Vergi İdaresinin Denetim Biçimleri ve Hukuka Aykırı Deliller

Elif PÜRSÜNLERLİ ÇAKAR, Fatih SARAÇOĞLU
4.089 1.780

Öz


Vergi hukukunda, vergilendirme ile ilgili olayların gerçek mahiyetinin ortaya konulması esastır. Bu açıdan yemin hariç her türlü delilden yararlanılabilir. Ancak delillerin, vergi idaresinin vergi denetimi yollarıyla gerçekleştirileceği vergi tarhiyatına esas oluşturabilmesi için; vergilendirme ile ilgili işlemlerde gerçek durumu ortaya koymaları, vergi ceza hukukunda, hukuka uygun olarak elde edilmelerine bağlanmış bulunmaktadır. Hukuka uygun olarak elde edilmeyen delillerin vergi idaresince gerçekleştirilen tarhiyat işlemlerine esas oluşturması söz konusu değildir.

Anahtar kelimeler


İspat, Delil, Hukuka aykırı delil, Denetim, Yoklama, Arama, Vergi İncelemesiJel Sınıflaması: K3, K4.

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKDOĞAN, Abdurrahman (2009), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, Ankara.

AKYÜREK, Güçlü (2012), “Ceza Yargılamasında Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Sorunu”, TBB Dergisi, (101).

ARSLAN, Memduh – ŞENTÜRK, Akın Gencer (Temmuz 2008), “Vergi Hukukunda Delil Sistemi: İfade, İkrar ve Beyanın Delil Niteliği”, Mali Pusula, (43). ASLAN, Memduh (2008), Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.

BAYRAKLI, Hasan Hüseyin (2008), Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Celepler Matbaacılık, Afyonkarahisar.

CANDAN, Turgut (2001), Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, Yaklaşım Yayınları, Ankara.

DOĞRUSÖZ, Bumin (2008), “Hukuka Aykırı Delillerle Vergi”, Referans Gazetesi, 0 2008.

EDİZDOĞAN, Nihat – TAŞ, Metin – ÇELİKKAYA, Ali (2007), Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Ekşin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

ERDAĞ, Ali İhsan (2011), “İletişimin Denetlenmesi Kapsamında İki Önemli Sorun Olarak: Mağdurun İletişiminin Tespiti ve İletişimin Mağdur Tarafından Kaydedilmesi”, TBB Dergisi, (92).

KANETİ, Selim (1989), Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul.

KARAKOÇ, Yusuf (2012), Vergi Genel Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara.

KIRBAŞ, Sadık (2012), Vergi Hukuku, Siyasal Kitabevi, Ankara.

KIZILOT, Şükrü – KIZILOT, Zuhal (2011), Kaçakçılık Suçları ve Naylon Fatura İhtilafları, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.

KIZILOT, Şükrü – KIZILOT, Zuhal (2010), Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.

KIZILOT, Şükrü – ŞENYÜZ, Doğan – TAŞ, Metin – DÖNMEZ, Recai (2006), Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.

MUTLUER, M. Kamil (2011), Vergi Hukuku (Genel ve Özel Hükümler), Turhan Kitabevi, Ankara.

OK, Nuri – GÜNDEL, Ahmet (2002), Vergi Kaçakçılık Suçları, Seçkin Yayınevi, Ankara.

ÖNCEL, Mualla – KUMRULU, Ahmet – ÇAĞAN, Nami (2010), Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara.

TEZEL, Adnan (Ağustos 1997), “Türk Vergi Hukukunda İspat ve Delil Sistemi” Yaklaşım Dergisi, (56).

YALTI, Billur (Mayıs 2005), “Vergi Hukukunda Susma Hakkı, VUK Md. 359/a-2’nin Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu”, Vergi Dünyası, (285).