler bulunmaktadır. Bu farklılıklar ışığında yabancı bankaların avantaj ve dezavantajları farklı sonuçlar oluşturarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı da, Türk bankacılık sektöründe yabancı banka girişlerinin gelişimini ve paylarını incelemek ve yabancı banka girişlerinin ev sahibi ülke ekonomisi açısından avantaj ve dezavantajlarını incelemektir.

Anahtar kelimeler


Yabancı Bankacılık, Yabancı Bankaların Ev Sahibi Ülkelerde Giriş ve Örgütlenme Şekilleri, Yabancı Bankacılığın Avantaj ve Dezavantajları.JEL Kodları: D20, E20.

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKGÜÇ, Öztin (2007), “Türkiye de Yabancı Bankalar”, Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim 2007, (36); 6–17.

AYDIN, Nurhan ‘Derl.’ (2006), “Bankacılık Uygulamaları”, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.

BERBEROĞLU, Murat ve AYAYDIN, Hasan (2010), “Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, (1).

BUMİN, Mete (2007a), “Yeniden Yapılandırma Sonrası Türk Bankacılık Sistemine Yabancı Banka Girişi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

BUMİN, Mete (2007b), “Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankalar”, Ankara: Turhan Kitabevi.

CLAESSENS, Stijn, DEMİRGÜÇ-KUNT Aslı, ve HUİZİNGA Harry (2000), “How Does Foreign Entry Affect Domestic Banking Markets?”, Journal of Banking and Finance, (25); 891–911.

EKREN, Nazım (1986), “Uluslararası Bankacılık ve Türkiye Örneği”, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No:282, Ekonomi Dizisi: 21.

KAHRAMAN, Özge (2002), “Avrupa Birliği Dönemecinde Türk Bankalarının Sermaye Piyasasındaki Durumu ve Evrensel Bankacılığın Türk Sermaye Piyasalarında Uygulanması”, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları.

KAYMAKÇI, Oğuz ve ŞAHİN, İlhan (2007), “Küresel Bankacılık-Finans Sistemi ve Türk Bankacılık-Finans Sistemine Etkileri”, Küreselleşme Üzerine Notlar, (Editör: Oğuz Kaymakçı), Ankara: Nobel Basımevi.

LENSİNK, Robert ve HERMES, Niels (2003) “The Short Term Effects of Foreign Bank Entry on Domestic Bank Behaviour: Does Economic Development Matter?” Journal of Banking & Finance, (Çevrimiçi) http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VCY-483SV7K1/2/3a096c2cb187566166604a5e4a5d7839, (Erişim Tarihi: 12 Şubat 2010). OKSAY, Suna (1998) “Çokuluslu Şirketler Teorileri Çerçevesinde, Yabancı Sermaye Yatırımlarının İncelenerek, Değerlendirilmesi”, (Çevrimiçi) www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/.../cokulussayi8.doc, (Erişim Tarihi: 10 Şubat 2010).

TUĞLU, Ali (2006), “Yabancı Sermayenin Tehlikeli Olanı; Bankacılık Sektörü ile Gelen Yabancı Sermaye”, Yaklaşım Dergisi, Yıl. 14, (161); 68–70. http://ozkankac.wordpress.com/2011/07/27/bankalarin-sube-sayisi-1-yilda-563-adet-artti/, (Erişim Tarihi: 10.12.2011)