Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama

Murat TOKSARI, İlyas İSEN, Adem DAĞCI
6.122 2.136

Öz


Günümüz dünyasında iletişim ve ulaşım imkânlarının büyük oranda gelişmiş olması, bilginin hızlı bir şekilde yayılması, insanların gelirlerinin artması gibi birçok faktörün hızlı bir şekilde değişmesi, artık insanları yeni yerler görmeye daha istekli hale getirmiştir. Son yıllarda yurt içi/dışı seyahatlerde yoğun bir şekilde artış yaşanmaktadır. Bu artışın büyük bir bölümünü ise turizm ve iş seyahatleri oluşturmaktadır. Bu noktada şehirlerin ve ülkelerin hem marka şehir olmak istemeleri hem de fayda sağlayabilmeleri için üzerlerine düşen birçok görev vardır. Şehrin ileri gelenleri; şehirlerin kaynaklarını daha etkili kullanmak, yaşanabilir mekânlar oluşturmak, şehri cazibe merkezi haline getirebilmek için yoğun çaba sarf etmektedirler.Bu çalışmada, marka kavramı ile ilgili literatürde yapılmış çalışmalar incelenmiş, literatürde kentlerin markalaşması yönünde yapılan çalışmalar detaylı bir biçimde incelenmiş araştırmanın kapsamı ve amacı incelenerek Konya ilinde yaşayan kişilere nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi uygulanmıştır. Verilerin analizinde, demografik özelliklere ait bulgular, keşifsel faktör analizi ve ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır.

Anahtar kelimeler


Marka, Şehrin Markalaşması, Şehrin PazarlanmasıJEL Kodları: M30, M31, M37.

Tam metin:

PDF

Referanslar


ALBAYRAK, A. Sait, Abdullah Eroğlu, Şeref Kalaycı, Engin Küçüksille, Belma Ak vd. (2005), “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asi Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ., 1. Baskı, Ankara.

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (1960), “Marketing Definiations: A Glossary of Marketing Terms”, Chicago, USA.

BAXTER, J. ve G. Kerr (2010), “The Meaning and Measurement of Place Identity and Place Image”, Paper Presented at the 50th European Regional Science Association Congress, 19 (23); 67.

CHENG, L.K.P ve J.L. Taylor (2007), “Branding of Formers Ovi Etcities: the Case of Almaty’, The ICFAI University Journal of Brand Management, IV ( 4); 7-13. DE CARLO, M., S.Canali, A. Pritchard and N. Morgan (2009), “Moving Milan towards Expo: Designing Culture into a Citybrand”, Journal of Place Management and Development, 2 (1); 8-22.

HAIR, F. Joseph, Ronald R. Tahtam, C. William (1998), Anderson Multivariate Data Analysis, 5. Th. Ed., Prentice – Hall, Englewood Cliffs.

HANKINSON, G. (2005), “Location Branding: A Study of the Branding Practices of 12 English Cities”, Journal of Brand Management, 9 (2); 127–142.

HERSTEIN, R. ve E.D. Jaffe (2008), “The Children’s City – the Transitionf rom a Negative to a Positive City Image”, Place Branding and Public Diplomacy, 4 (1); 76–

İÇLİ, Gülnur (2010), “Pazarlama İletişimi Araçlarının Türk Şarap Sektörü Açısından İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 130.

KALAYCI, Şeref (2010), “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ., İstanbul.

KARACAN, Dilek (2006), “Müşteri Odaklı Marka Denkliği ve Marka Denkliği Unsurlarına Yönelik Tüketici Tutumlarının Ölçülmesi: Otel İşletmeleri Üzerine Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

KOMŞOĞLU Ayşegül (2007), “Türkiye Ermenilerinin Siyasal Tutum ve Davranışları Üzerine Notlar”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(1); 147-1

KURTULUŞ, Kemal (2004), “Pazarlama Araştırmaları”, Literatür Yayıncılık Dağıtım Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., Genişletilmiş 7. Basım, İstanbul.

LAAKSONEN, P., M. Laaksonen, P. Borisov, J. Halkoaho (2006), “Measuring Image of a City: Aqualitative Approach with Case Example”, Place Branding and Public Diplomacy, 2 (3); 210-219.

LEE, H.J. ve D. Jain (2009), “Dubai’s Brand Assessment Success and Failure in Brand Management– Part 1”, Place Branding and Public Diplomacy, 5 (3); 234–246. MARANGOZ, Mehmet (2006), “Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki”, 21 (2); 107–128.

MERRILEES, B., D. Miller and C. Herington, (2009), “Antecedents of Residents’ City Brand Attitudes”, Journal of Business Research, (62); 362-370.

NAKİP, Mahir (2004), Pazarlama Araştırmalarına Giriş (SPPS Destekli), Seçkin Yayıncılık, Ankara.

PARKENSON, B. ve J. Saunders (2004), “City Branding: Can Goods and Services Branding Models be used to Brand Cities?”, Place Branding and Public Diplomacy, 1, (3); 242–264.

PRAYAG, G. (2010a), “Brand Image Assessment: International Visitors’ Perception of Cape Town”, Marketing Intelligence& Planning, 28 (4); 462–485.

TAVŞANCIL, Ezel (2002) “Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi”, 1.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, (399), Ankara

WAGNER, O. And M. Peters (2009), “Can Association Methods Reveal the Effects of International Branding on Tourism Destination Stakeholders?”, Journal of Place Management and Development, 2 (1); 52-69.

YARAŞ, Eyüp (2004) Marka Değeri Algılaması ve Pazarlama Karması İlişkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

YARAR, Ali Erkam (2010), “Şehir Pazarlaması ve Şehir Varlıkları: Konya ve Mevlana Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü, Konya.

ZENKER, S. (2009), “Who’s your Target? The Creative Class as a Target Group for Place Branding”, Journal of Place Management and Development, 2 (1); 23–32. www.tr.wikipedia.org, (Erişim Tarihi: 17.06.2012). ismaileroglu35.blogspot.com, (Erişim Tarihi: 08.04.2013).