Farabi'nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir

Demokaan DEMİREL
25.304 6.223

Öz


Fârâbî, siyaset konusunda eser yazan Müslüman düşünürlerden biridir. O’nun siyaset anlayışı insan merkezlidir. Siyaset felsefesinin ana temasını erdemli şehir oluşturur. Erdemli şehrin kökeni ve amacı mutlak saadettir. O’na göre; en iyi devlet gerçek adalete dayanır. Adalet her değerin özündeki zaruri bir unsurdur. Erdemli şehrin yöneticisi politik güçle felsefi bilgeliğe sahip ilk başkandır. İlk başkan on iki niteliğe sahiptir. Ancak bu vasıflara haiz hiç kimse yoksa altı niteliğe sahip biri ikinci başkan olur. Fârâbî devletleri erdemli şehir ve erdemli olmayan şehirler olarak sınıflandırır. Erdemli şehir tektir. Âlim ve erdemli kişilerin bulunduğu bir yerdir. Bu şehirde toplum üyeleri birbirine yardım eder. Erdemli olmayan şehirler ise dört çeşittir: Cahil Şehir, Fasık Şehir, Değişebilen Şehir ve Sapkın Şehir. Erdemli olmayan şehirlerde insani değerler gelişmemiştir. Bunlar, başkalaşmış ve bozulmuş niteliksiz toplumlardır.

Anahtar kelimeler


Erdemli Şehir, Mutluluk, Bilgi, Adalet.JEL Sınıflandırması: Y3, Y30.

Tam metin:

PDF

Referanslar


ARSAL, Sadri Maksudi (1945), Fârâbî’nin Hukuk Felsefesi, Kenan Matbaası, İstanbul.

ARISTOTELES (2009), Nikomakhos’a Etik, Çev. Saffet Babür, Bilgesu Yayıncılık, İstanbul.

AYAZ, Adnan (2008), Fârâbî’de Siyaset Felsefesi Kaynakları ve Etkileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

AYDINLI, Yaşar (2008), Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz Yayıncılık, İstanbul.

BAYRAKLI, Bayraktar (2000), Fârâbî’de Devlet Felsefesi, İşaret Yayınları, İstanbul.

ERKAL, Mustafa (2012), Sosyoloji (Toplumbilimi), İlaveli On Altıncı Basım, Der Yayınları, İstanbul.

FÂRÂBÎ (1987), Fusulu’l Medeni (Siyaset Felsefesine Dair Görüşler), Çev. Hanifi Özcan, İlahiyat Vakfı Yayınları, İzmir.

FÂRÂBÎ (2004), İdeal Devlet (El-Medinetü’l Fâzıla), İkinci Baskı, Çev. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara.

GÜRİZ, Adnan (2011), Hukuk Felsefesi, 9. Baskı, Siyasal Kitabevi, İstanbul.

HÜLAGÛ, Orhan (1999), Fârâbî ve İbn-i Haldun’da Devlet Düşüncesi, Kırkambar Yayınları, İstanbul.

KARS, Zübeyir (2006), “Fârâbî’de İnsan-Devlet İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1): 21-38.

KARADAYI, Talip (2004), “Platon ve Fârâbî’de İdeal Devlet”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2): 237-248.

MÜCAHİD, Huriye Tevfik (2012), Fârâbî’den Abduh’a Siyasi Düşünce, Üçüncü Baskı, Çev. Vecdi Akyüz, İz Yayıncılık, İstanbul.

ÖZCAN, Muttalip (2009), “Aristoteles’in Varlık Görüşü”, Kaygı, (13):113-131.

PLATON (2013), Devlet, Çev. Sabahattin Eyüpoğlu, Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

TOSUN, Sibel (2007), Platon ve Fârâbî’nin Siyaset Felsefelerinin Karşılaştırılması ve Siyaset Felsefelerinde Erdem, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.