Gümrük Uzlaşması ve Vergi Usul Kanunu’ndaki Uzlaşma Kurumu ile Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi

Neslihan COŞKUN KARADAĞ, İbrahim ORGAN
4.720 2.648

Öz


Vergi mevzuatımızda VUK kapsamı içerisinde yer alan mali yükümlülüklere ilişkin uyuşmazlıkların idari aşamada çözüme kavuşturulmasına uzun yıllardır katkıda bulunan uzlaşma kurumuna benzer bir kurum olarak, gümrük uzlaşması 6111 Sayılı Yasa ile Gümrük Kanunu’nun 244.maddesinde yapılan düzenleme ile gümrük mevzuatında yerini almıştır. VUK’da düzenlenen uzlaşma kurumunun sunduğu deneyimlerin ışığında ve gümrük vergilerinin kendine has özellikleri dikkate alınarak yasal düzenlemesi yapılan gümrük uzlaşması bu çalışmanın konusunu oluşturacaktır. Gümrük uzlaşmasının yasal düzenlemesine ilişkin genel bilgiler verildikten sonra, VUK’da düzenlenen uzlaşma kurumu ile karşılaştırılmalı olarak değerlendirmesi yapılarak öneriler sunulacaktır.

Anahtar kelimeler


Uzlaşma, Gümrük Uyuşmazlıkları, Gümrük UzlaşmasıJEL Kodları: K34, K39,K40, K41

Tam metin:

PDF

Referanslar


BAŞARAN Yavaşlar, F. (2008), “Türk Vergi Hukuku’nda Uzlaşma”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 25(2), 309-337.

BAŞARAN Yavaşlar, F. (2010) “Uzlaşma Uygulaması Hukuka Uygun mu?”, Vergi Sorunları Dergisi, 257, 163-1 Erişim Tarihi: 02013.

BAYRAKLI, Hasan H. (2009), Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Celepler Matbaacılık, Afyonkarahisar.

ERCAN, T. (2012), Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Adalet Yayınevi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporları (2010-2011-2012 yılı), , Erişim tarihi:11.02.2013

Gümrük Mevzuatı Kapsamında Düzenlenen Tahakkuk ve Ceza Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar, Ernst&Young 20 b744-4ed2-b2ca-19046f1d5131&groupId=10156> Erişim Tarihi: 25.03.2013

KARADİŞ, Y. (2006), “Gümrük Vergileri, İtiraz ve İdari Yargıya Başvuru”, Yaklaşım Dergisi, 14(157), 238-240.

KARAKOÇ, Y. (2010), “Türk Vergi Ceza Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12 Özel Sayı, 3-26.

KIZILOT, Ş. ve Kızılot, Z. (2012), Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 20 Baskı, Yaklaşım Yayınları.

KOZAN, M. (2001), “Gümrük Vergisi Uyuşmazlıklarında İdari Çözüm Yolları”, Prof.Dr.Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, s.619-627.

ORGAN, İ. (2006), “Eleştirel Bir Yaklaşım-Yasal Af: Uzlaşma”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.213, 162-1 pdf>Erişim Tarihi: 24.11.2012

ORGAN, İ. ve Karadağ, N.C. (2012), “Türk Vergi Yargısında Yürütmenin DurdurulmasıII”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3). Erişim Tarihi: 13.12.2012

SABAN, N. (2000), Türk Yargı Sisteminin Etkinliği Araştırma Projesi Vergi Yargısının Etkinliği Araştırma Raporu, TESEV Yayınları, İstanbul.

TUNCER, S. (2001), Gümrük Vergisi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayınları.

TUNÇ, K. (2013), Vergi Hukukunda Uzlaşma Kurumu: Yasal, İdari ve Yargısal Açıdan Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi.

ÜREL, G., (2007), Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Güncelleştirilmiş 3. Baskı Seçkin Yayınları, Ankara.

YAĞAN, H. (2011). “Gümrük Vergi Hukukunda Yeni Bir Müessese: Uzlaşma”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:275 Erişim Tarihi:26.06.2006.

Gümrük Uzlaşma Komisyonuna Giren Memura 500 Liraya Kadar Ücret, http://www.memurlar.net/haber/310986/, Erişim Tarihi:02.08.2013 2012 Uzlaşma İstatistikleri. http://www.kpmgvergi.com/tr-tr/MaliGundem/Pages/2012-yiliGumruk-Uzlasma-istatistikleri.aspx 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 6455 Sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 02011 Tarih 28038 sayılı RG. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği 002012 Tarihli 28398 Sayılı RG. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.